Styrkeprøven

I dag ble Revidert Nasjonalbudsjett lagt frem. Dette er ikke anledningen for de helt store omveltningene, men gir allikevel en pekepinn om hvor regjeringen ser behovet for å justere kursen.

Prosessen rundt meldingen gir dessuten en interessant indikator på styrken i det borgerlige samarbeidet. Dette er i realiteten den sittende regjeringens og samarbeidspartienes siste sjanse til å vise velgerne om vi har et borgerlig alternativ med politisk løfteevne før høstens Stortingsvalg. Hvis markeringsbehovet fra støttepartiene også nå i siste innspurt viser seg sterkere enn deres politiske ideologi, kan det bli lenge til vi ser et nytt blått Statsbudsjett i norsk politikk.

 

Revidert Nasjonalbudsjett 2017 setter fingeren på oljenæringen, som det ømmeste punktet i norsk økonomi. Regjeringen erkjenner behovet for rask og lønnsom omstilling av konkurranseutsatt privat næringsliv. Arbeid, aktivitet og omstilling utpekes som ledestjernene for prosessen. Samtidig - og det skal vi virkelig merke oss fra skogsektoren, er landets store tilgang til naturressurser trukket frem. Det betyr i praksis de tre hovedressursene som regjeringen har vektlagt i blant annet den ganske ferske industrimeldingen – skog, fisk og geologi.

 

I løpet av de relativt få årene som har gått siden oljeinntektene stupte har regjeringen snudd alle steiner for å finne fremtidens satsingsområder og nødvendige tilpasninger. Et utall av arbeider er gjennomført av ekspertgrupper, embetsverk, næringsliv og politiske utvalg. Konklusjonen er klar – landets fremtidige velferd avhenger av en rask grønn omstilling, som bare er mulig gjennom målrettet samspill mellom myndigheter, forskning og næringsliv. Både oppskriften og ingrediensene er klart definert, og ansvaret for gjennomføringen ligger ene og alene hos regjeringen. Hvorvidt regjeringen og støttepartiene har tatt dette ansvaret inn over seg er omdiskutert, selv om konstellasjonen framstår med stor enighet om det grønne skifte.

 

Samtidig som Revidert Nasjonalbudsjett legges frem er det høring i Næringskomiteen om forslag til endringer i Konsesjonsloven. Dette er endringer, som for skogbrukets del, burde vært gjort for flere år siden. En samlet skognæring, med skogeiere, entreprenører, omsetningsledd, industri og organisasjoner ber her om tilpasninger som skal fremme nettopp det grønne skifte. I lys av situasjonen som er beskrevet ovenfor er også dette en vannprøve på den borgerlige forståelsen av ansvaret for nødvendig fremdrift i bioøkonomien. Effektiv og jevn råvarestrøm fra norske skoger er en grunnleggende forutsetning for en sterk skogsektor, og dette krever politisk handlekraft. Skogbruket har tatt ut det alt vesentlige av effektiviseringsmuligheter. Nå må politikerne gjøre sin del av arbeidet og som et minimum fjerne prisreguleringen fra rene skogeiendommer og skogeiendommer med dyrket mark under konsesjonsgrensen. 

 

Regjeringen gikk på en kraftig smell i forbindelse med den avlyste ulvejakten. Etter NORSKOG sitt syn er rovviltforvaltningen fundamentert på nasjonale fortolkninger som er løsrevet fra en helhetlig miljøpolitikk. Forvaltningen har dessuten ikke gjort den nødvendige avveiningen mellom miljøhensyn og nødvendig bærekraftig bruk av naturressursene. NORSKOG mener for det første at dagens rovviltforvaltning hindrer nødvendig høsting av viktige ressurser og for det andre er et inngrep i grunneierens rettigheter. Derfor er vi svært forundret over at regjeringen nå bevilger penger til kommunene for de tap som bæres av private grunneiere. Det er en grunnleggende miljøpolicy at forurenser skal betale for sin miljøpåvirkning. Et motsvar til dette bør være at  den som bærer kostnaden av politiske miljøtiltak bli kompensert. Det er ikke kommunene som lider det største tapet. De neste ukene vil vise om Stortinget nok en gang må instruere Klima- og miljødepartementet hva gjelder ulv.

 

NORSKOG er fornøyd med å ha fått gjennomslag for at deltagerlignede selskaper ikke skal bli skattelagt for erstatning ved vern også før 2017. De deltakerlignede selskapene som har blitt skattlagt for erstatninger ved frivillig vern før 2017, må ta saken opp på nytt med Skattedirektoratet. Skattedirektoratet vil da inngå forlik om skattelemping etter skatteforvaltningsloven § 9-9.

