Hvem skal betale for ulvens middag?

Dato: [17.02.17]

Kilde: Forskning.no

Ulven er antakelig delvis ansvarlig for den jevne nedgangen i elgbestanden på deler av Østlandet. Det gir tapte inntekter for skogeiere.

Les mer på Forskning.no »

Tilskudd til tettere planting videreføres

Dato: [16.02.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

Ordningen med tilskudd til tettere planting som klimatiltak ble innført i fjor og videreføres nå med de samme betingelser i 2017. I tillegg åpnes det for tilskudd til suppleringsplanting innenfor ordningen.

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Unntakstilstand etter skogbrannar på New Zealand

Dato: [16.02.17]

Kilde: nrk.no

Fleire heimar er tekne av flammane og over 1.000 personar har måtte evakuere frå Christchurch på New Zealand. Brannmannskap prøvar å halde flammane i sjakk.

Les mer på nrk.no »

Kaia kan nærme seg

Dato: [16.02.17]

Kilde: morenytt.no

Realiseringa av den nye tømmerkaia på Ørstaterminalen kan nærme seg realisering.

Les mer på morenytt.no »

Juridisk bestillingsverk fra Helgesen?

Dato: [16.02.17]

Kilde: Rogalands avis

Bjørn Otter Skaaret understreker i et leserinnlegg i Rogalands Avis at Jus-professor Ole Kristian Fauchald har fortid i ulvesaken med klar slagside. Den samme professoren er nå bedt om å bistå KLD og Vidar Helgesen med å avklare juridiske utfordringer for uttaket av ulv.  

Les mer på Rogalands avis »

Ønsker ulveinnspill fra ledende juridiske miljøer

Dato: [15.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet har vært i kontakt med en rekke ledende miljø- og folkerettsjurister ved landets universiteter og høyskoler for å få flere vurderinger av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen i tilknytning til forvaltningen av ulv.

Les mer på regjeringen.no »

Vil bli verdensledende på trebygg

Dato: [15.02.17]

Kilde: mynewsdesk.com

Norges største skogeier, Statskog, og en rekke sentrale aktører på Innlandet vil utvikle regionen til å bli et internasjonalt kraftsenter for bygging med tre. 

Les mer på mynewsdesk.com »

Hvorfor er det viktig å frede skog?

Dato: [15.02.17]

Kilde: forskning.no/blogg/

En av urskogenes kjempebiller, neshornbille, er en "solskinnshistorie", for selv om den omtrent er borte fra skogene, overlever den i sagflishauger og gjødseldynger. 

Les mer på forskning.no/blogg/ »

Vil bli best i verden på industriell bygging i tre

Dato: [14.02.17]

Kilde: glomdalen.no

Forestia AS er en av ni aktører som har etablert Norwegian Wood Cluster. Målet er å utvikle Innlandet til et internasjonalt kraftsenter for industriell bygging i tre.

Les mer på glomdalen.no »

Utvider lisensfellingsperioden for ulv

Dato: [14.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet har besluttet å utvide lisensfellingsperioden for ulv inneværende sesong med seks uker fram til 31. mars.

Les mer på regjeringen.no »

Bakgrunn: Ulvestriden – en kamp om lovparagrafer

Dato: [14.02.17]

Kilde: nrk.no

Demonstrasjoner, munnhuggeri og politiske oppgjør preger ulvestriden. Men kampen om ulvebestanden er også en kamp om hvilken lovparagrafer som gjelder, og hva de skal bety.

Les mer på nrk.no »

Nytt forskningssenter skal utvikle bærekraftig biodrivstoff

Dato: [14.02.17]

Kilde: forskning.no

Nylig åpnet forskningssenteret for miljøvennlig energi, Bio4Fuel. Den 9. februar var ledende forskningsinstitusjoner, næringsaktører, skogeiere og myndigheter samlet for første gang om ett felles mål: Å utvikle bærekraftig biodrivstoff.

Les mer på forskning.no »

Ap truer det lokale skogeierskapet

Dato: [13.02.17]

Kilde: www.nationen.no

Støtter Hedmark Ap den grunnleggende mistilliten til lokale grunneiere som Ap sentralt utviser, spør stortingskandidat for Høyre Kristian Tonning Riise

Les mer på www.nationen.no »

Nytt forskningssenter for bærekraftig biodrivstoff

Dato: [13.02.17]

Kilde: http://trenytt.no

Et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi er nå etablert. Bio4Fuels har som mål å utvikle bærekraftig biodrivstoff av celluloseholdige rester fra skognæringen eller landbruket.

Les mer på http://trenytt.no »

Norsk natur må restaureres

Dato: [13.02.17]

Kilde: www.dagsavisen.no

Et omfattende arbeid med å restaurere myrer og våtmarker startet i 2015 med tre millioner kroner over statsbudsjettet. Beløpet ble økt til 16 millioner i 2016 og videre til 26,6 millioner i inneværende år.

Les mer på www.dagsavisen.no »

Högre resultat än väntat för Holmen

Dato: [10.02.17]

Kilde: vafinans.se

Positiva besked från skogsindustrin när Holmen presenterar sin rapport under onsdagen.

Les mer på vafinans.se »

Rød bunnlinje for Norske Skog

Dato: [10.02.17]

Kilde: hegnar.no

 

Norske Skogindustrier melder om et resultat på minus 124 millioner kroner i 4. kvartal 2016. Samme periode i 2015 var tapet på hele 828 millioner.

Les mer på hegnar.no »

Moderne satsing på skogsbrukslinjen

Dato: [09.02.17]

Kilde: kanalen.no

Nome videregående skole, avdeling Søve, har nå investert drøye 1,5 millioner i skogbrukslinjen. En helt ny skogsmaskinsimulator er på plass, men også en lastbærer vil ankomme i løpet av februar.

Les mer på kanalen.no »

Kraftig auke i midlar til skogsvegar og tømmerkaier i 2017

Dato: [09.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Av ei samla ramme på 107 millionar kroner, er 32 millionar kroner sett av til skogsvegformål og 75 millionar kroner til tømmerkaier. I tillegg er det allereie fordelt 103 millionar kroner til skogsvegar og taubanedrift over kapittel 1150, post 50 Tilskott til Landbrukets utviklingsfond. Totalt er det sett av 210 millionar kroner til infrastrukturtiltak i skogbruket for 2017.

