Styrkeprøven

I dag ble Revidert Nasjonalbudsjett lagt frem. Dette er ikke anledningen for de helt store omveltningene, men gir allikevel en pekepinn om hvor regjeringen ser behovet for å justere kursen.

Prosessen rundt meldingen gir dessuten en interessant indikator på styrken i det borgerlige samarbeidet. Dette er i realiteten den sittende regjeringens og samarbeidspartienes siste sjanse til å vise velgerne om vi har et borgerlig alternativ med politisk løfteevne før høstens Stortingsvalg. Hvis markeringsbehovet fra støttepartiene også nå i siste innspurt viser seg sterkere enn deres politiske ideologi, kan det bli lenge til vi ser et nytt blått Statsbudsjett i norsk politikk.

 

Revidert Nasjonalbudsjett 2017 setter fingeren på oljenæringen, som det ømmeste punktet i norsk økonomi. Regjeringen erkjenner behovet for rask og lønnsom omstilling av konkurranseutsatt privat næringsliv. Arbeid, aktivitet og omstilling utpekes som ledestjernene for prosessen. Samtidig - og det skal vi virkelig merke oss fra skogsektoren, er landets store tilgang til naturressurser trukket frem. Det betyr i praksis de tre hovedressursene som regjeringen har vektlagt i blant annet den ganske ferske industrimeldingen – skog, fisk og geologi.

 

I løpet av de relativt få årene som har gått siden oljeinntektene stupte har regjeringen snudd alle steiner for å finne fremtidens satsingsområder og nødvendige tilpasninger. Et utall av arbeider er gjennomført av ekspertgrupper, embetsverk, næringsliv og politiske utvalg. Konklusjonen er klar – landets fremtidige velferd avhenger av en rask grønn omstilling, som bare er mulig gjennom målrettet samspill mellom myndigheter, forskning og næringsliv. Både oppskriften og ingrediensene er klart definert, og ansvaret for gjennomføringen ligger ene og alene hos regjeringen. Hvorvidt regjeringen og støttepartiene har tatt dette ansvaret inn over seg er omdiskutert, selv om konstellasjonen framstår med stor enighet om det grønne skifte.

 

Samtidig som Revidert Nasjonalbudsjett legges frem er det høring i Næringskomiteen om forslag til endringer i Konsesjonsloven. Dette er endringer, som for skogbrukets del, burde vært gjort for flere år siden. En samlet skognæring, med skogeiere, entreprenører, omsetningsledd, industri og organisasjoner ber her om tilpasninger som skal fremme nettopp det grønne skifte. I lys av situasjonen som er beskrevet ovenfor er også dette en vannprøve på den borgerlige forståelsen av ansvaret for nødvendig fremdrift i bioøkonomien. Effektiv og jevn råvarestrøm fra norske skoger er en grunnleggende forutsetning for en sterk skogsektor, og dette krever politisk handlekraft. Skogbruket har tatt ut det alt vesentlige av effektiviseringsmuligheter. Nå må politikerne gjøre sin del av arbeidet og som et minimum fjerne prisreguleringen fra rene skogeiendommer og skogeiendommer med dyrket mark under konsesjonsgrensen. 

 

Regjeringen gikk på en kraftig smell i forbindelse med den avlyste ulvejakten. Etter NORSKOG sitt syn er rovviltforvaltningen fundamentert på nasjonale fortolkninger som er løsrevet fra en helhetlig miljøpolitikk. Forvaltningen har dessuten ikke gjort den nødvendige avveiningen mellom miljøhensyn og nødvendig bærekraftig bruk av naturressursene. NORSKOG mener for det første at dagens rovviltforvaltning hindrer nødvendig høsting av viktige ressurser og for det andre er et inngrep i grunneierens rettigheter. Derfor er vi svært forundret over at regjeringen nå bevilger penger til kommunene for de tap som bæres av private grunneiere. Det er en grunnleggende miljøpolicy at forurenser skal betale for sin miljøpåvirkning. Et motsvar til dette bør være at  den som bærer kostnaden av politiske miljøtiltak bli kompensert. Det er ikke kommunene som lider det største tapet. De neste ukene vil vise om Stortinget nok en gang må instruere Klima- og miljødepartementet hva gjelder ulv.

 

NORSKOG er fornøyd med å ha fått gjennomslag for at deltagerlignede selskaper ikke skal bli skattelagt for erstatning ved vern også før 2017. De deltakerlignede selskapene som har blitt skattlagt for erstatninger ved frivillig vern før 2017, må ta saken opp på nytt med Skattedirektoratet. Skattedirektoratet vil da inngå forlik om skattelemping etter skatteforvaltningsloven § 9-9.

