Ap-landsmøtet: Vil fjerne nærgående ulv

Dato: [24.04.17]

Kilde: www.nrk.no

Arbeiderpartiet vil raskt ta ut ulv som er nærgående mot folk.

Les mer på www.nrk.no »

Endringer i jord- og konsesjonslovgivningen

Dato: [21.04.17]

Kilde: regjeringen.no

Regjeringen har i dag fremmet Prop. 92 L (2016-2017) for Stortinget. Proposisjonen inneholder en rekke forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven.

Les mer på regjeringen.no »

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

Dato: [21.04.17]

Kilde: regjeringen.no

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og forpaktningsloven. Endringene innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves.

Les mer på regjeringen.no »

Mener Helgesen har skapt unødvendig uro i Høyre

Dato: [21.04.17]

Kilde: nrk.no

Onsdag vendte hele Stortinget tommelen ned for Helgesens foreslåtte lovendring, som skulle løse den betente ulvestriden. Også i Høyres stortingsgruppe var det enstemmig nei.

Les mer på nrk.no »

Statskog tjener stadig mer i Troms og Nordland

Dato: [21.04.17]

Kilde: nrk.no

I 2016 hadde statsforetaket inntekter på 116.5 millioner kroner i de to fylkene. Til sammenligning hadde de i omtrent 80 millioner i 2007. Mye av pengene kunne blitt igjen i de to fylkene, men i Nord-Norge gjelder ikke fjelloven. Dermed går summene rett i statskassa.

Les mer på nrk.no »

Både klimatsmart och miljövänligt

Dato: [21.04.17]

Kilde: varmlandsbygden.se

Husets fasadbeklädnad, samt det omgivande trädäcket, är hållbart, tåligt och behöver ingen ytterligare behandling utöver normal rengöring. Det är miljömärkt och FSC-certifierat

Les mer på varmlandsbygden.se »

Best på veier for tømmertransport

Dato: [20.04.17]

Kilde: eikernytt.no

Buskerud er det fylket i landet som har størst andel fylkesveinett som er tilrettelagt for tunge tømmervogntog. 

Les mer på eikernytt.no »

Senterpartiet stiller mistillitsforslag mot Ulve-Vidar

Dato: [19.04.17]

Kilde: VG

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen blir møtt av mistillitsforslag etter å ha gått på et kraftig nederlag i i ulvstriden på Stortinget onsdag.

Les mer på VG »

Statskog med rekordhøy skogplanting

Dato: [19.04.17]

Kilde: regjeringen.no

Statskog satte ny rekord med 1,9 millioner planter i jorda i fjor. Det høye plantenivået er et resultat av planting etter fjorårets hogst, samt tettere planting som klimatiltak og suppleringsplanting der det var behov.

Les mer på regjeringen.no »

Vil ha Landbruksdirektoratet til Mjøsregionen

Dato: [19.04.17]

Kilde: hedmark.org

Landbruksdirektoratet skal vurderes for utflytting fra Oslo. Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen og landbruksdirektør Haavard Elstrand hos Fylkesmannen i Hedmark mener den naturlige plasseringen er i Mjøsregionen.

Les mer på hedmark.org »

Anmeldt for miljøkriminalitet i Lommedalen

Dato: [19.04.17]

Kilde: budstikka.no

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) ber nå politiet ta affære etter at en truet art ved Vensåsseter i Lommedalen er ødelagt.

Les mer på budstikka.no »

Hva vi trenger og ikke trenger av rovdyr

Dato: [18.04.17]

Kilde: Dagbladet

Plutselig ble vi så smarte at vi skjønte at vi ikke trengte å løpe etter maten. 

Les mer på Dagbladet »

Avgjør eventuell masseslakt denne uken

Dato: [18.04.17]

Kilde: NRK

Senest onsdag får regjeringen beskjed fra Mattilsynet om de mener det er nødvendig med nedslakting av villreinstammen i Nordfjella, for å stanse dødelig dyresykdom.

Les mer på NRK »

Foreslår satsing på sitkasagbruk i Nordland

Dato: [18.04.17]

Kilde: Trøndelag Forskning og Utvikling

Et forprosjekt har utredet muligheter for å etablere sagbruk i Midtre Hålogaland spesialet tilrettelagt for saging av sitkagran.

Les mer på Trøndelag Forskning og Utvikling »

Forsking og utdanning for morgendagens reiseliv

Dato: [18.04.17]

Kilde: Hamar Arbeiderblad

For å henge med i framtida er det nødvendig med mer kunnskap om bruken av naturen. - See more at: http://www.h-a.no/debatt/forsking-og-utdanning-for-morgendagens-reiseliv#sthash.I7s0O0Ip.dpuf

Les mer på Hamar Arbeiderblad »

Älgar äter skog för en miljard

Dato: [07.04.17]

Kilde: Kvallsposten

Skogsstyrelsens undersökningar visar att älgar orsakar skador för nästan en miljard i södra Sverige – varje år. Svenska Jägareförbundet skyller på att skogarna sköts felaktigt medan markägare vill se att fler älgar avskjuts.