Les mer på regjeringen.no »

Stanser utbetaling etter avsløringer om ulovlig skoghogst i DR Kongo

Dato: [09.02.17]

Kilde: bistandsaktuelt.no

Maktpersoner i DR Kongo har fått nye konsesjoner til å drive ulovlig industriell hogst, samtidig bruker Norge hundrevis av millioner på skogbevarings- og klimaprosjekter i landet. Norge krever nå at ulovlige konsesjoner blir annullert. Alle utbetalinger fra et norskstøttet fond stanses inntil dette har skjedd.

Les mer på bistandsaktuelt.no »

Føler seg overkjørt av myndighetene

Dato: [08.02.17]

Kilde: bondebladet.no

Myndighetene gjør som de vil, mener Jon Øivind Røed i Vestby.

Les mer på bondebladet.no »

HENT og Moelven skal bygge verdens høyeste trehus

Dato: [08.02.17]

Kilde: bygg.no

Arthur og Anders Buchardt i AB Invest AS og entreprenøren HENT AS har inngått totalentreprisekontrakt for bygging av Mjøstårnet i Brumunddal. Det blir verdens høyeste trehus.

Les mer på bygg.no »

Sterk skog vil gi færre strømbrudd

Dato: [08.02.17]

Kilde: energiteknikk.net

Sterk skog-prosjektet har kartlagt over 250 trær på Sørlandet. Nå håper Agder Energi Nett å kunne identifisere hvilke trær som kan velte over strømlinjene, og på den måten redusere både antall strømbrudd og kostnader.

Les mer på energiteknikk.net »

Full fart för Folla

Dato: [07.02.17]

Kilde: atl.nu

Råvarubehovet ökar till nästan en halv miljon kubikmeter när norska massabruket FollaCell ökar produktionen.

Les mer på atl.nu »

Hjelpeskjema til selvangivelsen for «skogbruk utenfor næring» -

Dato: [07.02.17]

Kilde: skogkurs.no

Fra 2016 ble det innført nye regler for beskatning av de minste eiendommene. Skatteytere som etter de nye retningslinjene faller utenfor virksomhetsbegrepet får nå en forenklet rapportering allerede på selvangivelsen som skal leveres i vår.

Les mer på skogkurs.no »

Isolering med træ

Dato: [07.02.17]

Kilde: trae.dk

Træ er et glimrende isoleringsmateriale, der effektivt kan holde varmen inde og kulden ude.

Les mer på trae.dk »

Søker om å felle fem ulver i Aurskog-Høland

Dato: [06.02.17]

Kilde: www.smp.no

Etter fem episoder hvor ulver har vært nærgående i Aurskog-Høland i Akershus, er det levert inn søknad om felling av inntil fem dyr i Aurskogreviret.

Les mer på www.smp.no »

Skota ännu smartare: Att börja på ny trakt

Dato: [06.02.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Genom att planera skotningen bra kan du minska riskerna för avbrott och att behöva köra på fuktiga marker och orsaka markskador. I det här klippet ges några enkla tips som kan underlätta ditt arbete.

Les mer på www.skogforsk.se »

Høring om utvidet lisensfellingsperiode for ulv

Dato: [05.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet sender i dag på høring et forslag om å endre rovviltforskriften. Det foreslås å forlenge lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen til 31. mars. Dette for å kunne ta høyde for ny kunnskap om ulv som oppdateres etter vinterens forvaltningsmerking av ulv.

Les mer på regjeringen.no »

Får ikke solgt Moelven-aksjene sine

Dato: [03.02.17]

Kilde: Østlendingen

– Vi må få en all right pris og en all right kjøper. Det siste er verst og Moelven-aksjene er ennå ikke solgt, sier Thor Svegaarden i Eidsiva Vekst.

Les mer på Østlendingen »

Høring - opphør av skogbruksvirksomhet etter skatteloven i selskap med deltakerfastsetting

Dato: [03.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Finansdepartemenet har sendt ut på høring forskriftsendring for deltagerlignede selskaper som endrer virksomhetsklassifisering av skogbruk etter skatteloven. Vi vil rose Finansdepartemenet fordi de har lyttet til skognæringen og nå har foreslått en forskriftsendring som er både nødvendig og riktig for de berørte.

Les mer på regjeringen.no »

Landbruks- og matministeren sitt innlegg til Stortinget si behandling av Meld. St. 6 (2016-2017) - Verdier i vekst - konkurransedyktig skog- og trenæring

Dato: [02.02.17]

Kilde: regjeringen.no

La meg starte med å takke komiteen for å ha levert ei innstilling til den første skogmeldinga som har kome til Stortinget på 18 år. Det er eit viktig poeng i seg sjølv at vi har laga ei skogmelding som no samlar brei støtte på Stortinget for viktige prioriteringar for å sørgje for at vi greier å ha ein lønsam skogindustri, ei lønsam avverking, i Noreg også dei komande åra.

Les mer på regjeringen.no »

Kvotejakt på gaupe

Dato: [02.02.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på kvotejakt på gaupe. Dermed er det klart for jakten som starter 1. februar og varer frem til 31. mars. Det kan felles totalt 52 gauper i Norge, 30 færre enn i fjor. Nedgangen skyldes at gaupebestanden har blitt mindre.

Les mer på regjeringen.no »

Ett steg närmare en cirkulär ekonomi i Europa

Dato: [02.02.17]

Kilde: skogsindustrierna.se

I förra veckan tog Europa ytterligare ett steg mot en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vid en omröstning om nya avfalls- och förpackningsdirektiv framhöll EU-parlamentets miljökommitté vikten av biobaserade förpackningar.

