Arveavgiften fjernes - bør du overføre eiendeler nå?

At arveavgiften fjernes kan medføre at enkelte skogeiere og andre innehavere av enkeltpersonforetak bør vurdere å fremskynde generasjonsskifte eller deler av prosessen. 

Virkning for avskrivbare driftsmidler

 

Enkeltpersonforetak som har avskrivbare driftsmidler, og som uansett ser for seg et generasjonsskifte i relativt nær fremtid, kan oppnå skattemessige besparelser ved å overføre hele eller deler av eiendommen før nyttår. Grunnen til dette, er at det såkalte diskontinuitetsprinsippet oppheves sammen med arveavgiften. Diskontinuitet betyr at driftsmidler som overføres ved gave/arv, får inngangsverdi hos kjøper/mottaker, tilsvarende arveavgiftsgrunnlaget (markedspris). Driftsmidler med lav balanseverdi, kan derfor få høyere inngangsverdi og avskrivningsgrunnlag ved arveavgiftspliktig gave, dersom gavetransaksjonen skjer før nyttår. Dersom man venter til etter nyttår, vil mottaker slippe arveavgift, men i stedet overta givers avskrivningsgrunnlag (kontinuitet). Dette kan slå hardt ut skattemessig, med lavere avskrivninger.

 

Selv om man må beregne arveavgift av gaver som overføres nå, vil det for mange likevel være mer lønnsomt å få beregnet arveavgift enn å få lave avskrivningsgrunnlag. Men betydningen av den økonomiske siden må vurderes konkret. Det er viktig å være klar over at oppskrivingsadgangen ikke er avhengig av at det faktisk blir arveavgift å betale. Det sentrale er at gaven innberettes som en avgiftspliktig gave. Arveavgift å betale får en først når samlet mottatt gave eler forskudd på arv fra samme person, overstiger fribeløpet.

 

De som rammes hardest av endringen, er enkeltpersonforetak med stor andel avskrivbare driftsmidler med (relativt) høy avskrivningssats. Dette vil typisk være landbrukseiendommer med (stor) maskinpark/utstyr og dyrebesetninger.

 

I den grad man ikke er klar for å overdra hele eiendommen, så vil delt overdragelse være en løsning. Maskiner og utstyr som er avskrivbart kan overføres som arveavgiftspliktig gave i 2013. Den faste eiendommen kan overføres på et senere stadium, enten som gave eller ved salg.

 

Driftsmidler / eiendeler som mottaker ikke skal beholde

 

Spørsmålet om å fremskynde en gavetransaksjon, gjelder også for eiendeler som gavemottaker har tenkt å selge videre. Dette vil typisk være tomteområder. Her kan det være lønnsomt å overdra tomtene i 2013, betale arveavgift, og få høy inngangsverdi for mottaker. Inngangsverdien trekkes fra salgsverdien for å finne skattepliktig gevinst. Med høy inngangsverdi, vil således den skattbare gevinsten bli lavere. Ved overføring av tomter i 2014, mister man adgangen til å sette inngangsverdien til markedsverdi, og mottaker må derfor også skatte av den verdistigning som har skjedd i givers eiertid.  En må være oppmerksom på at overdragelser som er rent skattemessig motivert, kan bli gjenstand for gjennomskjæring fra skattemyndighetenes side. Det anbefales at man søker råd hos advokat for å unngå å trå feil her.

 

Eiendeler som giver kan selge skattefritt

 

Diskontinuitetsprinsippet vil videreføres for boliger, fritidsboliger og for alminnelig gårdsbruk/skogbruk som kunne vært solgt skattefritt på givers hånd. Dermed vil mottaker kun betale eventuell skatt av den verdistigning som skjer etter overdragelsen. For alminnelig gårdsbruk/skogbruk som kunne vært solgt skattefritt etter sktl. § 9-13, settes inngangsverdien hos ny eier til 75 prosent av omsetningsverdien. Dette gjelder eiendommer som har vært eiet i minst ti år og som gis bort/selges innen arvekretsen (arvinger iht. arveloven kap. 1 eller 2). Siden prisen i slike tilfeller ikke skal overstige 75 prosent, blir dette ny eiers inngangsverdi.

 

For boliger og fritidsboliger som kunne vært solgt skattefritt av giver/arvelater, settes inngangsverdien til full omsetningsverdi. Eventuelt skattepliktig salg hos mottaker, vil derfor kun beskattes av den gevinsten (verdistigningen) som har skjedd etter overdragelsen. Det er med andre ord ikke hastverk med å overføre denne type eiendeler.