Les mer på Kvallsposten »

Vrangforestillingen i ulvedebatten

Dato: [07.04.17]

Kilde: Østlendingen

For hver ulveflokk vi sparer, blir det mindre mat for oss å hente ut av naturen. Konsekvensen er høyere etterspørsel etter mat som er basert på ødelagt natur, slik at naturen blir taperen, skriver Torstein Moland i en kronikk i Østlendingen.

Les mer på Østlendingen »

Massivtre priset i Innlandet

Dato: [07.04.17]

Kilde: Byggmesteren

Bruk av massivtre var avgjørende da Statsbygg vant Treprisen for Innlandet som deles ut av Hedmark og Oppland fylkeskommuner. 

Les mer på Byggmesteren »

Gode eksempler på miljøvennlig trebruk i Norge løftes fram i Europa

Dato: [07.04.17]

Kilde: Interreg.no

To av de 11 eksemplene i studien «Innovation and Circular Economy in the Mountain Forest Supply Chain» kommer fra Hedmark. Hedmark fylkeskommune er medlem i Euromontana, og Tretorget, som en del av Interregprosjektet ecoINSIDE, var fylkeskommunens samarbeidspartner for å finne fram til og beskrive de gode eksemplene.

Les mer på Interreg.no »

Dags för en förändrad föryngring?

Dato: [07.04.17]

Kilde: Skogsselskapet.se

Samhället vill ha mer variation i skogsbruket. Frågan drivs idag både från myndighetshåll och intresseorganisationer, och inom svenskt skogsbruk lyfts biologisk mångfald och rekreationsvärden som något efter­strävansvärt. Forskningen visar att blandskog bidrar till detta mål. Dags för en förändring?

Les mer på Skogsselskapet.se »

Har påvist 101-107 ulver i Norge

Dato: [07.04.17]

Kilde: rovdata.no

Det er så langt i vinter og vår påvist 101-107 ulver innenfor Norges grenser. 52 av ulvene er kun påvist i Norge, mens 49-55 ulver er påvist på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

Les mer på rovdata.no »

Allemannsretten – fra høsting til turistindustri

Dato: [07.04.17]

Kilde: Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv inviterer til seminaret «Allemannsretten – fra høsting til turistindustri» torsdag 11. mai. Her finner du program og påmeldinginformasjon.

Les mer på Norsk Friluftsliv »

EA og mer enn 125 forskere mobiliserer for bioenergi

Dato: [07.04.17]

Kilde: nobio.no

Den britiske tenketanken Chatam House slapp nylig en rapport om bioenergiens påvirkning på klimaet. Rapporten som heter Woody Biomass for Power and Heat: Impacts on the Global Climate  har en rekke feilaktige og villendende uttalelser og konklusjoner som kastes inn i diskusjonene om EUs energifremtid. 

Les mer på nobio.no »

Vil sleppe laus rovdyr for å bli kvitt sjuke reinsdyr

Dato: [06.04.17]

Kilde: nrk.no

Naturvernforbundet ynskjer å sleppe jerv og gaupe laus på villreinen som eitt tiltak for å bli kvitt den dødelege sjukdomen skrantesjuke.

Les mer på nrk.no »

Nå starter arbeidet med vern av ti skogområder

Dato: [06.04.17]

Kilde: fylkesmannen.no

I samarbeid med skogeierne og deres organisasjoner har Fylkesmannen startet arbeidet med vern av åtte nye skogområder og utvidelse av to eksisterende verneområder.

Les mer på fylkesmannen.no »

Trepris til Høgskolen

Dato: [05.04.17]

Kilde: oppland.no

Treprisen for Innlandet 2017 går til Statsbygg og Høgskolen i Innlandet for det nye administrasjons- og undervisningsbygget ved Campus Evenstad.

Les mer på oppland.no »

Zoolog om skrantesyke blant reinsdyr: – Skyt alt!

Dato: [05.04.17]

Kilde: tv2.no

Nervesykdommen som er konstatert blant villrein i Sør-Norge er akkurat så skummel som den høres ut til, sier zoolog Petter Bøckman.

Les mer på tv2.no »

Flaskehalsordning for effektiv tømmertransport

Dato: [05.04.17]

Kilde: regjeringen.no

I dag vart ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 lagt fram. Den fører vidare Regjeringa sin offensive satsing på transport og samferdsel. – Denne satsinga er viktig for å styrkje konkurranseevna til norsk næringsliv, ikkje minst for verdikjeder knytt til jord- og skogbruket, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Les mer på regjeringen.no »

Nå kan el-sykkel brukes i utmark

Dato: [04.04.17]

Kilde: regjeringen.no

 

El-sykkel kan nå brukes i utmark på linje med vanlige sykler. Det slås fast i en forskriftsendring.

Les mer på regjeringen.no »

Utfordringer og muligheter i fremtidens utmark

Dato: [04.04.17]

Kilde: regjeringen.no

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og klima- og miljøminister Vidar Helgesen innledet i dag på seminaret "Fremtiden i utmarka- utfordringer og muligheter".

Les mer på regjeringen.no »

Gammelskogen hogges med subsidier

Dato: [04.04.17]

Kilde: sabima.no

Det er for seint å ta vare på en skog som er hogd, skriver Sabima-nestleder Anna Blix i Klassekampen. Sabima er svært kritiske til at staten subsidierer hogst av gammelskog.