Les mer på skogsindustrierna.se »

Bør vurdere støtteordning for kommuner i ulvesonen

Dato: [01.02.17]

Kilde: www.wwf.no

WWF foreslår at det innføres en ordning med økonomisk støtte til kommuner i ulvesonen som har en familiegruppe med ulv på sitt areal. Støtten bør disponeres av kommunestyrene. En andel av støtten bør øremerkes til utvikling av lokalt næringsliv basert på bærekraftig og skånsom bruk av naturressurser, eksempelvis opplevelsesbasert turisme i skog.

Les mer på www.wwf.no »

Store utmarkseiendommer mangler eiere

Dato: [01.02.17]

Kilde: www.nibio.no

Manglende eiere utgjør en vesentlig barriere for omsetning og næringsutvikling på utmarkseiendommer.

Les mer på www.nibio.no »

Tillatelse til bygging av Høgås og Joarknatten vindkraftverk i Marker

Dato: [01.02.17]

Kilde: www.regjeringen.no

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Scanergy AS konsesjon til bygging av Høgås og Joarknatten vindkraftverk i Marker i Østfold. Med full utbygging kan vindkraftverket gi en årlig produksjon på rundt 200 gigawatt timer (GWh), tilsvarende forbruket til over 10 000 husstander.

Les mer på www.regjeringen.no »

Jegere vil stoppe salg av statens skoger

Dato: [01.02.17]

Kilde: www.t-a.no

Norges jeger- og fiskerforbund mener det pågående salget av statlige skogeiendommer er langt mer omfattende enn forutsatt og ber Stortinget si stopp.

Les mer på www.t-a.no »

Jusprofessorer hardt ut mot stortingspolitikere etter ulvedebatt

Dato: [01.02.17]

Kilde: www.nrk.no

– Det er ikke lovavdelings oppgave å sørge for løsninger der politisk bekvemmelighet tilsier det, sier jusprofessor Mads Andenæs om ulvedebatten.

Les mer på www.nrk.no »

Foreslår utvidet lisensfellingsperiode for ulv

Dato: [31.01.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet vil foreslå å utvide lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen. Dette for å ta høyde for ny kunnskap som nå fortløpende kommer inn fra radiomerkede ulver. Utvidelsen vil gjelde til 31. mars og er midlertidig for inneværende lisensfellingsperiode. En beslutning om dette vil foreligge innen 15. februar

Les mer på regjeringen.no »

Gjødsling som klimatiltak

Dato: [31.01.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen er 15.09.2017. Kommunen er vedtaksmyndighet i henhold til NMSK-forskriften §4. Som i fjor vil midlene forvaltes via en felles, sentral ramme. Godskriving av tilskudd i ØKS vil skje som i 2016, men informasjon om dette vil bli sendt ut senere. 

 

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Skogmeldingen behandles i Stortinget i dag!

Dato: [31.01.17]

Kilde: regjeringen.no

Tirsdag 31. behandler Stortinget skogmeldingen: Meld. St. 6 (2016-2017), Innst. 162 S (2016-2017) - Verdier i vekst - Konkurransedyktig skog- og trenæring.

Les mer på regjeringen.no »

Kina lyft för svensk virkeshandel

Dato: [31.01.17]

Kilde: atl.nu

Stark efterfrågan på virke i Kina gynnade svensk virkesexport.

Les mer på atl.nu »

Nytt massivt selskap

Dato: [30.01.17]

Kilde: www.byggfakta.no


Nordisk Massivtre AS skal sikre at flere bygg og hjem baseres på kortreist råstoff. Målet er å endre holdninger på tvers av den nordiske byggebransjen.
 

Les mer på www.byggfakta.no »

Mer penger til gjødsling i 2017

Dato: [30.01.17]

Kilde: www.landbruksdirektoratet.no

I statsbudsjett for 2017 er 15 mill. kroner bevilget til gjødsling. Dette er en del av regjeringens oppfølging av skogtiltakene i klimaforliket. Målet for tiltaket er å bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet gjødsling av skog.

Les mer på www.landbruksdirektoratet.no »

Innspill til Statsbudsjettet 2018

Dato: [30.01.17]

Kilde: www.byggfakta.no

Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Felles-forbundet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og NoBio utgjør samarbeidet "Verdikjeden Skog og Tre". Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Les mer på www.byggfakta.no »

Flertall for å utvide jaktsesongen på ulv

Dato: [30.01.17]

Kilde: www.vg.no

Frp vil utvide sesongen for ulvejakt med seks uker slik at flere dyr kan skytes denne vinteren. Både Høyre, KrF og Ap støtter forslaget.

Les mer på www.vg.no »

Drivningskostnaden på samma nivå för drivare och tvåmaskinsystem

Dato: [30.01.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Drivaren Komatsu X19:s kostnader sjunker då arbetet utförs med vanliga redskap på snabbfäste istället för med kombinationsaggregat – och i kostnadsmatchen mot tvåmaskinsystemet blir det oavgjort.

Les mer på www.skogforsk.se »

Skräckscenarier blev riskresonemang

Dato: [27.01.17]

Kilde: skogen.se

FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR Vad är du mest rädd för? Det fick besökarna på ett seminarium om risker i skogssektorn anledning att fundera över. Inbjudna talare delgav oss sina allra värsta farhågor. De visade sig vara jordnära, riktigt jordnära.

Les mer på skogen.se »

"Ser man på fakta behöver vi bioenergin och kan producera den med ­normala miljöhänsyn"

Dato: [27.01.17]

Kilde: skogen.se

SKOGSENERGI. I Sverige är det självklart med fjärr- och kraftvärme till stor del baserade på bioenergi, men så är det inte i resten av Europa. Där finns en annan syn på skog, konstaterar Sofia Backéus på Svenska bioenergiföreningen (Svebio) som vill ­spräcka ”Bryssel-bubblan”.

Les mer på skogen.se »

Påmeldingene tikker inn til fakkeltoget

Dato: [27.01.17]

Kilde: isolor.no

Mandag 30. januar er det duket for en ny demonstrasjon i hovedstaden mot den avlyste ulvejakta. Bak står bl.a.Hedmark og Oppland Bondelag og Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Les mer på isolor.no »

Europeisk millionprosjekt for bærekraftig skogsdrift

Dato: [27.01.17]

Kilde: ringeriksavisa.no

Et internasjonalt forskningsprosjekt ledet fra Norge skal gi mer tømmer og mindre naturskader. Norge stiller med omfattende forskning og byr på verdensledende teknologi fra Statskog.

