Næringsutvikling

NORSKOG fører en næringspolitikk i tråd med formålene i vedtektene, herunder:

- å samle grunneiere til næringspolitisk samarbeid for skognæringen og virksomhet i tilknytning til medlemmenes eiendomsressurser

- å fremme en sunn økonomisk utvikling innen den totale forvaltning av en eiendom basert på en sterk eiendomsrett

- å ivareta medlemmenes interesser overfor myndigheter, organisasjoner og samfunnet for øvrig. NORSKOG skal arbeid for en mest mulig rasjonell og kostnadseffektiv struktur på omsetningen av skogprodukter

 

En hovedoppgave for NORSKOGs næringspolitikk er etter dette å arbeide for en sterk privat eiendomsrett slik at grunneier på best mulig måte kan styrke sitt næringsgrunnlag med basis i egne ressurser. Målet er å sikre en bærekraftig ressursforvaltning til grunneiernes, lokalmiljøets og samfunnets beste.
NORSKOG fører en aktiv næringspolitikk med basis i et sterkt skogfaglig miljø. Dette skjer gjennom et åpent og tillitsfullt samarbeid med et vidt spekter av aktører fra politiske miljøer, sentrale og regional myndigheter, miljøorganisasjoner, andre næringsorganisasjoner mv.
Organisasjonen er liten og har kort avstand fra det enkelte medlem til foreningens ledelse. I viktige næringspolitiske saker blir medlemmene direkte forespurt om synspunkter. Forholdene i organisasjonen er oversiktlige og det enkelte medlems muligheter for å bli hørt er gode. Dersom det dukker opp saker av prinsipiell karakter har vi derfor muligheter for å reagere raskt, legge strategier for hvordan disse sakene bør gripes an og sette i verk nødvendige tiltak.

 

Har du spørsmål angående NORSKOG og vår næringspolitikk, ta kontakt med Benthe E. Løvenskiold.

 

 

 

Her kan du lese hva NORSKOG har uttalt seg om i kronikker, pressemeldinger, høringsuttalelser og andre medier:

 

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet 2017 - NORSKOGs innspill til Finanskomiteen vedr. budsjettforhandlingene

Hva berører skogbruket i statsbudsjettet 2016? - oktober 2015

Statsbudsjettet 2016 - NORSKOGs innspill til Finanskomiteen

Statsbudsjettet 2016 - NORSKOGs innspill til budsjettforhandlingene - mars 2015

Statsbudsjettet 2015 - NORSKOGs innspill til Energi og Miljøkomiteen

Statsbudsjettet 2015 - Innspill fra NORSKOG

Statsbudsjettet 2015 - Skogbruket venter fortsatt på handling!

Statsbudsjettet 2014 - NORSKOGs innspill til finanskomitéen

Statsbudsjettet 2014 - NORSKOGs innspill til Stortingets transport og kommunikasjonskomité

Statsbudsjettet 2013 - NORSKOGs innspill til næringskomiteen 

Statsbudsjettet 2013 - NORSKOGs innspill til finanskomiteen

Kommentarer til statsbudsjettet 2013

 

Eiendomsomsetning og jordskifte

Styrk den private eiendomsretten! - mars 2016

NORSKOG ber høyre avklare sitt forhold til eiendomsretten - februar 2016

Flertallet vil lempe på priskontrollen - februar - 2016

Støtter NORSKOG-utspill om dødsbo - januar 2016

Forvirrende informasjon omkring konsesjonsloven - januar 2016

Faktafeil om konsesjonsloven - januar 2016

Kan bli skille mellom jord og skog i konsesjonsloven - januar 2016

Vil drøfte et skille mellom jord og skog i konsesjonsloven - desember 2015

Notat fra NORSKOG vedr. prisregulering i konsesjonsloven - november 2015

Staten aksepterer 4 % kalkulasjonsrente! - september 2015

Venstrelederen lover drahjelp i konsesjonssaken - april 2015

NORSKOG med løsning på konsesjonsknuten - januar 2015

Lokalpolitikk på sitt aller verste - januar 2015

Viktig høyesterettsdom for skogeiere avlevert i dag - desember 2014

NORSKOG levert uttalelse om konsesjonslov - desember 2014

Konsesjonssaken - et vannskille i skogpolitikken - oktober 2014

Regjeringen vil fjerne konsesjonsloven! - oktober 2014

Familieskogbruket - løsningen eller problemet? - september 2014

       - Glommen og familieskogbruket - oktober 2014

Ønsker oppgjør med konsesjonsloven i skog - juni 2014

Passivt eierskap svekker eiendomsretten - april 2014

NORSKOG støtter forslag om å fjerne prisreguleringen - januar 2014

Skogeiendommer og konsesjonslov - januar 2014

NORSKOG sier til fjerning av tilleggserstatning - april 2013

NORSKOG positiv til innskrenket odelskrets - mars 2013

Enklere å få fradelt eiendom - mars 2013

Kapitaliseringsrenten må settes ned fra 4 til 3 pst. - februar 2013

Ny jordskiftelov - Høring, januar 2010

Endringer i Odelsloven, Konsesjonsloven og Jordloven - Høring, mai 2008

Delingsforbudet svekker landbruket- Kommentar, februar 2006

Den evige tilbakevendende konsesjonsloven- Kommentar, februar 2006

Høringsuttalelse endringer i Jordloven, november 2005

Fastsettelse av innløsningssum - Tomtefeste, høring, februar 2008

 