Les mer på sabima.no »

Vi søker ny fagsjef for skogavdelingen

Dato: [04.04.17]

Kilde: mef.no

Du vil få en avgjørende rolle i å tale skogsentreprenørene sak, og du vil bidra til å sette dagsorden og påvirke aktørenes beslutninger. Vil du bli vår nye kollega?

Les mer på mef.no »

Satsing på plantebasert bioenergi kan gi økte klimagassutslipp

Dato: [04.04.17]

Kilde: energiogklima.no

Det må sikres at dagens bruk av biodrivstoff og en eventuell større satsing framover fører til nedgang i klimagassutslipp. Ikke til det motsatte, slik som nå kan synes å være tilfellet.

Les mer på energiogklima.no »

Høyt spill om tømmer på tanken

Dato: [03.04.17]

Kilde: www.nationen.no

Politikerne har åpnet et marked for biodrivstoff basert på skog. Nå gjelder det bare å få i gang produksjon i stor skala. Men – sa vi «bare»?

Les mer på www.nationen.no »

13 ulver felt i lisensfellingsperioden

Dato: [03.04.17]

Kilde: www.miljodirektoratet.no

I løpet av lisensfellingsperioden fra 1. oktober til 31.mars er det felt 8 ulver på lisensfelling i Norge utenfor ulvesonen. I tillegg er ytterligere 5 ulver belastet lisensfellingskvoten av andre årsaker.

Les mer på www.miljodirektoratet.no »

10 tips for et sterkere distrikts-Norge

Dato: [03.04.17]

Kilde: www.hoyre.no

Distrikts-Norge går så det suser. Her er ti punkter som viser at det går bedre i distrikts-Norge nå, enn da Trygve Slagsvold Vedum (SP) styrte landet. Her er oppskriften til distriktsvennlig politikk:

Les mer på www.hoyre.no »

Tre effektiviserer byggenæringen

Dato: [31.03.17]

Kilde: Regjeringen

Tre er kjent som et klimavennlig byggemateriale, men nytt er det at tre blir et valgt materiale fordi det er kostnadseffektivt. Gjennom digital planlegging og bestilling fra leverandørene får man færre feil og mer prefabrikkert produksjon. Byggeplassen blir forvandlet til en montasjeplass og de ulike fag og leveranser kommer til riktig tid på riktig plass.

Les mer på Regjeringen »

Rakkestad kommune med villsvin på dagsorden

Dato: [31.03.17]

Kilde: Rakkestad Avis

Villsvinenes etablering i Rakkestad er et av temaene på Rakkestad kommunes åpne møte om elg og villsvin i Rakkestad rådhus onsdag 5. april. I løpet av relativt kort tid har villsvinene etablert seg i fleng i bygdas skoger.

Les mer på Rakkestad Avis »

Inviterer til infomøte om skogsbilveier

Dato: [31.03.17]

Kilde: Åsnes Kommune

Fylkesmannen i Hedmark og Landbrukskontoret i Våler og Åsnes ønsker skogeiere i Våler og Åsnes velkommen til skogkveld om temaet skogsbilveg onsdag 5. april.

Les mer på Åsnes Kommune »

Norsk småkraft frister

Dato: [31.03.17]

Kilde: Sunnmørsposten

Europeiske fond og utbyggere investerer i norsk småkraft, både ferdige kraftverk og konsesjonsgitte prosjekt som ikke er påbegynt, skriver bladet Energi.

Les mer på Sunnmørsposten »

Regjeringen la fram industrimeldingen på Herøya

Dato: [31.03.17]

Kilde: Nettavisen

Digitalisering, globalisering og klima er de tre store utfordringene statsminister Erna Solberg (H) trakk fram da hun presenterte industrimeldingen torsdag.

Les mer på Nettavisen »

Kapitalskog og merverdiavgift

Dato: [31.03.17]

Kilde: bondelaget.no

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Les mer på bondelaget.no »

Bacheloroppgaver innen skog og utmark

Dato: [30.03.17]

Kilde: hogskoleinnlandet.com

Man begynner gjerne ubevisst å tenke på bacheloroppgave allerede første uka av det første skoleåret. Men frykt ikke, det er også helt normalt å ikke tenke på det før senere. Likevel får man før eller senere en formening om hva som er kult å jobbe med, og hva man vil gjøre mer av, og fordype seg i.

Les mer på hogskoleinnlandet.com »

Konkurrenterna köper Rörviks sågverk

Dato: [30.03.17]

Kilde: atl.nu

 

Bergs Timber köper Myresjö av Rörvik och Vida köper Boxholm. Men verksamheten läggs ner.

Les mer på atl.nu »

Bekämpningsområde för granbarkborre tas bort

Dato: [30.03.17]

Kilde: atl.nu

Skogsstyrelsen bedömer att risken för omfattande insektsskador på skogen har sjunkit till normal nivå i södra Sverige.

Les mer på atl.nu »

Mer miljøvennlige skogsmaskiner

Dato: [30.03.17]

Kilde: eub.no

MAURA. Det nyeste innenfor skogsmaskiner ble vist fram da Almenningsdrift Romerike og John Deere inviterte til skogdag.

