Revidert Nasjonalbudsjett - Mer penger til ulvetiltak

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett 40 millioner kroner ekstra til en ny tilskuddsordning til kommuner innanfor ulvesonen, til merking av ulv og til økt kunnskap og formidling. 

Tilskuddsordning til kommuner

Kommuner med ulverevir vil få administrere en egen tilskuddsordning på 20 millioner kroner. Disse pengene kan brukes til tilskudd til særskilt berørte næringsinteresser, til tjenestetilbud, eller til næringsutvikling. Det vil være opp til kommunene å bestemme fordelingen av tilskuddene.

Dette er vel og bra, men det er viktig å minne om at Stortinget i ulveforliket ba Regjeringen utrede erstatningsordninger for tap av utmarksinntekter. NORSKOG vil minne om at heller ikke denne delen av Stortingets vedtak er fulgt opp av KLD. Vi opplever sterk motstand mot erstatning til tapte utmarksinntekter frå byråkratiet i KLD. Bevilgningen til kommunene må ikke bli en avledningsmanøver, vi trenger ikke kommunale prosjektstillinger som skal lære oss å leve med ulv eller utrede hvordan ulven kan bli en reiselivsressurs. Vi trenger at de grunneierne som har eiendom innenfor det området storsamfunnet har gjort til ulvereservat og som derfor lider store tap i jaktbasert utmarksnæring får kompensert dette tapet. Enkeltmennesker skal ikke bære regningen for storsamfunnets ønske om ulv.  Dette må KLD forstå. Dette er et av de viktigste konfliktdempende tiltak som kan gjøres. 20 millioner er ikke nok til  dekke dette tapet.

NORSKOG ber Stortinget ved behandling av revidert budsjett sørge for at grunneierne får kompensert sine tap. Det vet vi at Stortinget har forståelse for, men KLD forsøker å vri seg unna. Gi en klar føring på at de 20 millionene og helst flere skal gå til jaktrettshavere som lider økonomiske tap som følge av reintroduksjon av ulv i Norge.

Radiomerking

Det er satt av 7,4 millioner kroner til radiomerking av ulv og til tett oppfølging av ulvebestanden. Merkingen vil gi informasjon om hvordan ulvene oppfører seg i bosatte områder og hvor de vandrer.

Kunnskaps- og utredningsprosjekter

Regjeringen gir et løft på 12,6 millioner kroner til ulike prosjekt som har som fellesnevner at den økte kunnskapen vil ha en konfliktdempende effekt. Det kan handle om kunnskap om ulvens adferd og skadepotensial, om ulvens effekt på økosystemet, men også om folks holdning til ulv og når den oppfattes som nærgåande. Dette høres jo også fint ut. Men, igjen er det verd å minne om at Stortinget har bedt KLD iverksette et forskningsprosjekt for å kartlegge hvor ulven kommer fra. Vi tror ikke at dette er noe KLD ønsker å gjennomføre. Kanskje de får svar de ikke ønsker? Svar som svekker ulvens posisjon i befolkningen? Denne pålagte oppgaven ser det ikke ut til at ligger innenfor formålet for denne bevilgningen. Vil Stortinget ha de undersøkelsene de ønsker seg så må de nok instruere KLD. Det departementet er jo ikke akkurat kjent for å oppfylle Stortingets ønsker, med mindre KLD er enig med Stortinget. 

Siste nyheter fra NORSKOG

NORSKOG på høring i Finanskomiteèn

[23.05.17]: Revidert Nasjonalbudsjett 2017 setter fingeren på oljenæringen, som det ømmeste punktet i norsk økonomi. Regjeringen erkjenner behovet for rask og lønnsom omstilling av konkurranseutsatt privat næringsliv. Arbeid, aktivitet og omstilling utpekes som ledestjernene for prosessen. Samtidig er landets store tilgang til naturressurser trukket frem, noe som er spesielt gledelig for oss i skognæringen. 

Les mer her »

Erstatning ved skogvern til deltagerlignede selskaper

[19.05.17]: Erstatning for skogvern til deltagerlignede selskaper er skattefritt som for enkeltpersonsforetak. I Statsbudsjettet for 2017 ble det også klart at det skal være skattefritt ved utdeling videre til deltagerne i disse selskapene.

Les mer her »

Styrkeprøven

[11.05.17]: I dag ble Revidert Nasjonalbudsjett lagt frem. Dette er ikke anledningen for de helt store omveltningene, men gir allikevel en pekepinn om hvor regjeringen ser behovet for å justere kursen.

Les mer her »

Nyheter

Fungerer den norske skurtømmermarknaden pa° ein samfunnsøkonomisk forsvarleg ma°te?

Dato: [26.05.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

 

Samfunnsøkonomane skil mellom fullkomen konkurranse eller fri konkurranse pa° den eine sida og ufullkomen konkurranse pa° den andre sida. Innan skogsektoren i Noreg er det heilt klart ein ufullkomen konkurranse i dag med fa° kjøparar og mange organiserte seljarar som har ga°tt inn i eit tett samarbeid salskartell.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

– Ulvedebatten er en blåkopi av situasjonen i Lierne på 90-tallet

Dato: [26.05.17]

Kilde: aftenposten.no

På tyve år forsvant rundt 90 prosent av sauebrukene i Lierne kommune pga. rovdyr. Sauebonde Kjell Erik Himle mener likheten til ulvedebatten på Østlandet er slående.

Les mer på aftenposten.no »

Tufft för tall och ras för RASE

Dato: [25.05.17]

Kilde: atl.nu

Bedrövligt läge för tallen och små möjligheter för flera lövträd att klara sig. Det konstaterar Skogsstyrelsen efter årets viltbetesinventering i Götaland.

Les mer på atl.nu »

Biokull – et Columbi egg

Dato: [24.05.17]

Kilde: h-a.no

Miljø: Det er nødvendig med mer målrettet bruk av biologiske ressurser og kompetanse i klimapolitikken.

 

Les mer på h-a.no »

Eldre nyheter

Dato: [19.05.17]

Kilde: bygdanytt.no

Nyskapende tømmerhogst på Osterøy »

Dato: [19.05.17]

Kilde: skogen.se

Avkap gör timmer av massaved »

Dato: [18.05.17]

Kilde: atl.nu

Haveri för Billerud Korsnäs »

Dato: [18.05.17]

Kilde: næringspolitikk.no

FAST I TOMTEFESTE ? »

Dato: [18.05.17]

Kilde: fremtidensbygg.no

NORGES STØRSTE NÆRINGSBYGG I MASSIVTRE »

Dato: [16.05.17]

Kilde: nationen.no

Nedsalget bør fortsette »

Dato: [16.05.17]

Kilde: nearadio.no

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke »

Dato: [15.05.17]

Kilde: http://trenytt.no

Manglende satsing på norsk treindustri »

Dato: [15.05.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Sliter tyngre lastbilar mer på vägen? »