 

Flere faktorer er viktige

 

Det er viktig at man ikke alene ser på de skatte- og avgiftsmessige sidene ved et generasjonsskifte og risikerer å ta forhastede beslutninger. De tilpasninger som kan gjøres nå, må være fundert på en situasjon hvor man uansett har planer om et generasjonsskifte, og hvor det er store verdier i driftsløsøre som har balanseverdi vesentlig lavere enn omsetningsverdi.

 

Regjeringen skal - etter påtrykk fra samarbeidspartiene – vurdere bortfallet av arveavgiften nærmere frem til revidert nasjonalbudsjett legges frem (i mai). Det ligger an til at det kan komme nye regler som vil kompensere noe for de uheldige sidene ved regelendringen, men noen reversering av beslutningen om å fjerne arveavgiften, oppfattes som lite sannsynlig.

 

Regjeringen har lagt ut nærmere informasjon og regneeksempler på hjemmesiden her:

 

 

 

 

 

Siste nyheter fra NORSKOG

SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

[09.09.17]: Hvem har rett til å bruke arealene?

Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00

Les mer her »

SKOGBRUKET vant valget!

[25.09.17]: Stortingsvalget er over for denne gang, og de siste utjevningsmandater er fordelt. Men hvem vant egentlig valget? Alle partiene finner felter der de vant -  det er viktig å lykkes og gjøre det synlig overfor velgerne og ikke minst som partipolitisk indremedisin.

Les mer her »

SAMARBEIDSAVTALE OM PRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

[19.09.17]: Preem AB og Biozin AS (100% eiet av Bergene Holm AS) inngikk 15. september 2017 en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge gjennom
det felleseide selskapet Biozin Holding AS (u.s.). Biprodukter fra skogbruk og treindustri er råstoffet.

Les mer her »

Nyheter

Fredet» i Norge, skytes i Sverige

Dato: [25.09.17]

Kilde: nrk.no

Trysil kommune fikk i vinter avslag på begge søknader om å felle ulv fra Slettåsflokken. Nå har Sverige åpnet for jakt på ulv fra samme revir.

 

Les mer på nrk.no »

Mer hogst - lavere priser

Dato: [22.09.17]

Kilde: ssb.no

 

Hogstkvantumet gikk opp med nesten 2 prosent fra 2015 til 2016. Bare én gang tidligere, i driftsåret 1989/90, har det blitt hogd mer tømmer for salg. Skogeierne fikk 10 kroner mindre per kubikkmeter tømmer enn året før.

Les mer på ssb.no »

Hedmarksskogeierne mest aktive

Dato: [22.09.17]

Kilde: ssb.no

Det ble avvirket tømmer for salg på 14 000 skogeiendommer i 2016. Gjennomsnittlig hogstkvantum var 724 kubikkmeter. Aktiviteten var størst i Hedmark, hvor 22 prosent av eiendommene leverte tømmer: i gjennomsnitt 1 170 kubikkmeter hver.

Les mer på ssb.no »

Investeringar i skogsindustrin syns i virkeshandeln

Dato: [22.09.17]

Kilde: slc.fi

Avverkningarna väntas öka, men priset stiger inte

Les mer på slc.fi »

Eldre nyheter

Dato: [20.09.17]

Kilde: vg.no

Omstridt ulveuttak: – Dette er å be om bråk »

Dato: [19.09.17]

Kilde: innovasjonnorge.no

Fisketurisme verdt millioner for lokalsamfunn »

Dato: [19.09.17]

Kilde: e24.no

Ombudstvedt: – Vil kunne støtte forslaget »

Dato: [19.09.17]

Kilde: nationen.no

Bærekraftig næring »

Dato: [18.09.17]

Kilde: hegnar.no

Norske Skog vil redusere gjelden med seks milliarder »

Dato: [18.09.17]

Kilde: nationen.no

Miljødirektoratet ber rovviltnemndene redusere ulvekvoten »

Dato: [18.09.17]

Kilde: uppgang.com

Gynnsamt läge för skogsavverkning »

Dato: [18.09.17]

Kilde: bistandsaktuelt.no

Etiopia: Tilpasset jordbruk og massiv skogplanting »

Dato: [18.09.17]

Kilde: regjeringen.no

Krav om meir biodrivstoff til vegtrafikk »

Dato: [15.09.17]

Kilde: digital.di.se

H&M och Ikea har i tysthet bildat ett bolag i Skåne »

Dato: [15.09.17]

Kilde: kraftnytt.no

Norske Skog: -Vil være en komplisert og usikker prosess »

Dato: [15.09.17]

Kilde: ielverum.no

Eidsiva åpnet nytt fjernvarmeanlegg i Elverum »