Innspill vedrørende praktiseringen av Naturmangfoldloven

NORSKOG sendte forrige uke over innspill vedr. praktisereringen av Naturmangfoldloven til Klima- og miljødepartementet.

 

Punktene kan du lese her.

 

Forholdet til Biomangfoldlovutvalgets prinsipper om verneformer og erstatning

Fagmiljøet i NORSKOG arbeidet aktivt under forarbeidene som Biomangfoldlovutvalget la frem. Når vi ser på dagens bruk av lovverket er det grunn til å gjøre et tilbakeblikk på de prinsippene som utvalget la til grunn for loven. NORSKOG mener praktiseringen av Naturmangfoldlovens bestemmelser i enkelte tilfeller klart bryter med utvalgets prinsipper. På den tiden utvalget arbeidet utløste ikke nasjonalparker og landskapsvernområder erstatning til grunneier. Utvalget tok et oppgjør med denne tilfeldige håndteringen av grunneiers rettigheter som skilte klart mellom ulike typer vern. Konklusjonen fra utvalget var da at kategori av vern ikke kunne avgjøre om erstatning skulle ytes eller ikke, men derimot de praktiske konsekvensene vernet utgjorde for den berørte. I lys av dette er det nedslående å registrere at miljømyndighetene anvender nytt lovverk i strid med dette prinsippet. Eksempelvis ved opprettelse av spesialområder som i praksis innskrenker eller umuliggjør drift av arealene, samtidig som det ikke utløser erstatning. En slik praksis er klart i strid med øvrig lovverk som enhver rettsstat vil legge til grunn. NORSKOG vil advare mot en praksis der man overprøver grunneiers rett til erstatning når fellesskapet legger beslag på areal eller bruksrett.   

 

Det faglige fundamentet

Naturmangfoldloven sidestiller kunnskap og erfaring i avveininger i miljøspørsmål. Det er vår klare opplevelse at kunnskap som er ervervet gjennom erfaring neglisjeres i forhold til den teoretiske. I noen sammenhenger er miljømyndighetenes negative holdning til operativ erfaring konfliktskapende og etter vårt syn ødeleggende for miljøarbeidet. Dette i tillegg til at det altså er i strid med Naturmangfoldloven.

 

Kunnskapsbasert forvaltning

I skarp kontrast til fremstillingen som den rene vitenskapelige tilnærmingen registrerer NORSKOG utslag av tilfeldig forvaltningspraksis. Dette er eksempler på omfattende inngrep på private arealer mer eller mindre uten forankring i verken vitenskap eller erfaring. Bruk av begrepet «eventyrskog» et ett eksempel helt uten noe naturvitenskapelig eller samfunnsmessig rasjonale. Begrepet tilfredsstiller ytterst smale interesser som avviker diametralt fra den jevne friluftsutøvelse, men som allikevel begrunnes med nettopp friluftsinteresser. Et mål om kunnskapsbasert forvaltning må nødvendigvis lede til en bevisbyrde som påhviler den som har myndighet til å utforme systemer for miljøforvaltning. I lys av dette er det i strid både med intensjonen med lovarbeidet, faglig etterrettelighet og god forvaltningsskikk å innføre slike strengt subjektive verneformål. Det bør også nevnes at vern av eventyrskog kommer kort tid etter at regelverket som omkranser brukere av Oslomarka helt nylig var revidert.

 

Det samme problemet gjelder den såkalte «naturtypekartleggingen» som er gjennomført i mange kommuner og som omtales senere. 

 

Prioriterte arter og utvalgte naturtyper

NORSKOG har behov for å klargjøre hva som ble lagt til grunn for Naturmangfoldloven under forarbeidene og under den regjeringen som innførte loven. Daværende statssekretær Heidi Sørensen la vekt på at prioriterte arter skulle være et fåtalls arter. Dette skulle være arter som ikke ble ivaretatt gjennom øvrig lovverk. Arter som krever spesielle tiltak og som ikke oppnår reell beskyttelse ved å «prioriteres» som art, skal ikke defineres som prioritert art.

 

Miljøvernminister Erik Solheim opplyste på sin side under et møte med NORSKOG den 17. februar 2011 at prioriterte arter var forbeholdt arter som i det vesentlige hadde sin utbredelse i Norge og derfor etter vår forståelse er en såkalt norsk ansvarsart. I ettertid har det kommet forslag fra miljøforvaltningen om arter til denne kategorien som ikke kvalifiserer til denne forståelsen. I tillegg har det vært arter som beviselig best ivaretas gjennom aktive tiltak, slik som å spare osp gjennom bruk av næringens miljøstandarder og lovverk. NORSKOG vil vektlegge at bruk av prioriterte arter og utvalgte naturtyper må begrenses til de typer arter og plantesamfunn som faktisk sikres på denne måten. I motsatt fall kan systemet lett bli en samlepost for arter og naturtyper der man i realiteten mangler operative verktøy for ivaretakelsen. I så fall risikerer man å bare kamuflere problemet, samtidig som man tar arealer ut av fornybar produksjon. NORSKOG registrerer at miljøforvaltningen trekker systemet lenger enn det som var den politiske intensjonen.