Les mer på eub.no »

Skog kjøler kloden

Dato: [29.03.17]

Kilde: nibio.no

Trærnes blader tar opp CO2 fra atmosfæren. Samtidig fordamper trær mye vann og skaper mye turbulens i luften rundt seg. Begge deler kjøler ned omgivelsene lokalt, der du bor, og bidrar til reduserte klimaendringer.

Les mer på nibio.no »

Eva Skagestad ny direktør ved Skogkurs

Dato: [29.03.17]

Kilde: skogkurs.no

Eva Christine Skagestad (44) er ansatt som ny administrerende direktør på Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs). Skagestad kommer fra stillingen som fagsjef for skog i Maskinentreprenørenes forbund (MEF), en stilling hun har hatt i vel ett år. 

Les mer på skogkurs.no »

Skogsveibyggingen økte i 2016

Dato: [28.03.17]

Kilde: regjeringen.no

122 km nye skogsbilveier og 421 km gamle veier som er rustet opp. Det har norske skogeiere oppnådd i arbeidet med å forbedre skogsbilveiene i 2016. Av en samlet investering på 222 millioner kroner ble 87 millioner kroner finansiert med tilskudd.

Les mer på regjeringen.no »

Skogsprogram blir politik - på sikt

Dato: [28.03.17]

Kilde: skogen.se

Det blir verkstad av nationella skogsprogrammet. Efter strategiarbetet kommer en handlingsplan, enligt näringsdepartementet. Frågan är bara när. På Skogens dag i riksdagen, arrangerad av Kristdemokraterna i samarbete med Föreningen Skogen, stod skogsprogrammet och äganderätten i centrum.

Les mer på skogen.se »

Finska forskare sågar bioekonomistrategi

Dato: [28.03.17]

Kilde: skogen.se

68 finska forskare, varav 22 professorer, har skrivit ett brev där de uttrycker oro över den finska regeringens bioekonomistrategi. Den kommer inte att leda till önskade, positiva klimateffekter, skriver forskarna.

Les mer på skogen.se »

Du vet du er på et landsmøte i Sp når

Dato: [27.03.17]

Kilde: http://hubii.com

Du vet du er på et landsmøte i Senterpartiet ...

Les mer på http://hubii.com »

Må marka vernes mot vern?

Dato: [27.03.17]

Kilde: www.skiforbundet.no

Man kan ikke innføre et verneregime som utelukker den tradisjonelle aktiviteten i Marka. Denne aktiviteten har vært bærekraftig i generasjoner?

Les mer på www.skiforbundet.no »

Avslår søknad om skadefelling av ulveflokk

Dato: [27.03.17]

Kilde: www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet har avslått en søknad fra Trysil kommune om skadefelling av alle ulvene i Slettås-flokken. Ulvenes atferd vurderes ikke som unormal og en trussel mot mennesker, selv om dyrene i perioder har beveget seg ved gårdstun og i bebygde strøk.

Les mer på www.miljodirektoratet.no »

Ingen helhetssyn när skogen ska föryngras

Dato: [27.03.17]

Kilde: www.skogforsk.se

När ett bestånd ska anläggas prioriteras lägsta kostnad för respektive skogsvårdsåtgärd, istället för att försöka optimera totalkostnaden för hela anläggningskedjan. Det visar en ny studie.

Les mer på www.skogforsk.se »

Sunnere balanse og ellers gode vibber

Dato: [24.03.17]

Kilde: Norsk Skogbruk

Rekordhogsten i fjor var på 10,4 millioner m3 og dermed det nestbeste siden 1920-tallet. Og foreløpig i år har januar og februar vært rekordmåneder. Alt borger for fortsatt oppgang og kanskje enda et rekordår når det gjelder hogst. Da er det gledelig at også driftsresultatene stort sett går i pluss.

Les mer på Norsk Skogbruk »

Ønsker fleire mindre tømmerkaier i nord

Dato: [24.03.17]

Kilde: Havnemagasinet

Lange fjordar og kort avstand frå skog til sjø førte til trong for fleire kaier.

Les mer på Havnemagasinet »

Debattinnlegg om biodrivstoff fra Biozin

Dato: [24.03.17]

Kilde: Norsk Skogbruk

De siste dagene har flere aviser kjørt et intensivt løp mot biodrivstoff. Det som skrives er dessverre unyansert da bioetanol og 1. og 2. generasjons biodrivstoff blandes sammen, melder Bergene Holm AS i et debattinlegg i Norsk Skogbruk.

Les mer på Norsk Skogbruk »

Vil ha grønnere treenergi for å møte klimaendringer og forbedre levekår i utviklingsland

Dato: [23.03.17]

Kilde: regjeringen.no

Verdens treenergisektor har et potensial når det gjelder å redusere de globale klimagassutslippene, men også for å forbedre livet på landsbygda i utviklingsland.

Les mer på regjeringen.no »

Viktig å benytte det beste frøet

Dato: [23.03.17]

Kilde: nibio.no

På verdens internasjonale skogdag, hva passer vel bedre enn å lære mer om fremtidens frø? Det er økt avvirkning og det vil bli mer hogst. Foredlet frø tas i bruk, med påfølgende forventninger til økt vekst, kvalitet og karbonfangst. Kan forskningen og planteprodusentene levere?

