Formuesskatten fører til at norske bedrifter dropper lønnsomme investeringer

Alliansen for norsk, privat eierskap består av 11 næringsorganisasjoner i norsk næringsliv fra primærnæringene til tjenesteyting og industri. Uansett hvor i næringslivet våre medlemsbedrifter befinner seg, er tilbakemeldingen at formuesskatten er negativ for investeringer i bedrifter og arbeidsplasser.

Den 12. august presenterte NRK Dagsnytt en masteroppgave fra studenter ved NHH der det konkluderes med at «det ikke er grunnlag for å påstå at formuesskatten tapper bedriftene for kapital på en måte som hemmer verdiskapingen i norsk næringsliv». Vi som har erfaring fra alle sider av norsk næringsliv, kjenner oss ikke igjen i en slik konklusjon.

 

Formuesskatten har flere negative virkninger som det er viktig at myndighetene griper fatt i. Vi vil særlig understreke det faktum at formueskatten kun rammer norsk privat eierskap. Dette bidrar til en alvorlig konkurranseulempe mot utenlandske og offentlig eide bedrifter, både i det internasjonale og norske markedet.


I en vurdering av formueskattens skadelige virkninger mener vi det er viktig at man også hensyntar de ulike måtene formueskatten bidrar til tapping av bedriftene. Høyere lønnsutbetalinger, utbytte fra bedriften, nedskriving av innskutt kapital, salg av eierandel i bedriften eller personlige lån er alle aktuelle kilder til å finansiere eiers formueskatt. Dagens formuesskatt fører også til at samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer ikke blir gjennomført og at kapital kanaliseres uheldig.


Det er bekymringsfullt at norsk økonomi i økende grad er blitt sårbar for et tilbakeslag innen oljesektoren og boligmarkedet. Norge hadde i 2010 det tredje laveste nivået på næringsinvesteringer i OECD når oljesektoren holdes utenom. Et skatteregime som stimulerer til investeringer i bedrifter vil styrke og trygge arbeidsplasser, og med det grunnlaget for fremtidig velferd og skatteinntekter. Formuesskatten legger beslag på kapital som kunne vært brukt til investeringer, uansett om de går med overskudd eller ikke.

 

Bedriftene og deres eiere bidrar med et betydelig skattebidrag til fellesskapet, og slik skal det selvsagt være. I år betaler selskaper utenom oljesektoren inn 81 mrd. kroner i skatt. I tillegg betaler eierne av bedrifter 8,1 mrd. kr i skatt på utbytte og 6,8 mrd. kr i formuesskatt på næringstilknyttede investeringer. En fjerning av formuesskatten på investeringer i bedrifter og arbeidsplasser vil føre til økte investeringer i nye og eksisterende arbeidsplasser. Hva det vil medføre av skatteinntekter til det offentlige er i mangel av gode analyser ukjent, men all vår erfaring tilsier at norske bedrifter og arbeidsplasser vil komme styrket ut hvis formuesskatten på næringsinvesteringer avvikles.

Styreleder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen
Styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav A. Veum
Adm. dir. i NHO, Kristen Skogen Lund
Adm. dir. i Hovedorganisasjonen Virke, Vibeke H. Madsen
Adm. dir. i Bedriftsforbundet, Lars-Erik Sletner
Adm. dir. i MEF, Trond Johannesen
Adm. dir. i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen
Adm. dir. i NORSKOG, Arne Rørå
Adm. dir. i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo
Adm. dir. i NARF, Sandra Riise
Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge

 

Siste nyheter fra NORSKOG

SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

[09.09.17]: Hvem har rett til å bruke arealene?

Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00

Les mer her »

SKOGBRUKET vant valget!

[25.09.17]: Stortingsvalget er over for denne gang, og de siste utjevningsmandater er fordelt. Men hvem vant egentlig valget? Alle partiene finner felter der de vant -  det er viktig å lykkes og gjøre det synlig overfor velgerne og ikke minst som partipolitisk indremedisin.

Les mer her »

SAMARBEIDSAVTALE OM PRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

[19.09.17]: Preem AB og Biozin AS (100% eiet av Bergene Holm AS) inngikk 15. september 2017 en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge gjennom
det felleseide selskapet Biozin Holding AS (u.s.). Biprodukter fra skogbruk og treindustri er råstoffet.

Les mer her »

Nyheter

Fredet» i Norge, skytes i Sverige

Dato: [25.09.17]

Kilde: nrk.no

Trysil kommune fikk i vinter avslag på begge søknader om å felle ulv fra Slettåsflokken. Nå har Sverige åpnet for jakt på ulv fra samme revir.

 

Les mer på nrk.no »

Mer hogst - lavere priser

Dato: [22.09.17]

Kilde: ssb.no

 

Hogstkvantumet gikk opp med nesten 2 prosent fra 2015 til 2016. Bare én gang tidligere, i driftsåret 1989/90, har det blitt hogd mer tømmer for salg. Skogeierne fikk 10 kroner mindre per kubikkmeter tømmer enn året før.

Les mer på ssb.no »

Hedmarksskogeierne mest aktive

Dato: [22.09.17]

Kilde: ssb.no

Det ble avvirket tømmer for salg på 14 000 skogeiendommer i 2016. Gjennomsnittlig hogstkvantum var 724 kubikkmeter. Aktiviteten var størst i Hedmark, hvor 22 prosent av eiendommene leverte tømmer: i gjennomsnitt 1 170 kubikkmeter hver.

Les mer på ssb.no »

Investeringar i skogsindustrin syns i virkeshandeln

Dato: [22.09.17]

Kilde: slc.fi

Avverkningarna väntas öka, men priset stiger inte

Les mer på slc.fi »

Eldre nyheter

Dato: [20.09.17]

Kilde: vg.no

Omstridt ulveuttak: – Dette er å be om bråk »

Dato: [19.09.17]

Kilde: innovasjonnorge.no

Fisketurisme verdt millioner for lokalsamfunn »

Dato: [19.09.17]

Kilde: e24.no

Ombudstvedt: – Vil kunne støtte forslaget »

Dato: [19.09.17]

Kilde: nationen.no

Bærekraftig næring »

Dato: [18.09.17]

Kilde: hegnar.no

Norske Skog vil redusere gjelden med seks milliarder »

Dato: [18.09.17]

Kilde: nationen.no

Miljødirektoratet ber rovviltnemndene redusere ulvekvoten »

Dato: [18.09.17]

Kilde: uppgang.com

Gynnsamt läge för skogsavverkning »

Dato: [18.09.17]

Kilde: bistandsaktuelt.no

Etiopia: Tilpasset jordbruk og massiv skogplanting »

Dato: [18.09.17]

Kilde: regjeringen.no

Krav om meir biodrivstoff til vegtrafikk »

Dato: [15.09.17]

Kilde: digital.di.se

H&M och Ikea har i tysthet bildat ett bolag i Skåne »

Dato: [15.09.17]

Kilde: kraftnytt.no

Norske Skog: -Vil være en komplisert og usikker prosess »

Dato: [15.09.17]

Kilde: ielverum.no

Eidsiva åpnet nytt fjernvarmeanlegg i Elverum »