Les mer på ringeriksavisa.no »

Storstilt mobilisering til fakkeltog i Oslo

Dato: [26.01.17]

Kilde: bondelaget.no

En rekke organisasjoner står bak et felles fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning som arrangeres foran stortinget mandag 30. januar

Les mer på bondelaget.no »

Antall dødsfall i landbruket halvert

Dato: [26.01.17]

Kilde: gardsdrift.no

I fjor omkom fire personer som arbeidet innen jordbruk, skogbruk og fiske. Gjennomsnittstallet for de tre siste åra har vært åtte.

Les mer på gardsdrift.no »

Høyres ulvegeneral taper selv store summer på ulv

Dato: [25.01.17]

Kilde: dagbladet.no

Høyres Gunnar Gundersen anslår at han har tapt over 100 000 kroner hvert år på jakt siden ulvebestanden i Hedmark tok seg opp. 

Les mer på dagbladet.no »

Et bærekraftig skogbruk er best både for biodiversitet og klima

Dato: [25.01.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Den norske debatten om klimanytten av bioenergi fra skog er en avsporing og implisitt et argument for fortsatt bruk av fossile energikilder.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Grip mulighetene i bioøkonomien

Dato: [24.01.17]

Kilde: h-a.no

Bioøkonomi er ikke noe «nytt» for oss i Innlandet. Det omfatter de viktigste næringene for Innlandet opp gjennom historien, hvor skogbruk og matproduksjon har vært drivende krefter i utviklingen.

Les mer på h-a.no »

Ulvemerkinga kosta ein million kroner

Dato: [24.01.17]

Kilde: avisa-hordaland.no

Prisen for å festa sporingsradio på 14 ulvar i Trysil blei ein million kroner.

Les mer på avisa-hordaland.no »

Mer skånsomt med beltegående skogsmaskiner

Dato: [23.01.17]

Kilde: http://forskning.no

Forskere skal teste de nye skogsmaskinene, som forhåpentligvis gjør mindre skade i skogen.

Les mer på http://forskning.no »

Kan få støtte hvis du har en god idé

Dato: [23.01.17]

Kilde: www.avisa-st.no

De siste fem årene har Skogbrukets verdiskapingsfond delt ut nærmere 17 millioner kroner til bedrifter og gründere som jobber med etablering og videreutvikling av skogbedrifter.

Les mer på www.avisa-st.no »

En stor dag for skogbruket

Dato: [21.01.17]

Kilde: mef.no

- Næringskomiteens tilrådning er svært positiv lesning for skogbruket. Og vi er ekstra glad for alle innspill fra MEF skog har fått gjennomslag, sier fagsjef skog Eva Skagestad.

Les mer på mef.no »

Skogavvirkning for salg, 4. kvartal 2016, foreløpige tall

Dato: [20.01.17]

Kilde: ssb.no

Litt lavere hogstkvantum

Det ble i alt hogd 2,4 millioner kubikkmeter tømmer i 4. kvartal 2016. Det er 1,7 prosent mindre enn i 4. kvartal 2015. Gjennomsnittlig tømmerpris gikk også ned med 1 krone i denne perioden.

Les mer på ssb.no »

Presenterte Veikart for treforedlingsindustrien

Dato: [20.01.17]

Kilde: norskindustri.no

Treforedlingsindustrien i Norge har utarbeidet et veikart som beskriver mulighetene i bransjen mot 2050, og gir anbefalinger for hvordan man kan nå visjonen om grønn vekst gjennom innovasjon og fornybare råvarer.

Les mer på norskindustri.no »

Ekspertmøte i Brussel om skog- og arealbruk

Dato: [20.01.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet og den norske EU-delegasjonen arrangerte i går et faglig og uformelt ekspertmøte om bokføring av opptak og utslipp i skog- og arealbrukssektoren. Møtet hadde 50 deltakere fra 19 EU-land, i tillegg til representanter fra Europakommisjonen.

Les mer på regjeringen.no »

Hans drönare värderar skogen

Dato: [20.01.17]

Kilde: skogen.se

KTH-studenten Håkan Carlsson har utvecklat drönare som kan inspektera skogsinnehav och avgöra dess värde. Tree Mapper kallas innovationen.

Les mer på skogen.se »

Frp vil snu ulvevedtak

Dato: [19.01.17]

Kilde: klassekampen.no

SKUDDHOLD: Fremskrittspartiet vil fremme forslag i Stortinget som kan føre til lisensjakt på ulv før snøen forsvinner. Det kan gi flertall mot miljøminister Vidar Helgesen.

Les mer på klassekampen.no »

Enighet kring forskningsagendan

Dato: [19.01.17]

Kilde: papernet.se


 

11. januari presenterades Skogsnäringens forskningsagenda i samband med en konferens där bland andra Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog och där man enades om 23 forskningsområden för skogsnäringens och bioekonomins utveckling.

Les mer på papernet.se »

Fortsatt svensk skogsexport efter Brexit

Dato: [19.01.17]

Kilde: atl.nu

Svensk skogsindustri kommer att fortsätta exportera till Storbritannien även efter Brexit. Men hur handelsavtalet ska se ut tar lång tid att förhandla fram, spår Skogsindustrierna.

Les mer på atl.nu »

Norge lanserer nytt fond for å redde tropisk skog

Dato: [19.01.17]

Kilde: public.com

Regjeringen lanserer et nytt internasjonalt fond under toppmøtet til Verdens Økonomiske Forum i Davos. Fondet skal utløse kommersielle investeringer i avskogingsfritt landbruk i tropiske land, og bidra til å redde verdifull skog og torvmyr. Fondet skal nå en størrelse på 400 million dollar og forventes å utløse 1,6 milliarder dollar - om lag 14 milliarder kroner - i investeringer innen 2020.