Les mer på nibio.no »

Bærekraftig biodrivstoff er en del av løsningen

Dato: [23.03.17]

Kilde: nrk.no

Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Biodrivstoff produsert på en måte som ikke fører til økt hogst av regnskogen, er et av mange virkemidler for å nå dette målet.

Les mer på nrk.no »

Konsesjonsloven bør endres nå

Dato: [22.03.17]

Kilde: bygg.no

Verdikjeden Skog og Tre ønsker et mer dynamisk eiendomsmarked som stimulerer til økt omsetning av skog. 

Foto: Per Skogstad, Treteknisk

Les mer på bygg.no »

Ønsker økt forskningsinnsats

Dato: [22.03.17]

Kilde: mef.no

Verdikjeden Skog og Tre ønsker økt aktivitet på forskning og utvikling i hele verdikjeden, fra skog-forvaltning og skogbrukstiltak (primærskogbruket) til industri og produktutvikling.

Les mer på mef.no »

Regnskogen i Amazonas forsvinner

Dato: [22.03.17]

Kilde: greenpeace.org

Greenpeace dokumenterer at avskogingen i Brasil øker og frykter at 10 000 km2 med regnskog kan bli ødelagt på grunn av at den nye presidenten vil oppheve viktige deler av skogvernet. Dette er områder som Norge bruker gigantiske summer på å redde og Greenpeace utfordrer miljøminister Vidar Helgesen til å svare på om han nå vil kutte de norske bevilgningene.

 

Les mer på greenpeace.org »

Villreinen trua av trongare område

Dato: [22.03.17]

Kilde: porten.no

Nye hyttefelt, vassdragsregulering og vegbygging kan skape store utfordringar for den norske villreinbestanden. 

Les mer på porten.no »

Ny bioøkonomiordning på plass

Dato: [21.03.17]

Kilde: regjeringen.no

Bioøkonomiordningen skal bidra til økt verdiskaping basert på bioressurser fra hav, skog og jord. Flere tidligere tilskuddsordninger er nå samlet i én pott, og det skal styrke satsing på området og forenkle søknadsprosessen for søkere.

Les mer på regjeringen.no »

Feil om biodrivstoff

Dato: [21.03.17]

Kilde: aftenposten.no

Biodiesel basert på palmeolje forårsaker CO2-utslipp som er om lag fire ganger så høye som CO2-utslippene fra fossil diesel.

Les mer på aftenposten.no »

Trønderne erstattet Hedmark på jakttoppen

Dato: [21.03.17]

Kilde: trønderbladet.no

I jaktåret 2016/2017 ble det felt 30.800 elg. Det er en nedgang på rundt 300 elg sammenlignet med forrige jaktår. Nedgangen er på 1 prosent sammenlignet med jaktåret 2015/2016, og på 22 prosent fra toppåret 1999/2000. Et jaktår går fra 1. april til 31. mars.

Les mer på trønderbladet.no »

Hvorfor abdiserte Hedmark fra elgjakttrona?

Dato: [20.03.17]

Kilde: www.ssb.no

Siden midten av 1950-årene har det blitt skutt flere elger i Hedmark enn i Nord-Trøndelag, men i jaktåret 2016/2017 var Nord-Trøndelag for første gang på over 60 år igjen størst målt i antall skutte dyr. Hva skjedde?

Les mer på www.ssb.no »

Så utformas kantzonen

Dato: [20.03.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Att lämna en kantzon är en viktig hänsynsåtgärd vid avverkning. I den här filmen får vi veta hur den ska utformas för att göra maximal nytta.

Les mer på www.skogforsk.se »

Mæland med skattegave til familieeide hoteller

Dato: [17.03.17]

Kilde: dn.no

Regjeringen senker formuesskatten for familieeide hoteller og overnattingssteder i forslaget til statsbudsjett for neste år.

Les mer på dn.no »

Våpendirektivet vedtatt av EU-parlamentet

Dato: [17.03.17]

Kilde: NJFF

Nytt Våpendirektiv ble vedtatt av EU-parlamentet 14. mars. Forslaget som ble vedtatt er langt ifra så restriktivt som det opprinnelige ønsket fra EU-kommisjonen.

Les mer på NJFF »

– Jeg får meg ikke til å la ungene være ute uten tilsyn lenger

Dato: [17.03.17]

Kilde: Glåmdalen

«Hva er unormal adferd for ulv»? Spørsmålet stilles av flere beboere på Nordbyjordet. De har hatt besøk av ulven i hagen.

Les mer på Glåmdalen »

Sveriges första Bioekonomiriksdag

Dato: [17.03.17]

Kilde: My Neews Desk

– Det finns ingen skog på Östermalm, inget stålverk på Djurgården, inget sågverk på Södermalm. Urbaniseringen är det största hotet mot bioekonomin, mener Göran Persson, ordförande i Europeiska tankesmedjan Think Forest,

Les mer på My Neews Desk »

Stora Enso best på biodrivstoff

Dato: [16.03.17]

Kilde: nnews.no

Det amerikanske tidsskriftet «Biodrivstoff Digest» plassete nordiske Stora Enso på 33 plass blant de 50 «hotteste» selskapene innen avansert bioøkonomi. For sin første deltakelse i konkurransen, Stora Enso nådde en imponerende 33. plass av de 1000 selskapene som ble vurdert i Washington DC, USA. Stora Enso er blitt Nordens største produsent av biodrivstoff sammen med Svenska Cellulosa og finske UPM.

