Skogforum 2015

Her kan du se presentasjonene fra Skogforum på Honne, november 2015

Program

 

Presentasjoner under uten en aktiv link hadde enten ikke PP- presentasjon eller en begrensning for publisering på nett.


Onsdag 4. november
Skoglandskapet og overordnede perspektiver

Bioøkonomien og skogbruket i innlandet - Fylkesmannens ambisjoner Haavard Elstrand, fylkeslandbruksdirektør Hedmark


Hvordan ser risikobildet ut for treindustrien i innlandet for de som tar pulsen på de samlede økonomiske strømningene? Vegard Sæten, direktør bedriftsmarked - Sparebanken Hedmark


Hva foregår av investeringer innen svensk og finsk skogindustri - hvor skjer det og hva skal produseres?


Innlandsutvalget har tatt for seg innlandets muligheter og har nylig lagt frem sin innstilling. I lys av denne rapporten, hvor ligger skog- og trenæringens fremste muligheter og utfordringer i forhold til utvikling? Er næringen som helhet rigget for oppgavene? Hans Rindal, adm. dir. Lillehammer Olympiapark og medlem av Innlandsutvalget


Innlandets to skogfylker verserer i bunnen av rankingen over verdiskaping pr. innbygger. Tatt i betraktning at skognæringen pekes ut som fremtidens vekstbransje, hva prioriterer NHO Innlandet i sin næringspolitikk for bransjen? Åge Skinstad, adm. dir. NHO innlandetNorsk industripolitikk - vekststrategi eller styrt avvikling?
Ny grønn prosessindustri i Norge - hvilke forutsetninger må på plass? Christen Grønvold Hansen, daglig leder Södra Tofte AS


Hva bremser utviklingen og hvilke trekk må gjøres for å utvikle norsk tremekanisk industri?
Lars Storslett, direktør Moelven


Hva må på plass for å løfte Forestia inn i bioøkonomien?
Torodd Rande, adm. dir. Forestia


Arbeiderpartiets industripolitikk skal revideres, og skogsindustrien er godt representert i utvalget. Hvilken utgangsposisjon har utvalgets leder på vegne av trenæringen?
Heidi Finstad, adm. dir. Treindustrien, utvalgsmedlem i Skog22 og leder av Aps industriutvalg

 


Skognæringen 2.0 - er vi en del av løsningen eller selve problemet?
Innovasjon i bioøkonomiens tegn - hva må til fra skognæringens side for å vinne en posisjon?
Hvordan tar vi oss ut blant alger, laks, husdyr og poteter? Sigridur Thormodsdottir, leder biobaserte næringer - Innovasjon Norge


Hvordan skape samarbeid i en næring der alle har ulike motiver og konkurrerer med hverandre, men samtidig er i samme båt? Har vi noe å lære av oljenæringen? Kjell O. Johannessen, CEO - CIFO Management

 

Tømmervarsel for det kommende året fra kjøpersiden
Vida Jørgen Henriksson - (VD, virkesforsyning, Vida)

 

Moelven - Lars Storslett - (Direktør, Moelven)


Borregaard - Øyvind Rognstad (Purchasing Director Wood, Borregaard)

Stora Enso - Arne Ivar Øvergård (Daglig leder, Stora Enso Norge)


Øyeblikket og fremtiden slik omsetningsleddene ser det
Mjøsen Skog - Erik Dahl (Adm. dir. Mjøsen Skog)

Glommen Skog - Helge Urstrømmen (Disponent, Glommen Skog)

Viken Skog - Tor Henrik Kristiansen (Daglig leder, Viken Skog)

NORTØMMER - Per Kveseth (Daglig leder, NORTØMMER)

 

Skråblikk på næringen for året som kommer

Mjøsen Skog - Erik Dahl (Adm. dir. Mjøsen Skog)

 

Glommen Skog - Helge Urstrømmen (Disponent, Glommen Skog)

 

Viken Skog - Tor Henrik Kristiansen (Daglig leder, Viken Skog)

 

NORSKOG - Arne Rørå (Adm. dir. NORSKOG)


Torsdag 5. november
Skogskjøtsel

Det er i de senere årene utarbeidet en rekke rapporter som tar for seg ulike deler av verdikjeden, både isolert og som helhet. Vi har spurt en person som har vært delaktig i mange av disse arbeidene hva han mener bør være ledestjernen i en fremtidsrettet operativ skogforvaltning. Rolf Røtnes, fagdirektør - Samfunnsøkonomisk Analyse AS

 

Planting, markberedning, ungskogpleie og tynning – dagens filosofi. Sammen med skogeierorganisasjonene i innlandet har Skogkurs gjort en grundig faglig gjennomgang av
ulike skjøtselstiltak. Hensikten med gjennomgangen er å gi enhetlige anbefalinger om tiltakene, uavhengig av organisasjon eller kontaktperson mot skogeieren. Skogkurs tegner det faglige bakteppet for diskusjon mellom salen og skogforvalterne. Trygve Øvergård, prosjektleder - Skogkurs


Skogforvalternes halvtime
Vi har utfordret skogforvaltere til en diskusjon med salen rundt de to innledende foredragene.

