- Må bruk skogens trippel-vinn-effekt i klimapolitikken

Dato: [26.06.17]

Kilde: bondelaget.no

- Vi har ikkje råd til la vere å bruke skogen i klimapolitikken. Det sa nestleiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag då han heldt innlegg for verdas bønder.

Les mer på bondelaget.no »

Klart for nye hyl om ulv

Dato: [26.06.17]

Kilde: h-a.no

Ulvestriden kan blusse opp på nytt når rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus mandag kommer med sine anbefalinger foran vinterens lisensjakt.

Les mer på h-a.no »

Får 300.000 kroner for å se på ved

Dato: [23.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Innovasjon Norge gir 300.000 kroner i støtte til Moelven Profil i Grue. Pengene skal gå til utvikling av ny røntgenteknologi som skal gi bedre holdbarhet og mer stabile leveranser av råstoff.

Les mer på regjeringen.no »

Skognæring i soloppgang?

Dato: [23.06.17]

Kilde: anleggsmaskinen.no

Det er store muligheter for norsk skognæring. Men aktørene må ikke oppføre seg som pandaer. De må være som kakerlakker!

Les mer på anleggsmaskinen.no »

117 miljoner ska göra olja av sågspån

Dato: [23.06.17]

Kilde: skog-supply.se

Naturvårdsverket delar ut 117 miljoner till sågverket i Kastet i Gävle för att göra eldningsolja av sågspån.

Les mer på skog-supply.se »

Vil la jegere skyte ulv så snart den nærmer seg sau

Dato: [22.06.17]

Kilde: nrk.no

Trygve Slagsvold Vedum foreslår en stående fellingstillatelse for ulv som går inn i beiteprioriterte områder. Naturvernere mener det er gode grunner for at man i dag må spørre før man skyter.

Les mer på nrk.no »

Vil importera tre til Norge

Dato: [22.06.17]

Kilde: klassekampen.no

Når Elkem no gjer det grøne skiftet frå fossilt kol til trekol, reiser dei ut i verda for å finna skog. Norsk skognæring er for lite utvikla, seier selskapet. Dei vil ha statleg støtte til skogimporten.

Les mer på klassekampen.no »

Verner 19 nye skogområder

Dato: [22.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Kongen i statsråd har i dag vernet 19 skogområder i 10 fylker. 10 av områdene ligger i Hedmark fylke. I alt vernes 94 kvadratkilometer, og 56 kvadratkilometer av dette er produktiv skog. Arealet som vernes er dels frivillig vern av privateid skog, dels vern av offentlig eid skog.

Les mer på regjeringen.no »

Vurderer moderne baneterminal i Østfold

Dato: [21.06.17]

Kilde: dagsavisen.no

Flere parter samarbeider nå om mulighetene for å etablere en moderne baneterminal i Østfold, for å få mer gods over på bane. Halden peker seg ut i den forbindelse.

Les mer på dagsavisen.no »

Det grønne næringslivet – utopi eller virkelighet?

Dato: [21.06.17]

Kilde: e24.no

Næringslivet skal, og må ha, lønnsomhet som mål. Hvis flere gjør som norske Scatec Solar og Powel og lar bærekraft være en viktig del av strategien til selskapet, vil det grønne skiftet være innen rekkevidde.

Les mer på e24.no »

NCC i gang med Valle Wood

Dato: [21.06.17]

Kilde: vvsforum.no

Midt i hovedstaden skal Norges største næringsbygg i massivtre ligge. «Valle Wood» blir midtpunktet i NCCs utvikling av 60.000 kvadratmeter kontor- og servicebygg på tomten på Oslos beste østkant.

Les mer på vvsforum.no »

Endringer i konsesjonsloven,jordloven og odelsloven trer i kraft

Dato: [21.06.17]

Kilde: Regjeringen.no

Lov 21.juni 2017 om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. ble sanksjonert av Kongen i Statsråd i dag. 

Les mer på Regjeringen.no »

Sveaskog blir medlem i Svenska PEFC

Dato: [20.06.17]

Kilde: sveaskog.se

Vid Svenska PEFC’s årsmöte den 1 juni blev Sveaskog invald som medlem i PEFC’s ekonomiska förening. Att bli medlem är ett led i arbetet med att certifiera det egna skogsinnehavet enligt PEFC. 

Les mer på sveaskog.se »

Foreslår å skyte 28 ulver til vinteren

Dato: [20.06.17]

Kilde: nrk.no

Det er stor uenighet i rovviltnemndene om hvor mange ulver som bør tas ut.

Mandag 26. juni møtes rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold for å fatte vedtak om lisensjakt kommende vinter.

De har nå fått innstillingen på bordet, og anbefalingen er å ta ut intill 28 ulver i og utenfor ulvesona. Det er nesten det samme antallet som i fjor, da nemndene vedtok lisensjakt på 32 ulver.

Les mer på nrk.no »

Miljøbyråkrater på repeat

Dato: [20.06.17]

Kilde: glommen-skog.no

Vi er meget skuffet og sterkt provosert over sekretariatets forslag og oppfordrer Rovviltnemdene til å åpne for ytterligere lisensjakt i Ulvesonen ut over uttak av Julussaflokken.

Les mer på glommen-skog.no »

Endringer i vannressursloven og jordlova

Dato: [19.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Kongen har i dag sanksjonert Stortingets vedtak om endringer i vannressursloven og jordlova. Lovendringen trer i kraft 1. januar 2018.

