Revidert Nasjonalbudsjett - Mer penger til ulvetiltak

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett 40 millioner kroner ekstra til en ny tilskuddsordning til kommuner innanfor ulvesonen, til merking av ulv og til økt kunnskap og formidling. 

Tilskuddsordning til kommuner

Kommuner med ulverevir vil få administrere en egen tilskuddsordning på 20 millioner kroner. Disse pengene kan brukes til tilskudd til særskilt berørte næringsinteresser, til tjenestetilbud, eller til næringsutvikling. Det vil være opp til kommunene å bestemme fordelingen av tilskuddene.

Dette er vel og bra, men det er viktig å minne om at Stortinget i ulveforliket ba Regjeringen utrede erstatningsordninger for tap av utmarksinntekter. NORSKOG vil minne om at heller ikke denne delen av Stortingets vedtak er fulgt opp av KLD. Vi opplever sterk motstand mot erstatning til tapte utmarksinntekter frå byråkratiet i KLD. Bevilgningen til kommunene må ikke bli en avledningsmanøver, vi trenger ikke kommunale prosjektstillinger som skal lære oss å leve med ulv eller utrede hvordan ulven kan bli en reiselivsressurs. Vi trenger at de grunneierne som har eiendom innenfor det området storsamfunnet har gjort til ulvereservat og som derfor lider store tap i jaktbasert utmarksnæring får kompensert dette tapet. Enkeltmennesker skal ikke bære regningen for storsamfunnets ønske om ulv.  Dette må KLD forstå. Dette er et av de viktigste konfliktdempende tiltak som kan gjøres. 20 millioner er ikke nok til  dekke dette tapet.

NORSKOG ber Stortinget ved behandling av revidert budsjett sørge for at grunneierne får kompensert sine tap. Det vet vi at Stortinget har forståelse for, men KLD forsøker å vri seg unna. Gi en klar føring på at de 20 millionene og helst flere skal gå til jaktrettshavere som lider økonomiske tap som følge av reintroduksjon av ulv i Norge.

Radiomerking

Det er satt av 7,4 millioner kroner til radiomerking av ulv og til tett oppfølging av ulvebestanden. Merkingen vil gi informasjon om hvordan ulvene oppfører seg i bosatte områder og hvor de vandrer.

Kunnskaps- og utredningsprosjekter

Regjeringen gir et løft på 12,6 millioner kroner til ulike prosjekt som har som fellesnevner at den økte kunnskapen vil ha en konfliktdempende effekt. Det kan handle om kunnskap om ulvens adferd og skadepotensial, om ulvens effekt på økosystemet, men også om folks holdning til ulv og når den oppfattes som nærgåande. Dette høres jo også fint ut. Men, igjen er det verd å minne om at Stortinget har bedt KLD iverksette et forskningsprosjekt for å kartlegge hvor ulven kommer fra. Vi tror ikke at dette er noe KLD ønsker å gjennomføre. Kanskje de får svar de ikke ønsker? Svar som svekker ulvens posisjon i befolkningen? Denne pålagte oppgaven ser det ikke ut til at ligger innenfor formålet for denne bevilgningen. Vil Stortinget ha de undersøkelsene de ønsker seg så må de nok instruere KLD. Det departementet er jo ikke akkurat kjent for å oppfylle Stortingets ønsker, med mindre KLD er enig med Stortinget. 

Siste nyheter fra NORSKOG

NORSKOG klager på rovviltnemdenes vedtak om kvote for lisensfelling av ulv og tidsramme for uttak innenfor ulvesona.

[06.07.17]: NORSKOG mener at den eksplosive utviklingen i ulvebestanden, det høye antallet revirhevdende par og den negative utviklingen i elgbestandene, tilsier at utfordringen nå ikke er å sikre måloppnåelse i øvre del av målintervallet. Nå må vi etterstrebe å holde den kraftige bestandsveksten under kontroll, slik at man kan klare å holde seg nede på bestandsmålet også kommende år.

Les mer her »

Åpning for bruk av skogfond til hogstprognoser og avvirkningsanalyser

[04.07.17]: Landbruksdirektoratet har på forespørsel fra NORSKOG gjort en vurdering av bruk av skogfond. NORSKOG er svært fornøyd med muligheten for å bruke skogfond til kostnader for utarbeidelse av hogstprognoser og avvirkningsanalyser på skogeiendommer. 

Les mer her »

Fremdeles for lavt uttak av ulv!

[26.06.17]: Rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok i dag at Slettåsflokken skal tas ut i tillegg til flokkene i Osdalen og Julussa. En bedring fra sekretariatets forslag, men fremdeles for lavt uttak mener NORSKOG.

Les mer her »

Nyheter

Tidiga barkborreangrepp upptäcks med drönare

Dato: [21.07.17]

Kilde: skogsaktuelt.se

Med hjälp av drönare kan barkborreangrepp upptäckas innan det är för sent. Det österrikiska företaget Festmeter använder en infraröd kamera för att se insektsangreppen i ett tidigt stadium. Resultaten har varit positiva och nu vänder man blicken mot Sverige. 

 

 

Les mer på skogsaktuelt.se »

– Gjeddemafiaen slår til over hele landet

Dato: [21.07.17]

Kilde: nrk.no

Gjedder blir stadig satt ut ulovlig flere steder i Norge. Fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag mener en gjeddemafia står bak.

Les mer på nrk.no »

50 nye fjellrevvalper på Dovrefjell

Dato: [20.07.17]

Kilde: nrk.no

Fjellreven er fremdeles en kritisk trua art, men arbeidet på avlsstasjonen i Dovrefjell har gitt resultater.

Les mer på nrk.no »

Automatisering og 3D-teknologi tar over på sagbrukene

Dato: [20.07.17]

Kilde: trenytt.no

Én mann kan erstatte tre - fire ansatte og betjene hele saglinjen på sagbruket. Samtidig produserer den ene alene mer enn flere ansatte gjorde tidligere.

Les mer på trenytt.no »

Eldre nyheter

Dato: [14.07.17]

Kilde: nationen.no

Obs! EU på ville skogsveier »

Dato: [13.07.17]

Kilde: borregaard.no

6 MILLIONER I FOU-TILSKUDD TIL BORREGAARD »

Dato: [12.07.17]

Kilde: dagsavisen.no

Ulvepolitikk uten troverdighet »

Dato: [12.07.17]

Kilde: hegnar.no

EU-regler kan bety skogtrøbbel for Norge »

Dato: [11.07.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Nye Norske Skog? »

Dato: [11.07.17]

Kilde: skogen.se

Distansägare lika aktiva som närbor »

Dato: [10.07.17]

Kilde: bt.no

En trussel for norske bedrifters fremtid »

Dato: [07.07.17]

Kilde: forskning.no

Forsker mener det er forhastet å slakte villreinstamme »

Dato: [07.07.17]

Kilde: regjeringen.no

Ny støtteordning til kommuner med ulverevir »

Dato: [06.07.17]

Kilde: nationen.no

Skogbildet og de utelatte linjene »