Les mer på nnews.no »

Ny nettside til hjelp for deg som er ny bonde eller skogbruker

Dato: [16.03.17]

Kilde: landbruksdirektoratet.no

Skal du starte opp som bonde eller skogbruker kan det være mange regler, søknader og ordninger å forholde seg til. Derfor har vi laget en nettside nettopp for deg.

Les mer på landbruksdirektoratet.no »

NMBU blant de beste i verden innen landbruk og skogbruk

Dato: [16.03.17]

Kilde: nmbu.no

På en ny rangering av de beste universitetene i verden kommer NMBU på 23. plass innen landbruk og skogbruk.

Les mer på nmbu.no »

Skogen er på fjelltur

Dato: [15.03.17]

Kilde: aftenposten.no

Nye registreringer viser at skogen og trærne stadig når nye høyder. Dette er ikke godt nytt.

Les mer på aftenposten.no »

Eventyrlig om biodrivstoff

Dato: [15.03.17]

Kilde: aftenposten.no

Artikkelserien i Aftenposten kan nesten fremstå som en kampanje mot biodrivstoff.

Les mer på aftenposten.no »

Vurderer masseslakt av villrein

Dato: [15.03.17]

Kilde: nrk.no

GEILO (NRK): Skrantesyken i Nordfjella kan allerede være spredd til villreinflokker på Hardangervidda, ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Les mer på nrk.no »

10 millioner til forenkling av utmarksforvaltningen

Dato: [15.03.17]

Kilde: regjeringen.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut 10 millioner kroner til kommuner som ønsker å arbeide med forenkling av utmarksforvaltningen. – Vi må gjøre de enklere å skape arbeidsplasser og verdier i utmarkskommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Les mer på regjeringen.no »

Hysterisk præcision og finurlige udfoldelser med træ

Dato: [14.03.17]

Kilde: trae.dk

Frem til d. 14. maj 2017 kan man opleve nogle af landets dygtigste møbelsnedkere folde sig ud i udstillingen UNFOLDS på Designmuseum Danmark. Udstillingen er et must for alle med interesse for snedkerfaget og kreativt træarbejde.

Les mer på trae.dk »

Granbarkborren massförökade sig och totalförstörde skog

Dato: [14.03.17]

Kilde: skog-supply.se

Länsstyrelsens beslut om fri utveckling i urskogsreservat visade sig vara förödande för gammal granskog.

Les mer på skog-supply.se »

Skogsstyrelsen pausar nyckelbiotopsinventeringen – men FSC:s regler är oförändrade

Dato: [14.03.17]

Kilde: mynewsdesk.com

Skogsstyrelsens beslut att pausa nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige påverkar inte FSC-certifieringens krav på att undanta nyckelbiotoper från skogsbruk.

Les mer på mynewsdesk.com »

Treteknisk styrker satsingen på bygg

Dato: [14.03.17]

Kilde: fremtidensbygg.no

Det er økende interesse for bruk av tre i store byggeprosjekter og etterspørselen etter kompetanse og erfaring øker. Treteknisk har de senere årene hatt økende FoU-aktivitet på byggområdet.

Les mer på fremtidensbygg.no »

Ulvegeneralen takkes av

Dato: [13.03.17]

Kilde: www.nrk.no

Kristian Tonning Riise må jobbe til han får blodsmak i kjeften for å hente tilbake Høyre-velgere i Hedmark, mener avtroppende ulvegeneral Gunnar A. Gundersen.

Les mer på www.nrk.no »

Hegnar: SSB avslører bio-bløffen

Dato: [13.03.17]

Kilde: www.hegnar.no

Trine Skei Grande kalte det «tidenes klimabudsjett»

Les mer på www.hegnar.no »

Opptrappingsplan gir lavere utslipp

Dato: [10.03.17]

Kilde: regjeringen.no

Norge satser sterkt på omstilling til fornybar energi i transportsektoren. Det gjør vi på flere måter, både gjennom å stimulere til bruk av nullutslippsteknologi gjennom elbilfordelene, og gjennom opptrappingsplanen for biodrivstoff.

Les mer på regjeringen.no »

Skogbeskatning - Skogkurs veileder

Dato: [10.03.17]

Kilde: skogkurs.no

Fra og med inntektsårene 2016 og 2017 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog. Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi lagd en Skogkurs veileder. Veilederen er lagd i samarbeid med NORSKOG innenfor prosjektet «Skattefaglig beslutningsverktøy». Prosjektet er finansiert med tilskudd fra Skogtiltaksfondet og nasjonale rentemidler bevilget av Landbruksdirektoratet.

Les mer på skogkurs.no »

Olika pellets gör olika klimatnytta

Dato: [10.03.17]

Kilde: skogen.se

Biobränslen betraktas ofta som koldioxidneutrala i klimatberäkningar. Men klimatnyttan med olika typer av biobränslen kan variera betydligt. Det visar en ny avhandling från SLU.