 

Det er også spennende at Regjeringen fremmer forslag for å støtte opp om gründerskap. Regjeringen foreslår lavere skatt for investeringer i unge selskaper hvor risikoen er høy, dvs. det blir mindre skatt for en gitt avkastning ved tidliginvesteringer vs investeringer i modne selskaper. Dette støtter NORSKOG fullt ut. Regjeringen varsler også at det fra 2018 vil bli langt bedre regler på opsjoner for ansatte enn i dag. Samlet gjør dette at mer penger vil tilflyte unge selskaper – og de pengene de har vil kunne vare lenger da ansatte kan få opsjoner i bytte mot lavere lønn.

 

For skogbruket der de fleste driver som selvstendig næringsdrivende er det også gledelig at det foreslås bedre pensjonssparingsregler for disse.

 

 

 

Siste nyheter fra NORSKOG

NORSKOG på høring i Finanskomiteèn

[23.05.17]: Revidert Nasjonalbudsjett 2017 setter fingeren på oljenæringen, som det ømmeste punktet i norsk økonomi. Regjeringen erkjenner behovet for rask og lønnsom omstilling av konkurranseutsatt privat næringsliv. Arbeid, aktivitet og omstilling utpekes som ledestjernene for prosessen. Samtidig er landets store tilgang til naturressurser trukket frem, noe som er spesielt gledelig for oss i skognæringen. 

Les mer her »

Erstatning ved skogvern til deltagerlignede selskaper

[19.05.17]: Erstatning for skogvern til deltagerlignede selskaper er skattefritt som for enkeltpersonsforetak. I Statsbudsjettet for 2017 ble det også klart at det skal være skattefritt ved utdeling videre til deltagerne i disse selskapene.

Les mer her »

NORSKOG er hørt i Revidert Nasjonalbudsjett

[11.05.17]:
Vedtaket i Statsbudsjettet 2017 om at deltagere i deltagerlignede selskaper (sameier) kan motta erstatning fra skogvern skattefritt, er i Revidert nasjonalbudsjett foreslått å gis tilbakevirkende kraft. Loven endres ikke, derfor må eiere av slike selskaper selv ta vernesaker fra før 2017 opp med Skattedirektoratet. Skattleggingen vil da omgjøres.

Les mer her »

Nyheter

Fungerer den norske skurtømmermarknaden pa° ein samfunnsøkonomisk forsvarleg ma°te?

Dato: [26.05.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

 

Samfunnsøkonomane skil mellom fullkomen konkurranse eller fri konkurranse pa° den eine sida og ufullkomen konkurranse pa° den andre sida. Innan skogsektoren i Noreg er det heilt klart ein ufullkomen konkurranse i dag med fa° kjøparar og mange organiserte seljarar som har ga°tt inn i eit tett samarbeid salskartell.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

– Ulvedebatten er en blåkopi av situasjonen i Lierne på 90-tallet

Dato: [26.05.17]

Kilde: aftenposten.no

På tyve år forsvant rundt 90 prosent av sauebrukene i Lierne kommune pga. rovdyr. Sauebonde Kjell Erik Himle mener likheten til ulvedebatten på Østlandet er slående.

Les mer på aftenposten.no »

Tufft för tall och ras för RASE

Dato: [25.05.17]

Kilde: atl.nu

Bedrövligt läge för tallen och små möjligheter för flera lövträd att klara sig. Det konstaterar Skogsstyrelsen efter årets viltbetesinventering i Götaland.

Les mer på atl.nu »

Biokull – et Columbi egg

Dato: [24.05.17]

Kilde: h-a.no

Miljø: Det er nødvendig med mer målrettet bruk av biologiske ressurser og kompetanse i klimapolitikken.

 

Les mer på h-a.no »

Eldre nyheter

Dato: [19.05.17]

Kilde: bygdanytt.no

Nyskapende tømmerhogst på Osterøy »

Dato: [19.05.17]

Kilde: skogen.se

Avkap gör timmer av massaved »

Dato: [18.05.17]

Kilde: atl.nu

Haveri för Billerud Korsnäs »

Dato: [18.05.17]

Kilde: næringspolitikk.no

FAST I TOMTEFESTE ? »

Dato: [18.05.17]

Kilde: fremtidensbygg.no

NORGES STØRSTE NÆRINGSBYGG I MASSIVTRE »

Dato: [16.05.17]

Kilde: nationen.no

Nedsalget bør fortsette »

Dato: [16.05.17]

Kilde: nearadio.no

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke »

Dato: [15.05.17]

Kilde: http://trenytt.no

Manglende satsing på norsk treindustri »

Dato: [15.05.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Sliter tyngre lastbilar mer på vägen? »