NORSKOG er hørt i Revidert Nasjonalbudsjett


Vedtaket i Statsbudsjettet 2017 om at deltagere i deltagerlignede selskaper (sameier) kan motta erstatning fra skogvern skattefritt, er i Revidert nasjonalbudsjett foreslått å gis tilbakevirkende kraft. Loven endres ikke, derfor må eiere av slike selskaper selv ta vernesaker fra før 2017 opp med Skattedirektoratet. Skattleggingen vil da omgjøres.

Gevinst ved realisasjon av skog i forbindelse med skogvern er fritatt for beskatning. Etter skatteloven § 9-3 sjette ledd jf. § 9-13 åttende ledd er realisasjonsgevinst ved vern av skog i forbindelse med etablering eller utvidelse av verneområde etter naturmangfoldloven fritatt for skatteplikt.

 

I de tilfellene der skogeiendommen inngår i et selskap med deltakerfastsetting, utbetales erstatningen til selskapet. Skogeiendommer som inngår i et selskap med deltakerfastsetting, skal som utgangspunkt deltakerfastsettes etter nettometoden. Det innebærer at selskapets nettoformue og alminnelig inntekt fastsettes hos selskapet som om dette var skattyter. Deretter tilordnes nettoresultatet deltakerne og beskattes hos disse som alminnelig inntekt.

 

Gevinsten fra vern av skog vil ikke være skattepliktig for selskapet, jf. bestemmelsen i § 9-13

(8), som gjelder både for skog som inngår i enkeltpersonforetak, selskap med deltakerfastsetting

og aksjeselskap. Gevinsten inngår følgelig ikke i selskapets alminnelige inntekt, som tilordnes

og beskattes hos deltakerne. Foretas det utdeling fra selskapet til en personlig deltaker, skal

det beregnes et tillegg i alminnelig inntekt hos deltakeren, jf. skatteloven § 10-42. Utdelinger fra

et selskap med deltakerfastsetting ble til og med 2016 skattlagt som alminnelig inntekt redusert med skjerming. Skatteloven § 10-42 gjalt uavhengig av om midlene som ble overført, skrev seg fra inntekt som var skattepliktig eller  skattefri på selskapets hånd.

 

Dette ble endret i Statsbudsjettet for 2017 med virkning fra 1.januar 2017.Det ble da vedtatt at  det i skatteloven ble gitt et særlig unntak for beskatning av deltaker i selskap med deltakerfastsetting ved utdeling fra selskap som skrev seg fra gevinst ved erstatning som følge av skogvern etter naturmangfoldloven.

 

Den gangen påpekte vi at det var svært uheldig at denne endringen ikke fikk tilbakevirkende kraft, slik at de som hadde vært tidlig ute med arealer til vern også ville motta dette skattefritt. Det har Regjeringen nå fulgt opp, og foreslår at dette også vil gjørs gjelde tilbake i tid, når skatteyter tar det opp med Skattedirektoratet.   

 

Dette var svært gledelig, spesielt fordi NORSKOG har mange medlemmer med denne eierformen.

Siste nyheter fra NORSKOG

SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

[09.09.17]: Hvem har rett til å bruke arealene?

Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00

Les mer her »

SKOGBRUKET vant valget!

[25.09.17]: Stortingsvalget er over for denne gang, og de siste utjevningsmandater er fordelt. Men hvem vant egentlig valget? Alle partiene finner felter der de vant -  det er viktig å lykkes og gjøre det synlig overfor velgerne og ikke minst som partipolitisk indremedisin.

Les mer her »

SAMARBEIDSAVTALE OM PRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

[19.09.17]: Preem AB og Biozin AS (100% eiet av Bergene Holm AS) inngikk 15. september 2017 en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge gjennom
det felleseide selskapet Biozin Holding AS (u.s.). Biprodukter fra skogbruk og treindustri er råstoffet.

Les mer her »

Nyheter

Fredet» i Norge, skytes i Sverige

Dato: [25.09.17]

Kilde: nrk.no

Trysil kommune fikk i vinter avslag på begge søknader om å felle ulv fra Slettåsflokken. Nå har Sverige åpnet for jakt på ulv fra samme revir.

 

Les mer på nrk.no »

Mer hogst - lavere priser

Dato: [22.09.17]

Kilde: ssb.no

 

Hogstkvantumet gikk opp med nesten 2 prosent fra 2015 til 2016. Bare én gang tidligere, i driftsåret 1989/90, har det blitt hogd mer tømmer for salg. Skogeierne fikk 10 kroner mindre per kubikkmeter tømmer enn året før.

Les mer på ssb.no »

Hedmarksskogeierne mest aktive

Dato: [22.09.17]

Kilde: ssb.no

Det ble avvirket tømmer for salg på 14 000 skogeiendommer i 2016. Gjennomsnittlig hogstkvantum var 724 kubikkmeter. Aktiviteten var størst i Hedmark, hvor 22 prosent av eiendommene leverte tømmer: i gjennomsnitt 1 170 kubikkmeter hver.

Les mer på ssb.no »

Investeringar i skogsindustrin syns i virkeshandeln

Dato: [22.09.17]

Kilde: slc.fi

Avverkningarna väntas öka, men priset stiger inte

Les mer på slc.fi »

Eldre nyheter

Dato: [20.09.17]

Kilde: vg.no

Omstridt ulveuttak: – Dette er å be om bråk »

Dato: [19.09.17]

Kilde: innovasjonnorge.no

Fisketurisme verdt millioner for lokalsamfunn »

Dato: [19.09.17]

Kilde: e24.no

Ombudstvedt: – Vil kunne støtte forslaget »

Dato: [19.09.17]

Kilde: nationen.no

Bærekraftig næring »

Dato: [18.09.17]

Kilde: hegnar.no

Norske Skog vil redusere gjelden med seks milliarder »

Dato: [18.09.17]

Kilde: nationen.no

Miljødirektoratet ber rovviltnemndene redusere ulvekvoten »

Dato: [18.09.17]

Kilde: uppgang.com

Gynnsamt läge för skogsavverkning »

Dato: [18.09.17]

Kilde: bistandsaktuelt.no

Etiopia: Tilpasset jordbruk og massiv skogplanting »

Dato: [18.09.17]

Kilde: regjeringen.no

Krav om meir biodrivstoff til vegtrafikk »

Dato: [15.09.17]

Kilde: digital.di.se

H&M och Ikea har i tysthet bildat ett bolag i Skåne »

Dato: [15.09.17]

Kilde: kraftnytt.no

Norske Skog: -Vil være en komplisert og usikker prosess »

Dato: [15.09.17]

Kilde: ielverum.no

Eidsiva åpnet nytt fjernvarmeanlegg i Elverum »