Les mer på skogen.se »

”Nordens skogar – vårt trumfkort för klimatet”

Dato: [09.03.17]

Kilde: svd.se

Fakta talar för att den brukade skogen ska fortsätta brukas för att göra mest klimatnytta. Sverige och Finland kan bli föregångsländer och visa hur politik, industri och markägare i samverkan skapar förutsättningar för en fossilfri tillvaro, skriver professorerna Pekka Kauppi och Tomas Lundmark i en replik till Greenpeace.

Les mer på svd.se »

Vekt på fjerning av skatt på arbeidende kapital positivt signal

Dato: [09.03.17]

Kilde: nho.no

Statsministerens ønske om å fjerne skatten på arbeidende kapital er i tråd med våre hovedprioriteringer, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. 

Les mer på nho.no »

Naturmangfoldsloven hindrer ikke uttak av ulv

Dato: [09.03.17]

Kilde: nsg.no

Verken Bernkonvensjonen eller Naturmangfoldsloven er til hinder for å ta ut ulv.
Bjørn Stordrange, Stein Erik Stinessen og Eivind Smith ga entydige konklusjoner på gårsdagens ulveseminar.

Les mer på nsg.no »

Årsmelding 2016 - Skogbruk

Dato: [09.03.17]

Kilde: fylkesmannen.no

Årsmeldingen omtalar Fylkesmannen sin innsats på fagområdet, samtidig som den inneheld statistikk og oversikter over skognæringa sin aktivitet, omfang og økonomiske tyding i Telemark.

Les mer på fylkesmannen.no »

Hvor er kvinnene i norsk utmarksforvaltning?

Dato: [08.03.17]

Kilde: forskning.no

Kronikk: Mens det er mange kvinner i den statlige miljøforvaltningen, er situasjonen annerledes på bakken.

Les mer på forskning.no »

SSB: Biodrivstoff-satsing øker klimautslippene

Dato: [08.03.17]

Kilde: e24.no

Regjeringens varslede bruk av mer «konvensjonelt» biodrivstoff i Norge vil øke verdens klimautslipp med flere titusen tonn CO2, ifølge en ny SSB-rapport.

Les mer på e24.no »

Det grønne skiftet skjer på norske veier.

Dato: [08.03.17]

Kilde: aftenposteninnsikt.no

Norge er størst i verden på elbiler, og i den grad man kan snakke om noe grønt skifte her til lands, så er det på veiene det skjer. I 2017 kommer elbil-modellene som både er rimelige, familievennlige og kan kjøre helt opp mot 500 kilometer før batteriet er flatt. Solnedgangen for fossilt drivstoff er på god vei.

Les mer på aftenposteninnsikt.no »

Næringen og regjeringen er enige

Dato: [07.03.17]

Kilde: Mitt Kongsvinger

Regjeringen og skognæringen enige: – Kongsvinger er navet for norsk tømmergods!

Les mer på Mitt Kongsvinger »

Trond får ikke hugge trær i fred

Dato: [06.03.17]

Kilde: www.nrk.no

Når vinterbeitet er oppspist er verken menn eller motorsager til hindring for sultne elger. Det har denne skogsarbeideren fått erfare.

Les mer på www.nrk.no »

Spårlös – ett skogsbruk fritt från körskador

Dato: [06.03.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Idag finns kunskapen och teknologin för att avverka och transportera skog utan att orsaka skador på marken och vattnet. I filmen Spårlös visar maskinförare och forskare hur det är möjligt.

Les mer på www.skogforsk.se »

Legger frem sak om ulv til Stortinget

Dato: [03.03.17]

Kilde: regjeringen.no

Regjeringen legger frem en lovproposisjon om endringer i naturmangfoldloven om lisensfelling av ulv. Lovendringen vil gi rovviltforvaltningen en noe større mulighet for felling av ulv og skape bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Les mer på regjeringen.no »

Skattlegging av inntekter fra skog – ofte stilte spørsmål

Dato: [03.03.17]

Kilde: skatteetaten.no

I 2016 og 2017 er det gjort flere store endringer i reglene for skattlegging av inntekter fra skog. Nedenfor finner du svar på noen spørsmål som er oppstått som en følge av endringene.

Les mer på skatteetaten.no »

Norge og de ville dyrene

Dato: [03.03.17]

Kilde: ssb.no

Da Nordahl Grieg satt på toget til Bergen en gang i slutten av 1920-årene karakteriserte han de vidstrakte skogsområdene på Østlandet som «De brede og uvenlige bygder hærdet av kulden og sneen» (i diktet «Hjemme igjen»). I dag kunne han ha lagt til at de ikke bare var plaget av kulde og snø, men av ulv.

Les mer på ssb.no »

- Bærekraft er knyttet til mange andre forhold enn klimagasser

Dato: [03.03.17]

Kilde: forskning.no

Tematikken omkring bærekraftig reiseliv er sammensatt av mange ulike fagområder. Det kreves kompetanse på alle områder for å belyse temaet, noe som krever samarbeid mellom ulike forskningsmiljø som engasjerer seg i dette. Et slikt samarbeid ønskes velkommen i FNs år for bærekraftig turisme.