Les mer på public.com »

Næringskomiteen har gitt sine merknader til Skogmeldingen

Dato: [19.01.17]

Kilde: stortinget.no

Komiteen mener at skogen kan gi positive klimagevinster gjennom opptak av CO2 og binding av karbon gjennom trebruk, og at det ligger et stort potensial for verdiskaping i skog- og trenæringen. Komiteen er enig med SKOG22 i at skog- og trenæringen er en strategisk viktig næring for Norge som må videreutvikles gjennom langsiktig samspill mellom næringens aktører, forskningsinstitusjoner, myndigheter og andre sterke næringer i Norge.

Les mer på stortinget.no »

Seminaret Hjortevilt 2017

Dato: [18.01.17]

Kilde: skogkurs.no

Landets viktigste arrangement for formidling av ny kunnskap og reflekterte holdninger om hjortevilt er nå klart. Skogkurs har også i år ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring.

Vilt-faglig løft på Hamar 29. og 30. mars

 

Les mer på skogkurs.no »

Drone som redskap i skogen

Dato: [18.01.17]

Kilde: inn.no

Bilder fra drone gir verdifulle data for oppdatering av skogbruksplan og planlegging av skogsdrifter og kulturtiltak.

Les mer på inn.no »

Forskere og næringsliv omfavner skogens skadesopp

Dato: [17.01.17]

Kilde: nibio.no

I bioøkonomien skal olje erstattes med fornybar biomasse, som trær. Men å bryte ned og hente ut godsakene fra ei gran eller furu, er en omstendelig prosess. Nå leter forskere fra Campus Ås i skogen etter svar: De vil vite hvordan brunråtesoppen effektivt gjør jobben ute i naturen.

 

Les mer på nibio.no »

Redegjørelse om ulv

Dato: [17.01.17]

Kilde: regjeringen.no

Redegjørelse om ulv for Stortinget, av av klima- og miljøminister Vidar Helgesen, 17. januar 2017

Les mer på regjeringen.no »

Skogmeldinga: «Verdier i vekst»

Dato: [17.01.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Undertittelen på Skogmeldinga er «konkurransedyktig skog- og trenæring» og det er ganske dekkende. Skogens rolle i klimasammenheng er omtalt ganske overfladisk. Her er det mer å hente. Som det også er på mange av andre de omtalte områdene i meldinga

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Eksamensforberedende kurs for skogfag i gang

Dato: [17.01.17]

Kilde: mef.no

Denne vinteren arrangerer MEF-skolen kurs for skogfaget i samarbeid med Skogkurs for første gang

Les mer på mef.no »

Nye rekorder i både hogging og vern av skog

Dato: [17.01.17]

Kilde: abcnyheter.no/

Kun én gang har skogeierne solgt mer tømmer siden 1920-tallet. Samtidig har andelen vernet skog krøpet til nye høyder - og mer skal vernes.

Les mer på abcnyheter.no/ »

Jus, politikk og naturromatikk

Dato: [17.01.17]

Kilde: fvn.no/mening

Når forvaltninga kan overprøve Stortinget, statsråder slutter å drive politikk og draumen om villmarka overstyrer utmarksnæringar – kvar er vi på veg då?

Les mer på fvn.no/mening »

Derfor får svenskene skyte ulv mens norske jegere får nei

Dato: [16.01.17]

Kilde: www.dagbladet.no

Norge har ikke vurdert EU-direktivet svensk Høyesterett viser til, men jobber med å vurdere den svenske løsningen nå.

Les mer på www.dagbladet.no »

Lov og rett i ulvestriden

Dato: [13.01.17]

Kilde: Dagbladet

- Ulvestriden er i ferd med å utvikle seg til en politisk farse, sier lederen i Dagbladet. Vedtaket som stanser fellingen følger Stortingets avgjørelser til punkt og prikke.Stortinget har vedtatt naturmangfoldsloven. Og det er Stortinget som har sagt ja til Bernkonvensjonen.

Les mer på Dagbladet »

Norsk skogindustri nedprioriteres til fordel for naboland

Dato: [12.01.17]

Kilde: nrk.no

Norge og oljefondet investerer milliarder av kroner i svensk og finsk skogindustri, men i Norge investeres det nesten ingenting.

Les mer på nrk.no »

FSC bidrar till biologisk mångfald i Estlands skogar

Dato: [12.01.17]

Kilde: produktaktuellt.com

En studie från Svenska FSC visar hur FSC-certifieringen bidrar till biologisk mångfald i Estlands skogar. De viktigaste bidragen gäller att fler levande och döda träd lämnas vid avverkning, blandskog främjas, och att ädla lövträd, död ved och sumpskogar bevaras

Les mer på produktaktuellt.com »

Miljøhensyn gir interesse for kortreist trelast

Dato: [12.01.17]

Kilde: tfou.no

Er det grunnlag for ett sagbruk som også kan være ett sitkasagbruk, i Midtre-Hålogaland? I tilfelle ville det gitt både økt lokal verdiskaping og mindre miljøbelastning.
– Det er interesse fra både fra byggentreprenører og skogeiere i området.

Les mer på tfou.no »

Vil utrydde Hardangerlaksen

Dato: [12.01.17]

Kilde: njff.no

Regjeringen ved Klima- og miljøminister Helgesen har beordret destruksjon av genmaterialet man har samlet inn fra restene av villaksstammene i Hardangerfjorden. Det er et nådestøt for villaksen i Hardanger.

Les mer på njff.no »

Ulv skutt i Ringsaker

Dato: [11.01.17]

Kilde: ringsaker-blad.no

En ulv er skutt ved Kjerkeholtjernet i Endelausmyrene i formiddag.

Området ligger mellom Hammarsetra og Tomsetra. Ikke langt unna Bergundhaugen ved Sør-Mesna.

Dermed er kvota for Hedmark fylt, og all videre jakt på ulv avsluttes med umiddelbar virkning.

Les mer på ringsaker-blad.no »

Følger du med på biodrivstoffdebatten?