Les mer på regjeringen.no »

Fylkesmannen i Oppland utvider fellingstillatelsen på to ulver

Dato: [19.06.17]

Kilde: abcnyheter.no

Ulven som har tatt sau i Hurdal og Gran er foreløpig ikke felt. Fylkesmannen i Oppland har besluttet å utvide skadefellingstillatelsen i tid, og til to ulver.

Les mer på abcnyheter.no »

Landbruks- og matministeren sitt innlegg til Stortinget si behandling av Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

Dato: [19.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.) (Innst. 427 L (2016–2017), jf. Prop. 92 L (2016–2017))

Les mer på regjeringen.no »

Sp vil stanse "ludoreglar" ved gardssal

Dato: [16.06.17]

Kilde: fjordabladet.no

To dagar etter at Stortinget vedtok nye reglar for omsetning av landbrukseiendommar, ber regjeringa om endringar. No kan heile saka bli stoppa.

Les mer på fjordabladet.no »

For første gong på 52 år kvir han seg til jakta

Dato: [16.06.17]

Kilde: nrk.no

I ein heil mannsalder har jegeren gleda seg til fine haustdagar med geværet på ryggen, men denne hausten skjer det han kallar for slakt av villrein.

Les mer på nrk.no »

Regjeringen vil samarbeide med næringslivet om CO2-fond

Dato: [16.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har sammen med NHO-leder Kristin Skogen Lund satt i gang arbeidet med et CO2-fond for næringstransport. Utslippene fra næringstransporten skal reduseres.

Les mer på regjeringen.no »

Slik skal Norge nå klimamålene for 2030

Dato: [16.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Klimameldingen som regjeringen la fram i dag inneholder en strategi for hvordan Norge kan oppfylle utslippsbudsjettet vi får fra EU for 2021-2030. Regjeringen arbeider for å oppfylle Parisforpliktelsen sammen med EU. Gjennom et slikt samarbeid vil 2030-målet for ikke-kvotepliktige utslipp nås med hovedvekt på innenlandske utslippsreduksjoner og med nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer.

Les mer på regjeringen.no »

«Skattekutt for de rikeste» høres helt merkelig ut for mange bedriftseiere

Dato: [16.06.17]

Kilde: aftenposten.no

Næringslivet er bekymret over mangel på oppmerksomhet. Det er ikke helt på jordet.

Les mer på aftenposten.no »

Rypa er ingen uendelig ressurs

Dato: [15.06.17]

Kilde: skog.no

Rypa er ingen uendelig ressurs. Dette var hovedbudskapet fra viltforvalter Tor Punsvik i Vest-Agder, da han innledet om hvordan man kan heve norsk rypeforvaltning, under et småviltseminar nylig.

Les mer på skog.no »

Mye mer skog må vernes i Norge

Dato: [15.06.17]

Kilde: nibio.no

Minst dobbelt så mye skog må vernes om Stortingets mål skal nås. Det er særlig lav andel av vernet skog i lavlandet i Sør-Norge og på produktiv mark. Det er dessuten behov for økt vern av flere skogtyper som er viktige for biologisk mangfold.

Les mer på nibio.no »

Norske Skog mangler fortsatt støtte

Dato: [15.06.17]

Kilde: hegnar.no

Norske Skog er ute med en oppdatering på rekapitaliseringsprosessen til selskapet. 

Les mer på hegnar.no »

Røye kan bli det nye grønne gull

Dato: [14.06.17]

Kilde: ilaks.no

Østerdalen er kjent for sitt verdifulle skogbruk. Nå kan oppdrett av røye bli den nye vekstnæringen.

Les mer på ilaks.no »

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven vedtatt i Stortinget

Dato: [14.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Stortinget behandlet i dag regjeringens forslag om endringer i eiendomslovgivningen i landbruket. Annen gangs behandling i Stortinget er berammet til fredag førstkommende. En rekke forslag som ble fremmet i Prop. 92 L (2016-2017) om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.) fikk flertall i Stortinget.

Les mer på regjeringen.no »

Granbarkborren ett större hot i framtidens klimat

Dato: [14.06.17]

Kilde: landskogsbruk.se

När klimatet ändras kommer varma och torra somrar bli allt vanligare. Det ökar risken för granbarkborreangrepp, enligt en ny studie vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Les mer på landskogsbruk.se »

Bygger klimavennlig signalbygg i massivtre

Dato: [13.06.17]

Kilde: trenytt.no

Solceller på taket, felleskjøkken og flyttbare vegger. OBOS skal bygge et klimavennlig signalbygg i massivtre på Manglerud i Oslo.

Les mer på trenytt.no »

Nitrogengjødsling og konsekvenser for vannmiljøet

Dato: [13.06.17]

Kilde: mynewsdesk.com

Klimaendringer som stigende temperaturer, endring i nedbørsmønstre og ekstreme værfenomener påvirker store deler av verden. Norge har på ulike måter forsøkt å redusere sin klimapåvirkning og bidra til at 2-gradersmålet holdes. Ett sentralt klimatiltak er økt produksjon av biomasse gjennom intensivert skogbruk, for å redusere bruken av fossile brensler og økt karbonbinding.

Les mer på mynewsdesk.com »

Kampanje for mer miljøvennlig isolasjonsbruk

Dato: [13.06.17]

Kilde: trenytt.no

Hunton Trefiberisolasjon har satt i gang kampanjen ”Den mest anbefalte”, med mål om å gjøre trefiberisolasjon til den beste og mest anbefalte løsningen for miljøriktige bygg.

Les mer på trenytt.no »

– Det er dramatisk

Dato: [12.06.17]

Kilde: e24.no

Frykter en kvart million i eiendomsskatt per arbeidsplass for ny skogsatsing på bioenergi. NHO ber regjeringen få ut fingeren.