Skogsveier
Hva med pulsårene i skogbruket – skogsveiene? Vi har hatt rekordavvirkning og det bør være penger på skogfond hos mange skogeier. Det er samtidig betydelige tilskudd til vei, og oppmerksomheten på betydningen er sterk. Hvorfor bygges det ikke mer – eller er det like før boomen? Sjur Haanshus, adm. dir. Skogkurs


Nye veiforskrifter er på plass. Hvordan er status generelt på gamle og nye veier? Er kvaliteten på veianleggene gode nok og tilpasset forskrifter og tidens krav? Jon Sigurd Leine, Fylkesmannen i Oppland


Kravet til effektivitet blir stadig større og våre naboland arbeider målrettet for å øke totalvekten på tømmertransporten ytterligere. Vi har på vår side generelt lav veidekning, bygger lite nytt og har etterslep på vedlikehold. Er denne «norske modellen» fremtidsrettet sett fra utsiden?
Dag Fjeld, professor NMBU


Risikohåndtering
Gammel skog med høy verdi felles av blaute og storm. Skogsveier vaskes bort som følge av
underdimensjonert og feil drenering. Hvor kommer skadene, hva skyldes de og hvordan kan risiko avlastes? Linn Viken Bøe, Skogbrand


Naturskadefondet bidrar i mange sammenhenger når uhellet er ute. Hva dekkes av fondet og hva er prosedyren når skader oppstår? Tron Bøe, seniorrådgiver Landbruksdirektoratet


Gran tørker og skyter to toppskudd i året, mens granbarkbillene svermer en ekstra gang på høsten. Har skogbruket tatt tilstrekkelig inn over seg at de naturgitte rammefaktorene er under endring og at vi som forvaltere av skog må håndtere risiko mer profesjonelt? Hvilke praktiske tiltak bør en skogeier gjøre for å redusere risiko? Erling Bergsaker, skogsjef, NORSKOG

 

Økonomi og planlegging
Endringer i ytre forhold, som f.eks. klima, miljøkrav eller marked vil medføre endringer i optimal skogbehandlings- og avvirkningsstrategi. Hvordan kan en analysere de langsiktige konsekvensene av slik endringer for å komme frem til en ”optimal” skogbehandlingsstrategi?
Jens Kolstad, seniorkonsulent, NORSKOG

 


Skogkurs demonstrerer ny skogfondskalkulator
Bjørn Helge Bjørnstad, senior prosjektleder - Skogkurs

Øivind Østby-Berntsen

Oppgaver og fagfelt:
Konsulentoppdrag og forvaltning av Skogbrukets verdiskapingsfond.

Mobil: + 47 92 61 73 88

Send e-post »

Nyheter

Konsesjonsloven bør endres nå

Dato: [22.03.17]

Kilde: bygg.no

Verdikjeden Skog og Tre ønsker et mer dynamisk eiendomsmarked som stimulerer til økt omsetning av skog. 

Foto: Per Skogstad, Treteknisk

Les mer på bygg.no »

Villreinen trua av trongare område

Dato: [22.03.17]

Kilde: porten.no

Nye hyttefelt, vassdragsregulering og vegbygging kan skape store utfordringar for den norske villreinbestanden. 

Les mer på porten.no »

Regnskogen i Amazonas forsvinner

Dato: [22.03.17]

Kilde: greenpeace.org

Greenpeace dokumenterer at avskogingen i Brasil øker og frykter at 10 000 km2 med regnskog kan bli ødelagt på grunn av at den nye presidenten vil oppheve viktige deler av skogvernet. Dette er områder som Norge bruker gigantiske summer på å redde og Greenpeace utfordrer miljøminister Vidar Helgesen til å svare på om han nå vil kutte de norske bevilgningene.

 

Les mer på greenpeace.org »

Ønsker økt forskningsinnsats

Dato: [22.03.17]

Kilde: mef.no

Verdikjeden Skog og Tre ønsker økt aktivitet på forskning og utvikling i hele verdikjeden, fra skog-forvaltning og skogbrukstiltak (primærskogbruket) til industri og produktutvikling.

Les mer på mef.no »

Eldre nyheter

Dato: [17.03.17]

Kilde: NJFF

Våpendirektivet vedtatt av EU-parlamentet »

Dato: [16.03.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

Ny nettside til hjelp for deg som er ny bonde eller skogbruker »

Dato: [16.03.17]

Kilde: nnews.no

Stora Enso best på biodrivstoff »

Dato: [15.03.17]

Kilde: aftenposten.no

Skogen er på fjelltur »

Dato: [15.03.17]

Kilde: regjeringen.no

10 millioner til forenkling av utmarksforvaltningen »

Dato: [15.03.17]

Kilde: nrk.no

Vurderer masseslakt av villrein »

Dato: [15.03.17]

Kilde: aftenposten.no

Eventyrlig om biodrivstoff »

Dato: [14.03.17]

Kilde: fremtidensbygg.no

Treteknisk styrker satsingen på bygg »

Dato: [14.03.17]

Kilde: skog-supply.se

Granbarkborren massförökade sig och totalförstörde skog »

Dato: [14.03.17]

Kilde: trae.dk

Hysterisk præcision og finurlige udfoldelser med træ »