Dato: [11.01.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Daglig leder av NoBio, Martin Kristensen er portrett i neste nummer av Norsk Skogbruk som kommer i slutten av januar.  NoBio-lederen mener det er flere underkommuniserte poeng om biodrivstoff. Her er en smakebit…

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Ny skogbeskatning - bli kjent med det nye regelverkets utfordringer og muligheter

Dato: [11.01.17]

Kilde: skogkurs.no

Skattereglene for skognæringen har vært realtivt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Norges Bondelag og Skogkurs inviterer i denne anledning til 6 kurs om den nye skogbeskatningen i februar/mars.

Les mer på skogkurs.no »

Jakt på vildsvin i nationalpark

Dato: [11.01.17]

Kilde: svenskjakt.se

I morgon genomför länsstyrelsen i Skåne en jakt på vildsvin i Dalby Söderskog och Dalby Norreskog. Syftet är att minska antalet vildsvin som uppehåller sig i nationalparken.

Les mer på svenskjakt.se »

Vil ha mer gods på bane

Dato: [10.01.17]

Kilde: trenytt.no

Skognæringen og næringslivsorganisasjoner presenterte forrige uke sine ønsker for å løfte mer gods fra vei til jernbane.

Les mer på trenytt.no »

Gylne tider i skogen

Dato: [10.01.17]

Kilde: nrk.no

Det er beste tømmerprisen på sagtømmer siden ekstremværet Dagmar og markedet vil ha tømmer fra skogen. Det er igjen lukrativt med hogst og flere går fra krisenæringer og satser nå skogsdrift.

Les mer på nrk.no »

Hordalands asketrær forsvinner

Dato: [10.01.17]

Kilde: bt.no

Om du ser et asketre med grønne, frodige blader: Ta godt vare på det. Ditt bidrag kan være viktig for asketrærnes kamp for tilværelsen på Vestlandet.

Les mer på bt.no »

Prisene til værs

Dato: [09.01.17]

Kilde: www.avisa-st.no

Aldri vært høyere på ti år.

Les mer på www.avisa-st.no »

Norskog hardt ut mot radiomerking av ulv

Dato: [09.01.17]

Kilde: www.nationen.no

Radiomerking av ulv løser ingen problemer og fremstår som et forsøk på å finne en løsning uten å gjennomføre Stortingets vedtak, sier Norskog-direktør Arne Rørå.

Les mer på www.nationen.no »

Sverige lar folks frykt være med på å avgjøre ulvejakt

Dato: [09.01.17]

Kilde: www.nrk.no

VÄRMLAND, SVERIGE (NRK): Norge og Sverige har det samme internasjonale lovverket for bevaring av ulv, men norske myndigheter tolker loven annerledes. I Sverige er folks redsel for ulv et element som tas hensyn til når ulvejakt skal avgjøres.

Les mer på www.nrk.no »

Den nordiska skogen kan bidra mycket mer

Dato: [09.01.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Skogen i Norden och Baltikum bidrar redan med stora resurser till bioekonomin, men det finns möjlighet att dubblera tillväxten i enskilda bestånd, visar en internationell analys.

Les mer på www.skogforsk.se »

Tømmeravvirkningen nådde nye høyder i 2016

Dato: [09.01.17]

Kilde: regjeringen.no

Skogeierne solgte 10,43 mill. kubikkmeter (m3) tømmer til skogindustrien i 2016. Det er det nest høyeste siden 1920-tallet og bare 100.000 m3 under rekordsesongen 1989/90.

Les mer på regjeringen.no »

Ber partene i ulvekonflikten om å besinne seg

Dato: [07.01.17]

Kilde: NRK

Skogeierforbundet ba i fredagens kveldsnytt partene i ulvekonflikten om å besinne seg. Erik Lahnstein mener det er så mye følelser i saken at det står i veien for å finne løsninger.  

Les mer på NRK »

Vil ha strategi for skogen

Dato: [06.01.17]

Kilde: Venstre

Venstre vil utarbeide en nasjonal strategi for riktig utnyttelse av skog og øke innsatsen for å utvikle bioenergi basert på skogs- og landbruksavfall.

Les mer på Venstre »

Skog og fisk sammen om jernbane

Dato: [06.01.17]

Kilde: Norsk Skogbruk

Godspakke Innlandet ble presentert for tre statsråder på et seminar 4. januar. Her kom det fram at også næringslivet i Nordland er opptatt av å kunne transportere varene sine på jernbane via Kongsvinger til Sverige.

Les mer på Norsk Skogbruk »

Turismen kan inte ta skogsbrukets plats

Dato: [06.01.17]

Kilde: Lantbruk och Skogsland

Är det verkligen fler naturreservat som kommer att locka turister? Det frågar sig Kerstin Davidson, politisk redaktör, i sin ledare.

Les mer på Lantbruk och Skogsland »

Ti fakta som forklarer ulvestriden

Dato: [06.01.17]

Kilde: Aftenposten

By står mot land. Stortingspresidenten står mot Regjeringen. Og Høyre i Hedmark truer med ikke å drive valgkamp for eget parti. Hvorfor ble det slik?

Les mer på Aftenposten »

Miljø fremfor økonomi i skogen

Dato: [06.01.17]

Kilde: anleggsmaskinen.no

Under de årlige temadagene for skog, viste skogsentreprenørene seg å være mer miljøvennlige enn mange kanskje trodde.

Les mer på anleggsmaskinen.no »

Kastet Helgesen til ulvene

Dato: [05.01.17]

Kilde: vg.no/

Høyre og Frp filleristet sin egen statsråd på ulvetoppmøtet

Les mer på vg.no/ »

Unge Høyre-leder: Helgesen må finne en måte å gjøre retrett på

Dato: [05.01.17]

Kilde: aftenposten.no

Kristian Tonning Riise mener partiene må skjære gjennom politisk og overlate til domstolene å avgjøre om ulvejakten strider mot norsk lov. Men Vidar Helgesen holder fast på vedtaket

Les mer på aftenposten.no »

Ulven er en del av Oslo-eliten

Dato: [04.01.17]

Kilde: aftenposten.no

Majestetisk, mystisk og mytisk: Ulven er et praktfullt innslag i norsk natur. Slik tenker jeg, og det er ikke så rart. Jeg er jo fra Oslo, relativt høyt utdannet, skriver i avis og har aldri sett ulv i levende live.