Les mer på e24.no »

NORSK NÆRINGSLIV I NRKS BLINDSONE

Dato: [12.06.17]

Kilde: m.clemet.blogg.no

Torsdag 15.juni arrangerer Civita et frokostmøte om næringslivets rolle, betydning og omdømme i samfunnet.

Bakgrunnen for at vi arrangerer møtet er flere undersøkelser som viser at næringslivet har dårlig omdømme, og at mange mennesker har problemer med å forklare hvilken rolle og betydning næringslivet har for vår private og offentlig finansierte velferd. 

Les mer på m.clemet.blogg.no »

Åpner for plotthund ved skadefelling av ulv

Dato: [12.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Miljødirektoratet vil i større grad tillate bruk av plotthund i forbindelse med skadefelling av ulv ved alvorlige skadesituasjoner.

Les mer på regjeringen.no »

Miljöcertifierat skogsbolag högg planerat naturreservat

Dato: [12.06.17]

Kilde: svt.se

Mitt under pågående reservatsbildning avverkade miljöcertifierade Mellanskog ett område i det planerade Kallkärrskogens naturreservat i norra Värmland. Ett annat miljöcertifierat bolag ville också avverka i samma reservatsområde. Nu får skogsbranschen skarp kritik för att inte leva upp till kraven i sina miljöcertifieringar.

Les mer på svt.se »

Statens naturoppsyn bistår ved felling av ulv

Dato: [09.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Statens Naturoppsyn er i høy beredskap og vil bistå jaktlag som ber om hjelp til felling av ulv utenfor ulvesonen. Det har de siste ukene vært rapportert om flere streifdyr som gjør skade i saueflokker.

Les mer på regjeringen.no »

Budsjettforlik med interessante signaler

Dato: [09.06.17]

Kilde: nho-transport.no

Regjerings- og samarbeidspartiene inngikk 7. juni et forlik vedrørende Revidert nasjonalbudsjett, som skal behandles av Stortinget om få dager. Forliket inneholder lite nytt, men gir noen interessante signaler overfor transportsektoren.

Les mer på nho-transport.no »

Departementet har endret rovviltforskriften

Dato: [08.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet har endret rovviltforskriften. Endringen innebærer blant annet at rovviltnemndene kan behandle spørsmålet om lisensfelling av store rovdyr ut ifra flere hensyn enn tidligere.

Les mer på regjeringen.no »

– Norge er en bio-sinke

Dato: [08.06.17]

Kilde: bondebladet.no

BI-professor refser norsk skog- og bioøkonomisatsing.

Les mer på bondebladet.no »

Gärna gran - men först björk

Dato: [08.06.17]

Kilde: smalanningen.se

PJÄTTERYDDet är björk, björk, björk och tall som just nu gäller hos självverksamme Anders Ericsson i Pjätteryd. Han stormanpassar och skördar under tiden energi. Närmast väntar Elmia skog. Där ska han sprida sanningen om sin 30-åriga och unika trotjänare till gallringsprocessor.

Les mer på smalanningen.se »

Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv.

Dato: [07.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Landbruks- og matdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og forpaktningsloven. Det foreslås blant annet endringer i reglene om konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt.

Les mer på regjeringen.no »

Frykter mer dyrelidelse

Dato: [07.06.17]

Kilde: bondelaget.no

-I takt med at den Skandinaviske ulvestammen vokser vil også antall dyrelidelser i Norge vokse, sier Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag.

Les mer på bondelaget.no »

– For dem som har vært med i 20 år, er dette en katastrofe

Dato: [07.06.17]

Kilde: dn.no

Norske Skogs neste største aksjonær, Rikard Storvestre, synes nesten konkurs hadde vært å foretrekke fremfor den foreslåtte redningsplanen for det kriserammede selskapet. 

Les mer på dn.no »

Stabilt år for Statskog

Dato: [06.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Statskogs årsrapport for 2016 viser et stabilt driftsår. Selskapet forvalter om lag 14 000 festeavtaler på statens grunn, solgte noe over 23 000 jaktkort og 17 000 fiskekort og leverte 338 000 kubikkmeter tømmer. Tallene viser små bevegelser i forhold til tidligere år.

Les mer på regjeringen.no »

Minst dobbelt så mye skog må vernes

Dato: [06.06.17]

Kilde: nina.no

For å nå Stortingets mål om 10 % vernet skog må dobbelt så mye skog vernes. Det er særlig skog i lavlandet i Sør-Norge og på produktiv mark som har lav andel vern. Det er også behov for bedre vern av skogtyper som er ekstra viktige for biologisk mangfold

Les mer på nina.no »

Flertall for å heve grensen for konsesjonsplikt i landbruket

Dato: [06.06.17]

Kilde: nationen.no

Regjeringspartiene fikk støtte fra Venstre for å fjerne konsesjonsplikt for mindre landbrukseiendommer.

Les mer på nationen.no »

Norske Skog kan få halvert lånegjelda

Dato: [04.06.17]

Kilde: nrk.no

Norske Skogs nye konsernsjef lanserer en løsning som vil redusere konsernets lånegjeld fra 8,7 milliarder kroner til 4,2 milliarder kroner og forbedre konsernets egenkapital.

Les mer på nrk.no »

Spørsmål i Stortinget om hogst i Krødsherrad

Dato: [02.06.17]

Kilde: stortinget.no

NORSKOG er svært fornøyde med at klima- og miljøminister Helgesen igjen har forklart Stortinget betydningen av at Frivillig vern fortsatt skal være frivillig.