 

Naturtype

Bruken av naturtypebegrepet har ført til at betydelige arealer nokså tilfeldig blir vernet mot inngrep. Vår opplevelse av dette er at kartleggingen er personavhengig og ytterst subjektiv. Dette markerer bare en del av et omfattende problem ift. ivaretakelse av arter. Landets arter er mangelfullt kartlagt, samtidig som kompetansen på dette feltet har forfalt som følge av nedprioritering av feltet over lang tid. Samtidig er «føre-var-prinsippet» lovfestet og gir åpning for bruk av Naturmangfoldloven for å stanse virksomhet med begrunnelse i at kunnskapen ikke er uttømmende. Grunnforskning er et offentlig ansvar og mangel på nødvendig prioritering gjør at en i realiteten selvpåført kunnskapsmangel kan brukes som begrunnelse for å hindre tiltak som f.eks skogbruk. Den manglende kunnskapen gjør også at landet kan mangle oversikt over norske ansvarsarter som kan gå tapt som følge av prioriteringer som intuitivt synes hensiktsmessige. Eksempelvis kan norske beitebetingede ansvarsarter for alt vi i dag vet settes i fare til fordel for ulven, som beviselig er et russisk ansvar. Dette er noen eksempler på at haltende kunnskap kan føre til tilfeldig miljøforvaltning som i verste fall er ødeleggende for viktige miljøspørsmål.     

 

Behov for samarbeid

NORSKOG vil avslutningsvis understreke behovet for tett dialog med brukerne av loven i tiden fremover for å oppnå både rasjonell skogsdrift og effektivt vern av miljøverdier. 

   

Siste nyheter fra NORSKOG

Skuffende redegjørelse av Klima- og miljøminister Helgesen om forvaltning av ulv for Stortinget

[17.01.17]: Det er svært oppsiktsvekkende at Helgesen ikke har snudd i denne saken, etter den massive kritikken vedtaket har fått, en kritikk støttet av samtlige organisasjoner i landbruket, partene i ulveforliket og alle fylkeslag i hans eget parti, sier NORSKOGs styreleder Anne Delphin.

Les mer her »

Statsministeren om ulv i Spørretimen

[11.01.17]: NORSKOG var tilstede under dagens muntlige Spørretime i Stortinget, der Erna Solberg måtte svare på spørsmål fra en rekke representanter om Regjeringens oppfølging av ulveforliket og vedtaket om å stanse lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

Les mer her »

Distrikts-Norge har gitt Helgesen marsjordre!

[10.01.17]: Under Høyres landskonferanse på Søndag ble det helt klart at et nær samlet Høyre ba statsministeren og klima og miljøministeren om  å iverksette oppfølging av Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv. Skal Høyre nå lande med bena først er avledningsmanøvere det siste de bør tenke på.    

Les mer her »

Nyheter

Norge lanserer nytt fond for å redde tropisk skog

Dato: [19.01.17]

Kilde: public.com

Regjeringen lanserer et nytt internasjonalt fond under toppmøtet til Verdens Økonomiske Forum i Davos. Fondet skal utløse kommersielle investeringer i avskogingsfritt landbruk i tropiske land, og bidra til å redde verdifull skog og torvmyr. Fondet skal nå en størrelse på 400 million dollar og forventes å utløse 1,6 milliarder dollar - om lag 14 milliarder kroner - i investeringer innen 2020.

Les mer på public.com »

Fortsatt svensk skogsexport efter Brexit

Dato: [19.01.17]

Kilde: atl.nu

Svensk skogsindustri kommer att fortsätta exportera till Storbritannien även efter Brexit. Men hur handelsavtalet ska se ut tar lång tid att förhandla fram, spår Skogsindustrierna.

Les mer på atl.nu »

Enighet kring forskningsagendan

Dato: [19.01.17]

Kilde: papernet.se


 

11. januari presenterades Skogsnäringens forskningsagenda i samband med en konferens där bland andra Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog och där man enades om 23 forskningsområden för skogsnäringens och bioekonomins utveckling.

Les mer på papernet.se »

Frp vil snu ulvevedtak

Dato: [19.01.17]

Kilde: klassekampen.no

SKUDDHOLD: Fremskrittspartiet vil fremme forslag i Stortinget som kan føre til lisensjakt på ulv før snøen forsvinner. Det kan gi flertall mot miljøminister Vidar Helgesen.

Les mer på klassekampen.no »

Eldre nyheter

Dato: [16.01.17]

Kilde: www.dagbladet.no

Derfor får svenskene skyte ulv mens norske jegere får nei »

Dato: [13.01.17]

Kilde: Dagbladet

Lov og rett i ulvestriden »

Dato: [12.01.17]

Kilde: njff.no

Vil utrydde Hardangerlaksen »

Dato: [12.01.17]

Kilde: tfou.no

Miljøhensyn gir interesse for kortreist trelast »

Dato: [12.01.17]

Kilde: produktaktuellt.com

FSC bidrar till biologisk mångfald i Estlands skogar »

Dato: [11.01.17]

Kilde: ringsaker-blad.no

Ulv skutt i Ringsaker »

Dato: [11.01.17]

Kilde: svenskjakt.se

Jakt på vildsvin i nationalpark »

Dato: [11.01.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Følger du med på biodrivstoffdebatten? »

Dato: [10.01.17]

Kilde: nrk.no

Gylne tider i skogen »

Dato: [10.01.17]

Kilde: trenytt.no

Vil ha mer gods på bane »