Les mer på aftenposten.no »

Massiv tresatsing gir klimagevinst

Dato: [04.01.17]

Kilde: interreg.no

Gjennom Interreg-deltagelsen har Aurskog-Høland kommune skaffet seg nyttig kompetanse om energigjerrige bygg. Med trevirke som bærende element i klimasatsingen skapes det også verdier i lokalt næringsliv.

Les mer på interreg.no »

Drar til Oslo for å fortelle Helgesen om livet i ulveland

Dato: [04.01.17]

Kilde: nrk.no

TRYSIL (NRK): Elin Bråten bor i ulvesona. I dag drar hun til Oslo sammen med flere hundre hedmarkinger. Hun vil få miljøminister Vidar Helgesen til å forstå hvordan det er å leve med ulv.

Les mer på nrk.no »

Krever ulvesvar fra Helgesen

Dato: [03.01.17]

Kilde: dn.no

En bitter ulvestrid følger miljøminister Vidar Helgesen (H) inn i det nye året. Onsdag må han svare på hvordan han skal følge opp Stortingets ulvepolitikk.

Les mer på dn.no »

Lønnsomt og bærekraftig skogbruk med roboter

Dato: [03.01.17]

Kilde: nibio.no

Kan roboter bevege seg mellom trærne, måle dem og utføre enkle operasjoner under hogst? Nå tar NIBIO-forskere roboten med på tur i skogen.

Les mer på nibio.no »

Onsdag den 4. januar reiser Bygde-Norge seg mot regjeringen!

Dato: [03.01.17]

Kilde: NJFF Hedmark

I forbindelse med Miljø og klimaministerens helomvending i ulvesaken blir det en stor mobilisering foran Stortinget samt Miljø- og klimadepartementet. Vi kan ikke se på at Hedmark blir et rovdyrreservat uten forvaltning av de store rovdyrene.

Les mer på NJFF Hedmark »

Historisk lave tapstall

Dato: [03.01.17]

Kilde: Miljødirektoratet

Antallet søknader om og utbetalinger av erstatning for tap av sau til rovvilt fortsetter å synke. Sammenholdt med en sterk nedgang i antall påviste rovviltskader tyder tallene på at forebyggende tiltak har hatt effekt. 

Les mer på Miljødirektoratet »

Gaupe, ulv og gammelskog er truet. Hva gjør Norge? Skyter og hugger!

Dato: [02.01.17]

Kilde: www.aftenposten.no

Vi tror vi er verdens beste på naturvern. Men hver gang noen forsøker å redde en art, blir det bråk.

Les mer på www.aftenposten.no »

Skogsroboten skal måle og telle trær

Dato: [02.01.17]

Kilde: http://forskning.no

Kan roboter bevege seg i skogen, måle trærne og hjelpe til med hogsten? Nå utvikles framtidens skogbruk.

Les mer på http://forskning.no »

Klima- og miljøministeren setter Stortingets ulveforlik til side

Dato: [02.01.17]

Kilde: http://utmark.no

USS har vurdert Klima- og miljødepartementets vedtak av 20. desember 2016 der departementet opphever rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling. Nedenfor er USS' brev til departementet 1. januar 2017.

Les mer på http://utmark.no »

Kompaktering höjer bärighet och kortar väntetid för nybyggda vägar

Dato: [02.01.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Genom att packa skogsbilvägens över- och underbyggnad med vält görs den tåligare. Därmed kan materialet i överbyggnaden minskas, vilket sparar kostnader.

Les mer på www.skogforsk.se »

Fakta om juridiske vurderinger i ulvesaken

Dato: [30.12.16]

Kilde: regjeringen.no

 

Klima- og miljødepartementet har foretatt meget grundige vurderinger av saken om felling av ulv i fire konkrete revir i Hedmark. Regjeringens utgangspunkt var og er å følge opp både Stortingets bestandsmål og Stortingets krav om en forvaltning i tråd med naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Les mer på regjeringen.no »

Ny naturskadeordning trer i kraft frå nyttår

Dato: [29.12.16]

Kilde: regjeringen.no

Frå 1. januar 2017 trer den nye naturskadeerstatningslova i kraft. Det betyr nye reglar og ei ny organisering av den statlege naturskadeordninga. Gjeldande ordning er gjort meir effektiv – noko som vil gje raskare erstatningsutbetaling til dei som vert råka av ei naturskadehending.

Les mer på regjeringen.no »

Jegerne bruker utestemmen nå

Dato: [29.12.16]

Kilde: h-a.no

 

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er frustrert, forundret og forbannet over regjeringen Solbergs håndtering av ulveforvaltningen.

Les mer på h-a.no »

Alle ordførerne i Hedmark med felles ulveopprop

Dato: [29.12.16]

Kilde: bondebladet.no

Samtlige 22 ordførere i Hedmark underskrev sist uke et opprop der de krever at Stortinget pålegger regjeringa å omgjøre vedtaket om lisensfelling.

Les mer på bondebladet.no »

Norskog trekker seg fra rovviltutvalg i protest

Dato: [26.12.16]

Kilde: aftenposten.no

Foreningen som samler landets største skogeiere, mange av dem Høyre-sympatisører, vil ikke lenger samarbeide med myndighetene om rovdyrforvaltningen.

Les mer på aftenposten.no »

Største hogsten siden 80-tallet

Dato: [23.12.16]

Kilde: Bondebladet

Høyeste hogst siden '89 – men tømmerprisene faller.

Les mer på Bondebladet »

Det er ikke sauen som driver ulvemotstanden

Dato: [23.12.16]

Kilde: Aftenposten

I ulveområdene ser vi en historisk ny koalisjon mellom en rural arbeiderklasse og skogeiere i en allianse mot urbane naturvernere.