Les mer på stortinget.no »

Skog er en viktig framtidsnæring

Dato: [02.06.17]

Kilde: skogeier.no

Skog og trenæringen er viktig næring. Spesielt viktige blir dere nå framover som vi må omstille oss fra en oljebasert til en grønnere økonomi, sa næringsminister Monica Mæland (H) da hun åpnet årets Skog og Tre-konferanse i dag.

Les mer på skogeier.no »

Flygbränsleprojekt siktar på svensk skog

Dato: [02.06.17]

Kilde: skogen.se

Ett projekt vill starta storskalig produktion av bioflygbränsle i Sverige. Som råvara vill man använda svensk skog.

Les mer på skogen.se »

Frivillig vern av skog - Høring

Dato: [01.06.17]

Kilde: fylkesmannen.no

Fylkesmannen har sendt på høring forslag om vern av ti skogområder i elleve kommuner i Oppland. Arealet er på totalt ca. 13060 dekar, hvorav ca. 9804 dekar er produktiv skog.

Les mer på fylkesmannen.no »

Hot mot skogsnäringen

Dato: [01.06.17]

Kilde: woodnet.se

Den fruktade granbarkborren har börjat svärma. Det visar fångsterna i de fällor som Skogsstyrelsen satt ut. Mest bekymmer är det i mellersta Norrland där rekordnivåer noterats i flera fall.

Les mer på woodnet.se »

Får ein halv million til forsking på tømmerlogistikk

Dato: [01.06.17]

Kilde: porten.no

WoodInWest AS, som har vore involvert i kaiplanane i Lærdal, får pengar frå Regionalt forskingsfond Vestlandet.

Les mer på porten.no »

INVITASJON: Forslag til fremtidens verktøy for å måle tilstanden i naturen

Dato: [01.06.17]

Kilde: regjeringen.no

Ekspertrådet for økologisk tilstand overrekker den 22. juni sine anbefalinger til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. I rapporten gir ekspertrådet råd om hvordan forvaltningen kan måle om de norske økosystemene er i god tilstand eller ikke.

Les mer på regjeringen.no »

Jegere er livredde for skrantesyken

Dato: [31.05.17]

Kilde: nrk.no

Jegere i Nore og Uvdal er livredde for at den farlige Skrantesyken sprer seg til de store jaktområdene på Hardangervidda. Det kom fram på et jaktmøte på Rødberg mandag kveld.

Les mer på nrk.no »

Statskog selger innen kommunen

Dato: [30.05.17]

Kilde: regjeringen.no

70 prosent av eiendommene Statskog har solgt har gått til kjøpere i samme kommune.

Les mer på regjeringen.no »

To statsrådar møtte opp for å opne tømmerkaia

Dato: [30.05.17]

Kilde: nrk.no

EIKEFJORD (NRK): Då den nye tømmerkaia til 18 millionar kroner stod klar til å bli opna, fekk bygda storfint besøk av to ministrar.

Les mer på nrk.no »

Tre i store bygg – bruk av masssivtre

Dato: [30.05.17]

Kilde: arenaskog.no

Verdal næringsforum samlet 22 representanter fra trøndersk byggeindustri og opplæring  i regionen for å legge til rette for at de kan lære mer om hvordan det kan bygges med massivtre.  Thomas Orskaug fra Treteknisk kunne fortelle at godt planlagte massivtrebygg er konkurransedyktig med andre byggeløsninger.  Trebygg gir i tillegg en positiv miljøeffekt.

Les mer på arenaskog.no »

Så går det för Billerud

Dato: [29.05.17]

Kilde: www.norrbottensaffarer.se

KALIX Starkare affärer, fler produkter i portföljen och hela världen som marknad. Så ser BillerudKorsnäs framtidssatsning ut. "Efterfrågan ökar hela tiden", säger Martin Jonsson, regionchef.

Les mer på www.norrbottensaffarer.se »

Så minskar du risken för skogsbrand

Dato: [29.05.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Under torra förhållanden kan skogsbrand lätt uppstå vid skogsarbete och följderna kan bli katastrofala. Här är några tips och råd för att förebygga och förhindra spridning av brand.

Les mer på www.skogforsk.se »

Svar på skriftleg spørsmål om sal av Statskog sine eigedomar

Dato: [29.05.17]

Kilde: www.regjeringen.no

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om kor mykje av Statskog sine eigendomar som er solgt til no, og kven er kjøparane av eigedomane.

Les mer på www.regjeringen.no »

– Ulvedebatten er en blåkopi av situasjonen i Lierne på 90-tallet

Dato: [26.05.17]

Kilde: aftenposten.no

På tyve år forsvant rundt 90 prosent av sauebrukene i Lierne kommune pga. rovdyr. Sauebonde Kjell Erik Himle mener likheten til ulvedebatten på Østlandet er slående.

Les mer på aftenposten.no »

Fungerer den norske skurtømmermarknaden pa° ein samfunnsøkonomisk forsvarleg ma°te?

Dato: [26.05.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

 

Samfunnsøkonomane skil mellom fullkomen konkurranse eller fri konkurranse pa° den eine sida og ufullkomen konkurranse pa° den andre sida. Innan skogsektoren i Noreg er det heilt klart ein ufullkomen konkurranse i dag med fa° kjøparar og mange organiserte seljarar som har ga°tt inn i eit tett samarbeid salskartell.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Tufft för tall och ras för RASE

Dato: [25.05.17]

Kilde: atl.nu

Bedrövligt läge för tallen och små möjligheter för flera lövträd att klara sig. Det konstaterar Skogsstyrelsen efter årets viltbetesinventering i Götaland.