 

Det er også spennende at Regjeringen fremmer forslag for å støtte opp om gründerskap. Regjeringen foreslår lavere skatt for investeringer i unge selskaper hvor risikoen er høy, dvs. det blir mindre skatt for en gitt avkastning ved tidliginvesteringer vs investeringer i modne selskaper. Dette støtter NORSKOG fullt ut. Regjeringen varsler også at det fra 2018 vil bli langt bedre regler på opsjoner for ansatte enn i dag. Samlet gjør dette at mer penger vil tilflyte unge selskaper – og de pengene de har vil kunne vare lenger da ansatte kan få opsjoner i bytte mot lavere lønn.

 

For skogbruket der de fleste driver som selvstendig næringsdrivende er det også gledelig at det foreslås bedre pensjonssparingsregler for disse.

 

 

 

Siste nyheter fra NORSKOG

NORSKOG klager på rovviltnemdenes vedtak om kvote for lisensfelling av ulv og tidsramme for uttak innenfor ulvesona.

[06.07.17]: NORSKOG mener at den eksplosive utviklingen i ulvebestanden, det høye antallet revirhevdende par og den negative utviklingen i elgbestandene, tilsier at utfordringen nå ikke er å sikre måloppnåelse i øvre del av målintervallet. Nå må vi etterstrebe å holde den kraftige bestandsveksten under kontroll, slik at man kan klare å holde seg nede på bestandsmålet også kommende år.

Les mer her »

Åpning for bruk av skogfond til hogstprognoser og avvirkningsanalyser

[04.07.17]: Landbruksdirektoratet har på forespørsel fra NORSKOG gjort en vurdering av bruk av skogfond. NORSKOG er svært fornøyd med muligheten for å bruke skogfond til kostnader for utarbeidelse av hogstprognoser og avvirkningsanalyser på skogeiendommer. 

Les mer her »

Fremdeles for lavt uttak av ulv!

[26.06.17]: Rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok i dag at Slettåsflokken skal tas ut i tillegg til flokkene i Osdalen og Julussa. En bedring fra sekretariatets forslag, men fremdeles for lavt uttak mener NORSKOG.

Les mer her »

Nyheter

Tidiga barkborreangrepp upptäcks med drönare

Dato: [21.07.17]

Kilde: skogsaktuelt.se

Med hjälp av drönare kan barkborreangrepp upptäckas innan det är för sent. Det österrikiska företaget Festmeter använder en infraröd kamera för att se insektsangreppen i ett tidigt stadium. Resultaten har varit positiva och nu vänder man blicken mot Sverige. 

 

 

Les mer på skogsaktuelt.se »

– Gjeddemafiaen slår til over hele landet

Dato: [21.07.17]

Kilde: nrk.no

Gjedder blir stadig satt ut ulovlig flere steder i Norge. Fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag mener en gjeddemafia står bak.

Les mer på nrk.no »

50 nye fjellrevvalper på Dovrefjell

Dato: [20.07.17]

Kilde: nrk.no

Fjellreven er fremdeles en kritisk trua art, men arbeidet på avlsstasjonen i Dovrefjell har gitt resultater.

Les mer på nrk.no »

Automatisering og 3D-teknologi tar over på sagbrukene

Dato: [20.07.17]

Kilde: trenytt.no

Én mann kan erstatte tre - fire ansatte og betjene hele saglinjen på sagbruket. Samtidig produserer den ene alene mer enn flere ansatte gjorde tidligere.

Les mer på trenytt.no »

Eldre nyheter

Dato: [14.07.17]

Kilde: nationen.no

Obs! EU på ville skogsveier »

Dato: [13.07.17]

Kilde: borregaard.no

6 MILLIONER I FOU-TILSKUDD TIL BORREGAARD »

Dato: [12.07.17]

Kilde: dagsavisen.no

Ulvepolitikk uten troverdighet »

Dato: [12.07.17]

Kilde: hegnar.no

EU-regler kan bety skogtrøbbel for Norge »

Dato: [11.07.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Nye Norske Skog? »

Dato: [11.07.17]

Kilde: skogen.se

Distansägare lika aktiva som närbor »

Dato: [10.07.17]

Kilde: bt.no

En trussel for norske bedrifters fremtid »

Dato: [07.07.17]

Kilde: forskning.no

Forsker mener det er forhastet å slakte villreinstamme »

Dato: [07.07.17]

Kilde: regjeringen.no

Ny støtteordning til kommuner med ulverevir »

Dato: [06.07.17]

Kilde: nationen.no

Skogbildet og de utelatte linjene »