Tomtefeste

Staten krenket grunneiers eiendomsvern - mars 2016

Fellesnotat om tomtefeste fra Skogeierforbundet, Bondelaget og NORSKOG - mai 2015

Seier i Høyesterett! - april 2015

Tomtefeste – forslag om midlertidig lov er uklar og øker risikoen for tvister - November 2012

Grunneierne samles om tomtefestesaken - Oktober 2012

Regjeringen kjemper for tomtefesterne - September 2012

Likhet for tomtefesteloven- Kommentar i Nationen, April 2006

Endringer i lov om tomtefeste og forskrift om tomtefeste - Høring, Mars 2006

Kommentarer til høring - August 2004

Norskogs kommentarer - April 2004

 

Arv og eiendomsoverdragelse

Arveavgift høring Finanskomiteen, 2008

 

Bioøkonomi

Statskog, Norges Skogeierforbund og NORSKOG med felles innspill 

Bioøkonomi, månelanding og norsk forvaltning - juli 2015

Grønn handlingslammelse - juni 2015

 

Dyrevern

Høring om nødverge for vern av egne dyr - januar 2015

Dyrevelferdsloven - Kommentar vedr. vedtaket i Stortinget, april 2009

Dyrevelferdsloven - Høring, februar 2008

 

Diverse:

Høringssvar til Næringskomiteen vedr. St Meld 31: "Garden som ressurs - marknaden som mål - Vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer" - november 2015

NORSKOG mobiliserer for enkeltpersonforetakene - mai - 2015

Fjern INON som verktøy i arealpolitikken! - mars 2014

Ny handlingsplan - syretest på miljøforvaltningen - februar 2013

Markaloven - anlegg av stier og løyper - desember 2012

Landbruk Pluss - blir de politiske målene nådd? - desember 2012

Planmyndighetene og bærekraftig boligutvikling - september 2012

Uttalelse i Energi- og miljøkomiteen om Miljøverndepartementets tildelinger i statsbudsjettet 2011 - Høring, oktober 2010

Forskrifter om utvalgte naturtyper og prioriterte arter - Høring, juni 2010

Klimakur 2020 - Høring mai 2010

Igangværende bruk ift mineralutvinning og NML - Høring, februar 2010

Ny vernehjemmel i jordlova - Høring, januar 2010

Ny naturskadelov - Høring, januar 2010

NOU 16 2009: Globale miljøutfordringer - norsk politikk - Høring, desember 2009

Naturmangfoldloven - Notat fra muntlig høring, mai 2009

Naturmangfoldloven - Kommentar vedr. lanseringen, april 2009

Naturmangfoldloven - Kommentar, januar 2009

Skadeviltforskriften - Høring, mars 2009

Markaloven - Høringsuttalelse - Februar 2009

Motorferdselloven - høringsuttalselse - Oktober 2007

Naturmangfoldloven - høringsuttalelse - September 2005

Regelverk og innovasjon i bygdene - Høringsuttalelse til ECON-rapport 2004-089

Opprettelse av Rondane Sør natturreservat- NORSKOGs høringsuttalelse April 2005

Uttalelse til NOU 2003: 29; Arealplaner og ekspropriasjonserstatning - Januar 2005

 

Utmark, jakt og fiske

El-sykkel og allemannsrett i utmark - mars 2016

Kan åpne for persontransport i utmarksnæring - januar 2016

Høringssvar til Næringskomiteen vedr. St. Meld. 31"Garden som ressurs - marknaden som mål - Vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer" - november 2015

NORSKOG purrer på Finansdepartementet for å få fjernet moms på jakt og fiske 

Uhørt konkurransevirdning med moms på jakt og fiske

Miljøverndepartementet utvider SNOs fullmakter - februar 2013

Høring på jakttider 2012-2017 - Høringsbrev september 2011

Tilsvar til DN på høring vedrørende utøvelse av jakt og fangst- Høringsbrev september 2011

Regjeringens forslag til endringer i friluftsloven - Høringsbrev mai 2011

Nye INON-kart 2009 - Kronikk, januar 2010

Vedrørende forslag til endringer i Friluftsloven - Tilsvar fra NORSKOG juli 2009

Fiske etter innlandsfisk og fangst av kreps - Høring, forskrift, mai 2009

INON - en urørt historie - Kronikk i Nationen, mars 2009

INON - urørte områder til besvær - Årring 08/09, februar 2009

Forvaltning av verneområder - Høring, februar 2009

Endringer i lov om laks- og innlandsfisk - Høring, juni 2008

Fang og slipp - et viktig forvaltningsverktøy. - Høring, laksefiskeforskriften, feb 2008

Turisme i verneområder- Muligheter og hindringer, juni 2006

Nye jakttider på høring- Juni 2006

Lang jakttid er god forvaltning- Kronikk i Nationen, mai 2006

Innlandsfisketurisme - stort marked, dårlig tilpasning - Nationen, juli 2005

Forvaltning krever handlefrihet - Mars 2004

Verdier i utmark - Februar 2004

Kongshaugs krok i eget skinn - Kronikk i Nationen, oktober 2003

 

 

Besøksadresse:

Lilleakerveien 31,

Oppgang B,

0283 Oslo

Postadresse:

Postboks 123, Lilleaker

0216 Oslo

Telefon: 481 71 000

E-post: firmapost@norskog.no »