Les mer på atl.nu »

Pålegg jegerar å ta CWD-prøver

Dato: [24.05.17]

Kilde: hallingdolen.no

Jegerar i Nordfjella-regionen vert pålagt å teste felte elg, hjort, villrein og rådyr for skrantesjuke (CWD).

Les mer på hallingdolen.no »

Biokull – et Columbi egg

Dato: [24.05.17]

Kilde: h-a.no

Miljø: Det er nødvendig med mer målrettet bruk av biologiske ressurser og kompetanse i klimapolitikken.

 

Les mer på h-a.no »

Landbruksdirektoratet inviterer sju tømmerkaier videre

Dato: [23.05.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

De sju som nå inviteres til å utarbeide fullstendig søknad om tømmerkaitilskudd er Lierstranda i Buskerud, Eydehavn i Aust-Agder, Egersund og Saudasjøen i Rogaland, Granvin i Hordaland, Fjaler i Sogn og Fjordane og Risøyhavn i Nordland. Kaiene har et totalt investeringsbehov på nær 110 mill. kroner og et tilskuddsbehov på over 80 mill. kroner.

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Klutene til for Norske Skog

Dato: [23.05.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Norske Skogs gjeldsforfall i 2019 kan ikke betales. Derfor jobber selskapet na° med en refinansieringsløsning. Og den er ønsket raskt, slik at sel- skapet kan spare renter sa° fort som mulig, i dag betales en rente pa° 12%, det blir 700 millioner a°rlig.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Kan jeg søke om erstatning?

Dato: [23.05.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

Det er to hovedregler som avgjør om du kan søke om erstatning:


1.Skaden må direkte skyldes en naturulykke


2.Skadeobjektet kan ikke forsikres gjennom vanlig forsikring
 

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

Digitalisert skog viser hvor kvalitetstrærne står

Dato: [22.05.17]

Kilde: http://forskning.no

Enten du leter etter kvistfritt treverk til lister eller det perfekte juletreet, gjør digitalisert skog det lettere å finne drømmetreet – uten å måtte dra til skogs.

Les mer på http://forskning.no »

Naturlig föryngring av tall kräver planering

Dato: [22.05.17]

Kilde: www.skogssallskapet.se

Tallen är, näst efter gran, vårt vanligaste trädslag i Sverige. I föryngringen av tall kan man välja mellan sådd, plantering eller naturlig föryngring. Men vad ska man tänka på när man väljer metod? Och hur skiljer resultatet sig? På Skogssällskapets egen fastighet några mil från Skövde har olika metoder testats för att öka andelen tall på fastigheten.

Les mer på www.skogssallskapet.se »

Avkap gör timmer av massaved

Dato: [19.05.17]

Kilde: skogen.se

APTERING. Även stockar med fel kan bli timmer i stället för massaved och därmed ge mer betalt. Vida tillämpar en metod som visar goda resultat – framför allt för säljaren.

Les mer på skogen.se »

Nyskapende tømmerhogst på Osterøy

Dato: [19.05.17]

Kilde: bygdanytt.no

Med sine 91 meter i lengden og 27 meter i bredden, er skogplattformen «Frøya US102» den eneste av sitt slag i Norge. Nå lagrer lekteren tømmer fra skogene på Osterøy.

Les mer på bygdanytt.no »

DSB-sjefen varsler kutt i den sivile beredskapen

Dato: [19.05.17]

Kilde: vg.no

– Vi er i en svært alvorlig økonomisk situasjon. Jeg har fått en rekke oppdrag jeg ikke kan gjennomføre, sier DSB-sjef Cecilie Daae til VG.

Les mer på vg.no »

Dubbel riksdagsseger för 74-tonsvännerna

Dato: [19.05.17]

Kilde: transportnytt.se

Riksdagen gav klartecken till 74-tonslastbilar. Och dessutom: en majoritet i riksdagen stoppade regeringens förslag om omdiskuterade inskränkningar.

Les mer på transportnytt.se »

Haveri för Billerud Korsnäs

Dato: [18.05.17]

Kilde: atl.nu

Billerud Korsnäs massaproduktion i Gruvön har drabbats av ett större haveri.

Les mer på atl.nu »

Samferdselsministeren vil testkjøre modulvogntog "ute i felten"

Dato: [18.05.17]

Kilde: bygg.no

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) opplyser at Vegdirektoratet nå vil legge til rette for testkjøring av modulvogntog "ute i felten".

Les mer på bygg.no »

FAST I TOMTEFESTE ?

Dato: [18.05.17]

Kilde: næringspolitikk.no

Når får Tomtefesteloven så store negative utslag at politikerne må endre loven og gi alle lik innløsningsrett?Vil ESA engasjere seg i norske kommuners leieforhold til Kirkens Opplysningsforhold? Blir det før eller etter en ny runde i Menneskerettighetsdomstolen? Og det kanskje viktigste – hvem skal finansiere Kirken, bønder og skogeiere i uoverskuelig fremtid om ikke hytteeierne og norske kommuner gjør det?

Les mer på næringspolitikk.no »

NORGES STØRSTE NÆRINGSBYGG I MASSIVTRE

Dato: [18.05.17]

Kilde: fremtidensbygg.no

Når NCC satser milliarder på kontorprosjektet Valle i Oslo bygger det samtidig Norges største næringsbygg i massivtre. Valle Wood får et naturlig nordisk uttrykk som er identitetsskapende for både bygget og området.

Les mer på fremtidensbygg.no »

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke

Dato: [16.05.17]

Kilde: nearadio.no

Miljødirektorat pålegger nå jegere som feller hjortevilt i Nordfjellaregionen og Selburegionen å teste felte hjortevilt for skrantesjuke. I tillegg gjelder pålegget også villreinjegere i Forollhogna villreinområde. Det er jegerne sjøl som skal ta prøver av felte dyr.