Les mer på forskning.no »

Kjører etter bilindustrien

Dato: [03.03.17]

Kilde: sintef.no

– Skogindustrien har mye av de samme utfordringene som bilindustrien. Det handler om kontinuerlig forbedring, produktutvikling og kvalitetssikring i alle ledd.

Les mer på sintef.no »

Jubler for milliarder til jernbane

Dato: [02.03.17]

Kilde: nrk.no

Regjeringen sprøyter inn rundt 6,5 milliarder kroner til elektrifisering av jernbane i Nasjonal transportplan. Skognæringa mener storsatsingen savner sidestykke i norsk historie.

Les mer på nrk.no »

Skogen er en klimaløsning

Dato: [02.03.17]

Kilde: agendamagasin.no

Norge bidrar til å sikre at tømmerhogsten i Kongo foregår på en bærekraftig måte.

Les mer på agendamagasin.no »

Nytt fra skogbruket i Hedmark

Dato: [01.03.17]

Kilde: regjeringen.no

Gjødsling som klimatiltak - et «kvadruppel kinderegg»!

Hvor stor del av Hedmarks produktive skogareal er påvirket av ulike miljøhensyn?

Les mer på regjeringen.no »

Regeringen backar – ingen vägslitageskatt för tunga lastbilar

Dato: [01.03.17]

Kilde: atl.nu

ATL rapporterade tidigare om finansministerns ovilja ge besked om undantag i kilometerskatten för bland annat skogsnäringen innan utredningen var färdig. Nu backar regeringen från förslaget, redan innan det har presenterats.

Les mer på atl.nu »

-KLD vil fortsatt ikke rette seg etter Stortingets vilje!

Dato: [28.02.17]

Kilde: nearadio.no

NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Norges Jeger-og Fiskerforbund, Norsk Sau og Geit og Utmarkskommunenes Sammenslutning mener departementets forslag til endring av naturmangfoldloven både er unødvendig, uklart og konfliktskapende.

Les mer på nearadio.no »

– Sats på biogass

Dato: [28.02.17]

Kilde: kandusi.no

Prisøkningen på biodrivstoff i Norge har gjort at store aktører som Posten og Bring nå velger å gå tilbake til fossil diesel. Biodrivstoffet HVO koster nå to til tre kroner mer enn vanlig diesel, skriver Aftenposten og VG.

Les mer på kandusi.no »

NYTT MASSIVT SELSKAP

Dato: [28.02.17]

Kilde: husbyggeren.no

Trevirke har alltid utgjort grunnstammen i nordisk byggeskikk, og dette er også utgangspunktet for det nye selskapet Nordisk Massivtre AS. Målet er at holdninger endres i hele byggebransjen ved at kortreiste og solide elementer i massivtre er blant de foretrukne til gulv, vegger og tak.

Les mer på husbyggeren.no »

Juridisk utredning og innspill i ulvesaken

Dato: [27.02.17]

Kilde: http://utmark.no

Utredningen fra Advokatfirmaet Lund & Co DA konkluderer med at det ikke er rettslige hindre i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen til å gjennomføre lisensfelling av ulv, når bestandsmålene er nådd og ulven er sikret overlevelse. I utredningen anbefales KLD å endre sin egen forskrift i tråd med Stortingets vilje, uttrykt ved flere anledninger.

Les mer på http://utmark.no »

To ulver skutt – jakta stoppes

Dato: [27.02.17]

Kilde: www.vg.no

To ulver ble skutt i Hedmark søndag. Dermed stoppes lisensjakta, opplyser Statens Naturoppsyn

Les mer på www.vg.no »

Skogbranner forteller en historie

Dato: [27.02.17]

Kilde: www.nibio.no

Årringer fra brannskadde furutrær forteller en 700 år lang historie om menneskets bruk av skogen – om klima og skogbrann – fra Svartedauden og frem til i dag.

Les mer på www.nibio.no »

Finland: Vargjakt av sociala skäl föreslås

Dato: [25.02.17]

Kilde: svenskjakt.se

Vargjakt ska tillåtas även av sociala skäl. Det föreslår det finska jord- och skogsbruksministeriet.

Les mer på svenskjakt.se »

Vad är den svenska bolagsskogen värd?

Dato: [24.02.17]

Kilde: danskebank.se


Holmen-aktien närmar sig all-time-high och SCA står inför en uppdelning mellan skog och hygien. Frågan vad skogen är värd har aldrig varit mer aktuell.

Les mer på danskebank.se »

Fakta om biodrivstoff

Dato: [24.02.17]

Kilde: miljodirektoratet.no

Biodrivstoff er framstilt av biologisk materiale, og kan brukes istedenfor bensin og diesel fra fossil olje. Biodrivstoff kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra transport.

Les mer på miljodirektoratet.no »

Kritiske til Helgesens ulveforslag

Dato: [24.02.17]

Kilde: bondelaget.no

Onsdag 22. februar sendte Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ut et forslag om å endre Naturmangfoldloven på høring. Mens ministeren hevder at endringen vil gi utvidet adgang til uttak av ulv ved lisensfelling mener Bondelaget at lovforslaget i realiteten vil kunne innsnevre dagens handlingsrom.

Les mer på bondelaget.no »