Les mer på Aftenposten »

Dette kan bli lov i verneområder

Dato: [22.12.16]

Kilde: nrk.no/telemark

Regjeringen vil tillate vannskuterkjøring i to nye nasjonalparker. Lokale myndigheter reagerer og føler seg ført bak lyset

Les mer på nrk.no/telemark »

Norskog-styreleder ber om lovendring etter kutt i ulvekvoter

Dato: [22.12.16]

Kilde: nationen.no (krever pålogging)

Anne Delphin i Norskog mener miljøminister Vidar Helgesen bruker Bernkonvensjonen som alibi for noe som egentlig er politikk.

Les mer på nationen.no (krever pålogging) »

Skogavvirkning for salg, 2015, endelige tall

Dato: [22.12.16]

Kilde: ssb.no

Mer hogst tross lavere priser

Skogeierne solgte 10,1 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2015. Det er 340 000 kubikkmeter mer enn i 2014. Vi må tilbake til slutten av 1980-årene for å finne høyere hogstkvantum.

Les mer på ssb.no »

– En handel med konsekvenser?

Dato: [21.12.16]

Kilde: okokrim.no

EUs tømmerforordning fra 2010 ble gjennomført ved forskriftene om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse i og utenfor Norge. Regelverket trådte i kraft i Norge 1. mai 2015. Hvorfor trenger vi dette regelverket?

Les mer på okokrim.no »

Store muligheter for energisparing i treindustrien

Dato: [21.12.16]

Kilde: nyteknikk.no

Treindustrien i Norge er en «grønn industri» og en sentral leverandør av treprodukter til byggenæringen. Produktene har lavt CO2-fotavtrykk og benytter fornybar energi i produksjonen. Nå kan industrien bli enda «grønnere» ved at energiforbruket kan senkes ytterligere.

Les mer på nyteknikk.no »

Ulvene får leve!

Dato: [21.12.16]

Kilde: wwf.no

Det blir ikke jakt på de fire ulvefamiliene i Letjenna, Slettås, Kynna og Osdalen. Det har klima- og miljøminister Vidar Helgesen nå avgjort. – 32 ulver er reddet. I dag føler vi først og fremst lettelse, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.

Les mer på wwf.no »

Skogportalen - med mange nye funksjoner

Dato: [20.12.16]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

En ny versjon av Skogportalen er klar - med mange nye funksjoner og kartlag. Skogportalen sammenstiller relevant miljøinformasjon og tilpasser behovene til både skognæringen og offentlig forvaltning.

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Bønder i verneområdet får erstatning for tapte skogsinntekter

Dato: [20.12.16]

Kilde: nrk.no

– Men det blir ikkje sydentur, for å seie det slik, seier Svein Tufte som er bonde i Nærøyfjorden.

Les mer på nrk.no »

– Våre folkevalgte er ikke dumme. De har satt seg inn i saken og de forstår skogens verdikjede

Dato: [20.12.16]

Kilde: tu.no

Kunnskapen om biodrivstoff finnes, skriver lederen i Norsk Bioenergiforening.

Les mer på tu.no »

Utviklingsfondet for skogbruk har tildelt 3,99 mill. kroner i 2016

Dato: [20.12.16]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

Utviklingsfondet for skogbruket har i 2016 gitt til sammen fire mill. kroner til 10 prosjekter og ett studiestipend.

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Skadepotensial og alvorlighetsgrad ikke stort nok

Dato: [20.12.16]

Kilde: nationen.no

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) gir ikke tillatelse til å skyte fire ulveflokker i Hedmark.

Les mer på nationen.no »

Arbeider for tilsving ved Elverum og Kongsvinger

Dato: [19.12.16]

Kilde: Stortinget

På spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) bekrefter samferdseslministeren av de to tilsvingene på jernbanen ved Elverum og Kongsvinger er med i vurderingene. Dette er svært viktig for skognæringen og for bioøkonomien i Innlandet.  

Les mer på Stortinget »

Norsk klima-seier

Dato: [19.12.16]

Kilde: www.vg.no

I krangelen om statsbudsjettet forsvant årets beste miljønyhet i støyen. Og det selv om norsk innsats ligger bak. Forrige uke nedsatte Indonesias president et forbud som kan spare verden for utslipp på opp til en halv milliard tonn drivhusgasser per år. Det tilsvarer ti ganger Norges utslipp.

Les mer på www.vg.no »

Driller ulvejakta i Hedmark

Dato: [19.12.16]

Kilde: www.njff.no

NJFF Hedmark og NJFF Sentralt finpusser på drillen foran nyårets ulvejakt, der det for første gang skal jaktes i ulvesonen. En fersk bestandsrapport viser at minst fire ulvekull er født i helnorske revir i år.

Les mer på www.njff.no »

Verner 18 skogområder i åtte fylker

Dato: [16.12.16]

Kilde: regjeringen.no

Regjeringen har i dag vernet 18 skogområder i åtte fylker. Det meste av arealet er frivillig vern av privateid skog, mens ett område er offentlig eid skog.                

Les mer på regjeringen.no »

Våtmarkenes betydning for samfunnet skal utredes

Dato: [16.12.16]

Kilde: Regjeringen

Våtmarkene er blant de mest produktive økosystemene på jorda og kalles økologiske supersystemer. For første gang skal Norge få en tverrfaglig rapport om hva våtmarkene betyr for samfunnet. Utredningen skal lages av et ekspertpanel med bred faglig kompetanse.

Les mer på Regjeringen »

Klimaeffekter av biodrivstoff av skogsvirke er godt avklart

Dato: [16.12.16]

Kilde: Energi og klima

I en kommentar i Energi og Klima 7.12 har flere sentrale personer innen norsk klimadiskusjon et innlegg om biodrivstoff. I innlegget skilles ikke klart mellom biodrivstoff fra ulike kilder. Det kan medvirke til å gi feil inntrykk av biodrivstoff basert på norsk/skandinavisk skogsvirke.

Les mer på Energi og klima »

1,7 milliarder liter årlig

Dato: [16.12.16]

Kilde: Hamar Arbeiderblad

I forslaget til Nasjonal Transportplan beskrives et langsiktig mål på 1,7 milliarder liter biodrivstoff årlig.

Les mer på Hamar Arbeiderblad »