Les mer på nearadio.no »

Nedsalget bør fortsette

Dato: [16.05.17]

Kilde: nationen.no

Salg av ulønnsom skog fra en rekordstor skogeier til gårdbrukere er ikke ideologisk. Det er rasjonelt.

Les mer på nationen.no »

Norske Skog på Skogn med beste resultat på nesten ti år

Dato: [16.05.17]

Kilde: nrk.no

Avispapirfabrikken til Norske Skog på Skogn fikk sitt beste resultat på mange år i fjor. Samtidig er konsernet i gang med en ny runde for å få ned kostnadene.

Les mer på nrk.no »

To kvadratkilometer står i brann: – Vi har ikke kontroll

Dato: [15.05.17]

Kilde: t-a.no

Brannvesenet har kalt ut fem brannkorps, Sivilforsvaret, Røde Kors og skogbrannhelikopter.

Les mer på t-a.no »

Økokrim mener hundeeiere har drevet med blodsport

Dato: [15.05.17]

Kilde: www.nrk.no

Økokrim har tatt ut den mest alvorlige tiltalen mot norske hundeeiere noensinne. Seks personer risikerer nå fengsel for å trene opp hunder til å bli jaktvåpen og bruke dem i ulovlig jakt.

Les mer på www.nrk.no »

Sliter tyngre lastbilar mer på vägen?

Dato: [15.05.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Snart kommer en ny bärighetsklass, vilket möjliggör för lastbilar upp till 74 ton. Under processen har ibland hörts en oro för ökat vägslitage med tyngre fordon. I filmen reder vi ut begreppen.

Les mer på www.skogforsk.se »

Manglende satsing på norsk treindustri

Dato: [15.05.17]

Kilde: http://trenytt.no

Tidligere måtte norske treforedlingsbedrifter importere for å få nok tømmer til sin virksomhet. I dag eksporteres enorme mengder flis ut av landet. Bekymringsverdig, mener Christian Anton Smedshaug, forsker ved Agri analyse.

Les mer på http://trenytt.no »

Nye skatteinsentiv for gründerar

Dato: [12.05.17]

Kilde: regjeringen.no

For å fremje utvikling av nye bedrifter foreslår regjeringa ei skatteinsentivordning for langsiktige investeringar i oppstartsselskap. – Vi treng fleire gründerar i Noreg, og denne ordninga vil gjere det meir lønnsamt å investere i nye bedrifter og arbeidsplassar, seier finansminister Siv Jensen (Frp).

Les mer på regjeringen.no »

Meir pengar til ulvetiltak

Dato: [12.05.17]

Kilde: regjeringen.no

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett 40 millionar kroner ekstra til ei ny tilskotsordning til kommunar innanfor ulvesona, til merking av ulv og til auka kunnskap og formidling.

Les mer på regjeringen.no »

Skogsföretagens agerande skadar hela branschen

Dato: [12.05.17]

Kilde: atl.nu

Det jäser i de svenska skogarna. En av landets viktigaste näringar är på väg att bli en dysfunktionell verksamhet med några få starka aktörer som leder verksamheten i helt fel riktning. På sikt kan det få allvarliga konsekvenser för skogslandet Sverige.

Les mer på atl.nu »

Granarna – på väg att ta över i södra Sverige

Dato: [11.05.17]

Kilde: sverigesradio.se

Granskogarna breder ut sig i södra Sverige. Av det som planteras är bara 12-13 procent tall, resten är gran. I de täta granskogarna trivs inte älgens favoritföda, som är bärris, lövsly och ungtall.

Les mer på sverigesradio.se »

Største eier fortsetter nedsalget i Norske Skog

Dato: [11.05.17]

Kilde: dn.no

Tidligere toppsjef Sven Ombudstvedt fikk ikke støtten han trengte fra sin største aksjonær. Nå selger også de seg ned i Norske Skog.

Les mer på dn.no »

Skonsam avverkning

Dato: [11.05.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Med kunskap, bra planering, rätt verktyg och utrustning går det att köra ut mycket virke från en trakt utan att göra markskador. I den här filmen ges några tips för skonsamt drivningsarbete.

Les mer på www.skogforsk.se »

- Folk bør ta bedre vare på skogen sin

Dato: [10.05.17]

Kilde: isolor.no

Tony Krav i TK skog og hage lar seg forundre over hvor mange skogeiere som er slepphendte med å pleie skogen sin. Krav har over 20 års erfaring i fagfeltet, og satser nå på skog- og hagearbeid i egen regi.

Les mer på isolor.no »

Ti tips til tiurleik

Dato: [10.05.17]

Kilde: nrk.no

Hvordan finner man et godt sted for å se tiurleik? Og hvordan skal man best forberede seg? Sjekk våre ti tips til tiurleik her.

Les mer på nrk.no »

Regjeringen vil bevilge 26 millioner mot skrantesyken på Nordfjella

Dato: [10.05.17]

Kilde: klassekampen.no

Regjeringen foreslår å bruke over 26 millioner kroner i ekstraordinære midler til å bekjempe utbruddet av skrantesyke på Nordfjella.

Les mer på klassekampen.no »

Foreslår sagbruk for sitkagran i Hålogaland

Dato: [09.05.17]

Kilde: www.bondebladet.no

Sitkagrana er en ressurs som bør utnyttes, mener TFOU.

Les mer på www.bondebladet.no »

Villreinstammen i Nordfjella skal slaktes

Dato: [09.05.17]

Kilde: www.vg.no

Landbruksministeren har gitt sin tilslutning til Mattilsynets anbefaling om å ta ut hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av skrantesyke.

Les mer på www.vg.no »

Om sykling i verneområder

Dato: [09.05.17]

Kilde: www.h-a.no

I innlegg 3. mai 2017 skriver Vidar Gundersen fra Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) om oppfølging av friluftsmeldingen og hensynet til sykkelinteressene i Fylkesmannens arbeid med nye verneområder. 

Les mer på www.h-a.no »

Kompromissløs sjefssorti

Dato: [09.05.17]

Kilde: www.dn.no

Sven Ombudstvedt vet å forlate store norske industriselskaper så det blir lagt merke til.

Les mer på www.dn.no »

Statskog selger skog- og utmarkseiendommer

Dato: [09.05.17]

Kilde: www.regjeringen.no

Statskog gjennomfører i perioden 2011-2020 et omfattende salg av skog- og utmarkseiendommer. Vårens salgsrunde startet 5. mai

Les mer på www.regjeringen.no »

Lars P. Sperre (41) tar over sjefsstolen i Norske Skog

Dato: [08.05.17]

Kilde: t-a.no

Sperre har vært ansatt i Norske Skogindustrier ASA siden 2006 og vært medlem av konsernledelsen siden 2014

Les mer på t-a.no »

Om du har 2.000 trær, hva ville du bruke dem til?

Dato: [08.05.17]

Kilde: h-a.no

Det er lett å glemme at dette landet har mer å by på enn bare olje. Så etter at oljekrisen har rammet nasjonen, er det godt å vite at vi har grønt gull i skogen. - See more at: http://www.h-a.no/debatt/om-du-har-2000-traer-hva-ville-du-bruke-dem-til#sthash.EP31neIs.dpuf

Les mer på h-a.no »

– Skaper verdier i distriktene

Dato: [08.05.17]

Kilde: frp.no

Hogstaktiviteten er på rekordhøye nivåer, og regjeringen har satset på infrastrukturtiltak som skal gjøre skognæringen mer effektiv.

Les mer på frp.no »

Brudd på Paris-avtalen med Ap og Sp?

Dato: [05.05.17]

Kilde: civita.no

Arbeiderpartiets vedtak om at bilister i distriktene skal få billigere bensin kan gjøre det umulig å oppnå de utslippsreduksjonene fra transportsektoren vi trenger for å oppfylle Parisavtalen. Alternativet er da kraftige utslippskutt fra landbruket. Med et sterkt Senterparti i regjering er det ingen som tror at det vil skje.

Les mer på civita.no »

Nytt rekordår for grønn fjernvarme i Norge

Dato: [05.05.17]

Kilde: kraftnytt.no

Aldri før har fjernvarmebransjen levert mer grønn fjernvarme enn nå, viser ny SSB-statistikk. Også produksjonen av fjernkjøling øker.

Les mer på kraftnytt.no »

Her kan du se hvor ulvene vandrer

Dato: [05.05.17]

Kilde: www.nrk.no

Tre ulvevalper har vandret til Sverige og en valp er på veg mot Engerdal. Miljødirektoratet har laget en ny karttjeneste som lar publikum følge bevegelsene til merkede ulver.

Les mer på www.nrk.no »

Ny tømmer- og godsterminal på Hov

Dato: [05.05.17]

Kilde: kongsvingerregionen.no

 

Kongsvingerregionen har et stort potensial i forhold til både næringsutvikling knyttet til logistikkvirksomhet og ny industri basert på råvarer som transporteres igjennom regionen

Les mer på kongsvingerregionen.no »

Hold fast pa° omsetningskravet

Dato: [04.05.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Norge er i en spesiell posisjon. Vi har mye, billig og ren elektrisitet. Det har ført til at vi har varmet husene va°re med den og na° kjører bilene va°re pa° den. Den er fornybar rett fra norske fossefall. Sa° for oss er elektrifisering isolert sett en god løsning. Men løfter man blikket utover Europa ser det annerledes ut.

 

Les mer på norsk-skogbruk.no »

Svar på skriftleg spørsmål om konsesjonsfriheit ved fisjon av selskap

Dato: [04.05.17]

Kilde: regjeringen.no

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om konsesjonsfriheit ved fisjon av selskap der loven sine øvrige vilkår er oppfylt.

Les mer på regjeringen.no »

Holmen rapporterar över förväntningarna

Dato: [04.05.17]

Kilde: omni.se

Skogsindustrikoncernen Holmen rapporterar ett rörelseresultat på 627 miljoner kronor för första kvartalet. Det är högre än analytikernas förväntningar som i genomsnitt låg på 597 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Les mer på omni.se »

Nå hogger vi for svenskene

Dato: [03.05.17]

Kilde: nationen.no

Norske Skog er truet. Svensk industri og Ketil Solvik-Olsen sørger for at skogeierne får solgt tømmeret likevel.

Les mer på nationen.no »

Grønt gull i skogen

Dato: [03.05.17]

Kilde: www.dagsavisen.no

Det er lett å glemme at dette landet har mer å by på enn bare olje. Så etter at oljekrisen har rammet nasjonen, er det godt å vite at vi har grønt gull i skogen.

Les mer på www.dagsavisen.no »

Våren er høytid for hytteeiere med motorsag: Pass på så du ikke gjør ditt livs dyreste trehogst!

Dato: [02.05.17]

Kilde: hytteavisen.no

Våren er i anmarsj, sola stiger på himmelen, skyggen fra naboens trær har vokst seg enda større enn i fjor – likeså irritasjonen. Det er slikt som får hytteeiere til å ta både saken og sagen i egne hender. Dessverre vil noen komme til å huske 2017 som året da de begikk sitt livs dyreste trehogst.

Les mer på hytteavisen.no »

Konsesjonsloven skal beholdes

Dato: [02.05.17]

Kilde: nationen.no

Endringer i eiendomspolitikken i landbruket bør bygge på kunnskap og fakta, skriver stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal fra KrF.

Les mer på nationen.no »

Vildsvinen härjar fritt i Västsverige

Dato: [02.05.17]

Kilde: expressen.se

Vildsvinen plågar Västsverige – villaägare, lantbrukare och föreningar drabbas av djuren. – Det är ett jättestort problem. De sista åren är det nästan alla man pratar med som har problem, säger lantbrukaren Bengt Borgström. 

Les mer på expressen.se »

Lønnsomt å gjødsle skog

Dato: [28.04.17]

Kilde: nibio.no

Stortingets klimaforlik, og ønsket om økt karbonfangst i skog, har gitt en svært gunstig støtteordning for skogeiere som ønsker å bidra til økt vekst og karbonfangst.

Les mer på nibio.no »

Storeier om Norske Skog-sjefens aksjesalg: – Mildt sagt oppsiktsvekkende

Dato: [28.04.17]

Kilde: e24.no

Norske Skogs tidligere styreleder forstår ikke begrunnelsen som er gitt for konsernsjef Sven Ombudstvedts salg av Norske Skog-aksjer.

Les mer på e24.no »

Framtidstro i hele Norge

Dato: [27.04.17]

Kilde: Nationen

Høyrebonde Lene Westgaard-Halle kjenner seg ikke igjen i Senterpartiets påståtte retorikk om hvor vondt og vanskelig det er på bygda, skriver hun i Nationen 20. april. Det gjør ærlig talt ikke jeg heller, men det blir enda vanskeligere om Høyre og Fremskrittspartiet får fortsette fire nye år. Det er på tide å skape framtidstro i hele Norge.

Les mer på Nationen »

Vil importere 10 000 ender til jakt

Dato: [27.04.17]

Kilde: ABC nyheter

2017 kan enten bli det siste året det blir mulig å jakte på slike importerte, utsatte og oppfôrede stokkender, eller det kan bli året hvor denne jakten får et kommersielt gjennombrudd.

Les mer på ABC nyheter »

Torka hotar granskog i södra Sverige

Dato: [27.04.17]

Kilde: Skog Supply

Bristen på regn gör att granskogarna i södra Sverige mår allt sämre i den omfattande torkan – men åsikterna om hur problemet ska lösas går isär.

Les mer på Skog Supply »

Ny sensorteknologi viser veien fremover i skogbrukets driftsteknikk

Dato: [27.04.17]

Kilde: NIBIO

I sitt doktorgradsarbeid har Marek Pierzchala utviklet metoder for bedre bildebehandling. Dette kan gi bedre miljøhensyn, forbedre automatiseringen og dermed lønnsomheten i skogbruket.

Les mer på NIBIO »

Ulvestammen fordoblet på ti år

Dato: [27.04.17]

Kilde: Ås Avis

De siste ti årene har den skandinaviske ulvestammen doblet seg fra 32 til minst 72 ulvefamilier og revirmarkerende par, til tross for økt avskyting.

Les mer på Ås Avis »

Hva skal vi leve av?

Dato: [27.04.17]

Kilde: Skog

På et frokostseminar hos tankesmien Agenda hadde Norges Skogeierforbund, Norskog og Statskog fått med tre av landets absolutte mest sentrale politiske aktører til for å drøfte hva som skal til for å øke den industrielle verdiskapningen i Norge etter oljealderen.

Les mer på Skog »

Skogen som miljø- og klimafaktor

Dato: [26.04.17]

Kilde: nationen.no

Årets statsbudsjett handlar heldigvis ikkje berre om skattelette til dei rikaste, og med det nedprioritering på mange andre samfunnsområde. Sett frå skogbrukets side er det faktisk ein god del ljospunkt. Det ligg inne tiltak som på sikt vil redusere dei samla CO2-utsleppa med tre til fire millionar tonn CO2 årleg.

Les mer på nationen.no »

Jordbruksmeldinga: Landbrukspolitikk krev god forvaltning og kompetanse!

Dato: [26.04.17]

Kilde: naturviterne.no

Kommunal og regional landbruksforvaltning forvaltar årleg fleire milliardar kroner. Fellesskapet sine investeringar i landbruksnæring og norsk matproduksjon i heile landet har god oppslutning i folket. Framleis støtte til dette, og gjennomføring av den nye jordbruksmeldinga frå Stortinget, krev gode kompetansemiljø med kunnskap om næringa.

Les mer på naturviterne.no »

Rentemidler fra skogfondet til 7 nye prosjekter

Dato: [26.04.17]

Kilde: regjeringen.no

Landbruksdirektoratet har tildelt 2,96 millioner kroner til formål som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis, i totalt syv prosjekter. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet.

Les mer på regjeringen.no »

Kalveskyting til besvær

Dato: [26.04.17]

Kilde: www.hjortevilt.no

Johan Trygve Solheim ved Norsk Hjortesenter belyser argumenter for og imot kalveskyting av hjort.

Les mer på www.hjortevilt.no »

Flere ombygde skogsveier

Dato: [26.04.17]

Kilde: ssb.no

Det ble ferdigstilt 412 kilometer med ombygde helårsbilveier og sommerbilveier i 2016. Det er en økning på 77 kilometer fra 2015, viser nye tall fra statistikken Skogsveier.

Les mer på ssb.no »